Đỗ Nguyên Hóa Thái cực quyền Thập tam tự tinh nghĩa giải

Nguồn http://www.21wulin.com/wulin/taiji/taijililun/5147.html

Biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

(Ảnh đại diện từ internet)

Đỗ Nguyên Hóa (1869 -1938), tự Dục Vạn, người tình Hà nam thị Thấm dương, trấn Tây hướng. Thuở nhỏ bái Ngưu Ngọc Phiền vi sư, học và luyện 72 lộ chiến chùy, Pháo chùy, Ngũ hợp, Lục hợp, Thất quán luyện pháp. Năm Đỗ Nguyên Hóa 36 tuổi theo Nhậm Trường Xuân (1839-1910), đệ tử đời thứ 7 của Trần Thanh Bình, học Triệu bảo Thái cực quyền. Năm Dân quốc thứ 24, Đỗ Nguyên Hóa viết “Thái cực quyền chính tông”.

Nội dung Thập tam thức của Đỗ Nguyên Hóa là:

Viên, thượng, hạ, tiến, thối, khai, hợp, xuất, nhập, lĩnh, lạc, nghênh, để.

Ông nói: Tên gọi Thập tam thức là tổng hợp, do mỗi thức đều có hiệu dụng, nên không thể không liệt vào Thập tam. Ông còn nói: Trong đó bao nhất viên, lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái, mỗi thứ đều có bí quyết, không một chút loạn. Thập tam thức đều biểu hiện trong Thái cực đồ, bí mật mà không bí mật là ở đó.

Ông đề ra Thất bộ công phu:

1, nhất viên tức Thái cực,

2, thượng hạ phân lưỡng nghi,

3, tiến thối trình tứ tượng,

4, khai hợp thị càn khôn,

5 xuất nhập tống khảm ly,

6, lĩnh lạc thác chấn tốn,

7, nghênh để thôi cấn đoái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *