Yếu lĩnh hô hấp trong luyện tập Dương thị Thái cực quyền

Luyện Dương thị Thái cực quyền, nắm bắt yếu lĩnh hô hấp thế nào, xem xét các điểm chủ yếu dưới đây:

Nguồn: https://zhidao. baidu. com/question/433831942. html? qbl=relate_question_7&word=%CC%AB%BC%AB%C8%AD%D3%EB%BA%F4%CE%FC

Biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

1, Từ giản tới phồn, tuần tự tiệm tiến. Thời kì đầu có thể dụng phương pháp đơn giản nhất là tự nhiên hô hấp, không nên quá chú ý vấn đề hô hấp. Khi đã luyện tốt quyền giá, luyện tốt hành quyền, luyện tốt dụng ý, trên cơ sở thuần thục “Dĩ ý hành quyền”, mới có thể đem một bộ phận ý niệm chuyển đến điều chỉnh hô hấp. Nhất thiết không được vội vàng.

2, Thâm trường tế quân, hoãn mạn khinh nhu. Hô hấp khi tập Thái cực quyền so với hô hấp bình thường càng cần bình hòa, từ hoãn, quân quân, thâm trường, đạt đến “hấp chi khinh khinh, hô chi miên miên”, không được có hiện tượng nhịn thở (bế khí, biệt khí), ép khí xuống, miễn cưỡng đề lạp khí và dụng lực bức khí.

3, Phúc thức hô hấp, thông sướng tự nhiên. Thái cực quyền khi hành quyền, cần dụng “Phúc thức hô hấp”, đem hung thức hô hấp (thở ngực) của hậu thiên quay về phúc thức hô hấp (thở bụng) của tiên thiên. Yêu cầu khi hấp khí bụng căng ra, khi hô khí bụng thu vào – đó là thuận phúc thức hô hấp – hô hấp bụng thuận. Ngược lại với nó là nghịch phúc thức hô hấp. Mỗi loại có lợi hại. Đa số các lưu phái truyền thống Thái cực quyền chủ trương dụng nghịch phúc thức hô hấp, nhưng nghịch phúc thức hô hấp khó, nó yêu cầu cơ hoành của người luyện quyền có năng lực lên xuống mạnh mẽ. Chúng ta có thể trước tiên luyện thuận thức, tái luyện nghịch thức. Trải qua một khoảng thời luyện tập hô hấp, hành quyền, dần dần quen với phúc thức hô hấp, tiến tới không cần dụng ý niệm khống chế, tức đã thành phương thức hô hấp tự nhiên.

4, Quyền thế hô hấp, âm hấp dương hô. Khi hành quyền, động tác của quyền thế là nhất âm nhất dương là nhất thế, tức chu kì biến hóa của một động tác; mà hô hấp là một hấp một hô là một tức, tức một chu kì thay đổi của hô hấp. Đối với dưỡng sinh Thái cực mà nói, 02 loại chu kì cần nhất trí và đồng bộ. Trong 01 chu kì động tác của 01 quyền thế, giai đoạn tích súc năng lượng thuộc âm, là hấp khí; giai đoạn giải phóng năng lượng thuộc dương, là hô khí. Quyền thế hô hấp yếu cầu trạng thái hô hấp và biến hóa tư thế luyện quyền kết hợp tương hỗ, xuất phát từ giác độ dưỡng sinh kiện thân, tốc độ và tiết tấu luyện quyền cần tiến hành điều chỉnh theo hô hấp tự nhiên nhanh chậm – đó là nguyên tắc “Động tác phối hợp hô hấp”. Khi hành quyền, yêu cầu sự phối hợp giữa động tác và hô hấp vô cùng nhịp nhàng, thực hiện âm hấp dương hô, thu hấp phát hô, khởi hấp lạc hô, hợp hấp khai hô.

5, Dĩ ý lĩnh khí, tuần kinh đạo dẫn. Khi luyện quyền, do ý thức chi phối hô hấp, ý đáo khí đáo. Khi hấp khí, ý niệm khí do tứ chi quy hợp về đan điền, nội khí được thu tàng; khi hô khí, ý niệm khí do đan điền vận hành tới tứ chi, năng lượng dụng để phát phóng. Theo lộ tuyến của 12 kinh lạc và yêu cầu cụ thể của động tác, tiến hành tuần kinh đạo dẫn, có thể khiến khí mãn đan điền, lại lấy đan điền làm trung tâm hướng ra xung quanh phúc xạ, lai hồi cổ đãng, đạt mục đích sơ thông kinh lạc toàn thân, hoạt huyết hành khí, dưỡng sinh kiện thân.

One thought on “Yếu lĩnh hô hấp trong luyện tập Dương thị Thái cực quyền

  1. Hùng says:

    Bài viết rất hay, chỉ tiếc là không hiểu mấy về hán việt nên không ngộ ra được thâm ý. Nếu có thể dịch sang ngôn ngữ tiếng việt để hiểu hơn thì tuyệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *