Tam – Nhất trong hệ thống võ học của Tôn Lộc Đường

Tác giả: Đồng Húc Đông

Lược dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

Trong lời đầu của cuốn “Bát quái quyền học”, Tôn Lộc Đường đề xuất 5 điểm có ý nghĩa trọng yếu:

1, Không chỉ ba môn Hình ý, Bát quái, Thái cực, cho tới hai phái Nội gia và Ngoại gia, trên thực tế là có cùng nguồn gốc. Điều này nghĩa là mọi môn võ nghệ thành công có khả năng đều nằm trong một hệ thống.

2, Tôn Lộc Đường thông qua tối ưu hóa, sửa đổi, nâng cao, tinh luyện, hình thành hệ thống tam quyền Hình ý, Bát quái, Thái cực, mục đích là cấu thành hệ thống lý luận tam nguyên Thiên – Địa – Nhân trong hệ thống võ học Trung hoa.

3, Tôn Lộc Đường kiến tạo Tam quyền Hình ý, Bát quái, Thái cực theo lý tam nguyên là cơ sở để ưu hóa võ nghệ, nâng cao hiệu năng kỹ kích, hợp Đạo. Tương tự ý nghĩa của Thi, Lễ, Nhạc đối với văn hóa Trung hoa.

4, Tôn Lộc Đường kiến tạo Tam quyền Hình ý, Bát quái, Thái cực, đối với tính chất tam nguyên có các đặc điểm:

–              Hình ý ví như cương cầu thiết cầu, nội ngoại thành thực như nhất;

–              Bát quái ví như nhung cầu với thiết ti bàn cầu, chu vi linh lung thấu thể;

–              Thái cực như bì cầu, nội ngoại hư linh, hữu hữu nhược vô, ý thực nhược hư.

Tính chất chung của Tam quyền: “Bất sinh bất diệt, vô khuất vô thân, cảm nhi toại thông.”

5, Căn bản tam nguyên nhất thể của Hình ý, Bát quái, Thái cực là đều bắt đầu bằng tác dụng của khí đan điền, gọi là “lưu hành của khí tiên thiên chân nhất”. Tôn Lộc Đường lấy khí đó làm căn bản để hoàn bị nội kình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *