Thái cực quyền giải – Võ Vũ Tương

Link: https://www.youtube.com/watch?v=T4fbILvHI94

Tác giả: Võ Vũ Tương

Nguyên văn:

Thân tuy động, tâm quý tĩnh; khí tu liễm, thần nghi thư. Tâm vi lệnh, khí vi kỳ, yêu vi đạo (dào); thần vi chủ soái, thân vi khu sử. Khắc khắc lưu ý, phương hữu sở đắc. Tiên tại tâm, hậu tại thân. Tại thân, tắc bất tri thủ chi vũ chi, túc chi đạo chi, sở vị “Nhất khí a thành “, “Xá kỷ tòng nhân “, “Dẫn tiến lạc không “, “Tứ lưỡng bát thiên cân ” dã.

Tu tri: Nhất động vô hữu bất động, nhất tĩnh vô hữu bất tĩnh. Thị động do tĩnh, thị tĩnh do động. Nội cố tinh thần, ngoại thị an dật. Tu yếu tòng nhân, bất yếu do kỷ. Tòng nhân tắc hoạt, do kỷ tắc trệ. Thượng khí giả vô lực, dưỡng khí giả thuần cương.

Bỉ bất động, kỷ bất động, bỉ vi động, kỷ tiên động. Dĩ kỷ y nhân, vụ yếu tri kỷ, nãi năng tùy chuyển tùy tiếp; dĩ kỷ niêm nhân, tất tu tri nhân, nãi năng bất hậu bất tiên.

Tinh thần năng đề đắc khởi, tắc vô trì trọng chi ngu; niêm y năng cân đắc linh, phương kiến lạc không chi diệu. Vãng phục tu phân âm dương, tiến thối tu hữu chuyển hợp. Cơ do kỷ phát, lực tòng nhân tá. Phát kình tu thượng hạ tương tùy, nãi năng nhất vãng vô địch; lập thân tu trung chính bất thiên, phương năng bát diện chi xanh. Tĩnh như sơn nhạc, động nhược giang hà. Mại bộ như lâm uyên, vận kình như trừu ti, súc kình như trương cung, phát kình như phóng tiễn.

Hành khí như cửu khúc châu, vô vi bất đáo; vận kình như bách luyện cương, hà kiên bất tồi. Hình như bác thỏ chi cốt, thần tự bổ thử chi miêu. Khúc trung cầu trực, súc nhi hậu phát. Lực do tích phát, bộ tùy thân hoán. Thu tức thị phóng, liên nhi bất đoạn. Cực nhu nhuyễn, nhiên hậu năng cực kiên cương; năng niêm y, nhiên hậu năng linh hoạt. Khí dĩ trực dưỡng nhi vô hại, kình dĩ khúc súc nhi hữu dư. Tiệm chí vật lai thuận ứng, thị diệc tri chỉ năng đắc hĩ!

Giải thích Thái cực quyền

Biên dịch: Nguyễn Hoàng Quân

Thân tuy động, tâm cần tĩnh; khí cần liễm, tinh thần cần thư thái. Tâm là lệnh, khí là cờ, eo là cờ lệnh; tinh thần làm chủ soái, thân thể là sai khiến. Luôn luôn lưu ý, thì mới có thể đạt được. Trước tiên tại tâm, sau tại thân. Tại thân, thì không biết tay múa, chân bước – nói là “Nhất khí a thành”, “Xá kỷ tòng nhân”, “Dẫn tiến lạc không”, “Tứ lưỡng bát thiên cân”.

Cần biết: Một nơi động thì không đâu không động, một nơi tĩnh thì không đâu không tĩnh. Nhìn động mà như tĩnh, nhìn tĩnh mà như động. Bên trong ổn cố tinh thần, bên ngoài biểu thị an dật. Cần tùy theo người, không được tự mình. Theo người thì linh hoạt, do mình thì trệ. Thượng khí thì vô lực, dưỡng khí thì thuần cương.

Người bất động, ta bất động, người vi động, ta tiên động. Ta theo người nhưng cần hiểu mình, nên có thể tùy chuyển tùy tiếp; ta niêm người, tất cần hiểu người, thì sẽ không bị trước hoặc.

Có thể nâng cao tinh thần, thì không bị trì trọng; niêm theo càng linh, mới thấy cái diệu của lạc không. Qua lại cần phân âm dương, tiến thối cần có chuyển hợp. Cơ do ta phát, lực mượn từ người. Phát kình cần thượng hạ tương tùy, mới có thể hướng tới vô địch; thế đứng cần trung chính, không nghiêng ngả, mới có thể chống đỡ 08 mặt. Tĩnh như núi, động như sông. Bước bộ như bên vực sâu, vận kình như kéo tơ, súc kình như trương cung, phát kình như phóng tiễn.

Hành khí như cửu khúc châu, không đâu không tới; vận kình như bách luyện cương, không cứng nào không vỡ. Hình như chim ưng vồ thỏ, thần như mèo vồ chuột. Trong cái cong cầu cái thẳng, súc mà sau phát. Lực do cột sống phát, bộ tùy theo thân thay đổi. Thu tức là phóng, liên tực không đứt. Cực nhu nhuyễn, về sau có thể cực kiên cương; có thể niêm tùy, thì có thể linh hoạt. Khí dĩ trực dưỡng thì vô hại, kình lấy khúc (để) súc thì có dư. Dần đạt tới vật lai thuận ứng, thì đã thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *