Trương Tam Phong Thái cực quyền luận

张三丰太极拳论

Link: https://www.sohu.com/a/340254344_670319

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5mMpfgRJno8

Quyết vân, thái cực giả, vô cực nhi sinh, động tĩnh chi cơ, âm dương chi mẫu dã.

Thái cực chi tiên, bổn vi vô cực. Hồng mông nhất khí, hỗn nhiên bất phân, cố vô cực vi thái cực chi mẫu, tức vạn vật tiên thiên chi cơ dã. Nhị khí phân, thiên địa phán, thủy thành thái cực. Nhị khí vi âm dương, âm tĩnh dương động, âm tức dương sinh. Thiên địa phân thanh trọc, thanh phù trọc trầm, thanh cao trọc ti. Âm dương tương giao, thanh trọc tương cấu, nhân uân hóa sinh, thủy dục vạn vật.

Nhân chi sinh thế, bổn hữu nhất vô cực, tiên thiên chi cơ thị dã. Đãi nhập hậu thiên, tức thành thái cực. Cố vạn vật mạc bất hữu vô cực, diệc mạc bất hữu thái cực dã. Nhân chi tác dụng, hữu động tất hữu tĩnh, tĩnh cực tất động, động tĩnh tương nhân, nhi âm dương phân, hồn nhiên nhất thái cực dã. Nhân chi sinh cơ, toàn thị thần khí. Khí thanh thượng phù, vô dị thượng thiên. Thần ngưng nội liễm, vô dị hạ đích. Thần khí tương giao, diệc uyển nhiên nhất thái cực dã. Cố truyện ngã Thái cực quyền pháp, tức tu tiên minh thái cực diệu đạo. Nhược bất minh thử, phi ngô đồ dã.

Thái cực quyền giả, kì tĩnh như động, kì động như tĩnh. Động tĩnh tuần hoàn, tương liên bất đoạn, tắc nhị khí kí giao, nhi thái cực chi tượng thành. Nội liễm kì thần, ngoại tụ kì khí. Quyền vị đáo nhi ý tiên đáo, quyền bất đáo nhi ý diệc đáo. Ý giả, thần chi sử dã. Thần khí kí cấu, nhi thái cực chi vị định. Kì tượng kí thành, kì vị kí định, nhân uân hóa sinh, nhi vị vi thất nhị chi sổ.

Thái cực quyền tổng thế thập hữu tam; bằng, loát, tễ, án, thải, liệt, trửu, kháo, tiến bộ, thối bộ, hữu cố, tả phán, trung định, án bát quái, ngũ hành chi sinh khắc dã. Kì hư linh, hàm bạt, tùng yêu, định hư thật, trầm trụy, dụng ý bất dụng lực, thượng hạ tương tùy, nội ngoại tương hợp, tương liên bất đoạn, động trung cầu tĩnh, thử Thái cực quyền chi thập yếu, học giả chi bất nhị pháp môn dã.

Học Thái cực quyền, vi nhập đạo chi cơ, nhập đạo dĩ dưỡng tâm định tính, tụ khí liễm thần vi chủ. Cố tập thử quyền, diệc tu như thử. Nhược tâm bất năng an, tính tức nhiễu chi. Khí bất ngoại tụ, thần tất loạn chi. Tâm tính bất tương tiếp, thần khí bất tương giao, tắc toàn thân chi tứ thể bách mạch, mạc bất tẫn tử. Tuy y thế tác dụng, pháp vô hiệu dã. Dục cầu an tâm định tính, liễm thần tụ khí, tắc đả tọa chi cử bất khả khuyết, nhi hành công chi pháp bất khả phế hĩ. Học giả tu vu động tĩnh chi trung tầm thái cực chi ích, vu bát quái, ngũ hành chi trung cầu sinh khắc chi lí, nhiên hậu hỗn thất nhị chi sổ, hồn nhiên thành vô cực. Tâm tính thần khí, tương tùy tác dụng, tắc tâm an tính định, thần liễm khí tụ, nhất thân trung chi thái cực thành, âm dương giao, động tĩnh hợp, toàn thân chi tứ thể bách mạch chu lưu thông sướng, bất niêm bất trệ, tư khả dĩ truyện ngô pháp hĩ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *