Hác Nguyệt Như tiên sinh Thái cực quyền luận

           

Link: http://www.haoxyx.com/113/2/1137338.html    

Biên dịch: Mr Nguyễn Hoàng Quân

Khái luận:

Thái cực quyền pháp diệu vô cùng, nhưng luyện tập rất khó, đặc biệt là Thái cực quyền có nhiều lưu phái, khiến người ta khó lựa chọn. Lão Tử viết: “Thiểu tắc đắc, đa tắc hoặc” (ít là nhiều, nhiều sẽ nghi hoặc), thực có lí. Là một môn công phu Đạo gia, Thái cực quyền nên ít mà tinh, căn cứ lí giải của tôi về Thái cực quyền, các phái Thái cực quyền sở cầu giống nhau, nhưng con đường khác nhau, thực tại không phân cao thấp, quan trọng xem cá nhân hứng thú. Theo tôi, Trần thức Thái cực quyền thân pháp tốt, Vũ thức Thái cực quyền tâm pháp hảo, Dương thức Thái cực quyền thì kiêm hữu, do đó, từ việc học, các môn có sở đắc riêng. Trần thức Thái cực quyền thân pháp hảo, tương đối dễ nắm bắt, học khoái, có nhiều hứng thú, tựa như khi chúng ta mới tiếp xúc với tác phẩm văn học, đối với các loại kết cấu hoàn chỉnh, tình tiết dẫn…, nhưng lâu dài có chỗ khiếm khuyết, tất cần từng bước bỏ ngoại hình mà thâm cầu nội, cho nên cao thủ Trần thức Thái cực quyền, thực tế về sau ngoại hình rất nhỏ, ví như Hồng Quân Sinh; Vũ thức Thái cực quyền tâm pháp hảo, cần đế cảnh giới nhất định mới có thể lí giải, như khi chúng ta mới tiếp xúc với lí luận văn học, thấy khó hiểu, tán thán trí tuệ của tiền nhân, nhưng khó tránh khỏi thấy khô khan, chỉ khi đến trình độ nhất định mới cảm thấy trọng yếu, lí luận kinh điển là rất trọng yếu, nếu học tập không tốt, thì khó đạt tới cảnh giới chí cao. Vũ Vũ Tương người sáng lập Vũ thức, theo Dương, Trần học tập thời gian rất ngắn đã thành cao thủ, bởi vì ông ta có lí luận, căn cơ cao, luyện tập dưới sự chỉ đạo của lí luận, tự nhiên sự bán công bội; Dương thức Thái cực quyền thì như kiệt tác văn học, ban đầu không thú vị, không hiểu nguyên do, nhiều năm sau thì phát hiện rất thú vị, có nội hàm, ví như Đổng Anh Kiệt, ban đầu theo Thái cực thánh thủ Lí Hương Viễn học Vũ thức Thái cực quyền, sau theo Dương Trừng Phủ học Dương thức Thái cực quyền, không thể nói Lí Hương Viễn công phu không cao, quyền pháp không tốt, vả lại Đổng, Lí có thời gian với nhau rất dài, sư đồ tình cực thâm, nhưng cả đời Đổng chí ái vẫn là Dương thức Thái cực quyền.

(còn nữa)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *