Dương thức Thái cực quyền Thập yếu

Dương thức Thái cực quyền thập yếu

Tác giả: Tông sư Dương Trừng Phủ

Về tác giả: Dương Trừng Phủ (1883 – 1936) sinh tại Bắc kinh, là danh gia Thái cực quyền, truyền nhân Dương thị Thái cực quyền đời thứ ba. Ông có công lớn trong việc quảng bá Thái cực quyền. Ông viết Thái cực quyền thể dụng, Thái cực quyền thập yếu…, truyền lại các bài Dường thức Thái cực quyền, thôi thủ, kiếm…

Luận giải: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

Link: https://www.youtube.com/watch?v=8O7X2JMdg3I

Dương thức Thái cực quyền thập yếu (10 yếu lĩnh luyện tập Dương thức Thái cực quyền)

bao gồm:

1. Hư linh đỉnh kình: đầu cổ ngay thẳng, thần quán tại đỉnh, không vận sức mà phải tự nhiên.

2. Hàm hung bạt bối: ngực hơi thu vào (hàm hung) để khí trầm đan điền, và lưng lỏng mở (bạt bối) khí dính ở lưng

3. Tùng yêu: buông lỏng eo, biến hóa hư thực của động tác đều tùy theo sự chuyển động của eo.

4. Phân hư thực: tách biệt rõ rệt hư thực của động tác, thủ-bộ-cước pháp, trọng lượng dồn lên chân nào chân đó là thực, chân còn lại là hư.

5. Trầm kiên trụy chẩu: hai vai buông lỏng tự nhiên (trầm kiên), hai cùi chỏ ccó xu

hướng hạ trầm xuống (trụy chỏ)

6. Dụng ý bất dụng lực: toàn thân buông lỏng, không sử dụng kình lực cứng nhắc, lấy ý quán xuyến động tác. Ý đến thì khí. khí đến thì lực đến.

7. Thượng hạ tương tùy: tức trên và dưới đều phải theo nhau.

8. Nội ngoại tương hợp: Khi khai cũng như khi hợp đều dựa trên cơ sở trong ngoài hợp nhất, từ thần thái cho đến cơ thể, trong đó thần là chủ soái và thân là để sai khiến.

9. Tương liên bất đoạn: vận động liên miên như kéo tơ không gián đoạn.

10. Động trung cầu tịnh: lấy tĩnh cai quản động, tuy động mà như tĩnh. Luyện càng chậm càng tốt, càng chậm càng khiến hô hấp sâu dài, khí trầm đan điền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *