Ngũ quyết tam tắc nhất lý

Có người hỏi nhà ngôn ngữ Quý Tiện Lâm tiên sinh, người thông hiểu nhiều ngoại ngữ: học tập ngoại ngữ cần thế nào? Ông ta nói cần “thông minh nhân hạ bổn công phu”. Kỳ thực học tập Tôn thị võ học cũng vậy. Học tập Tôn thị võ học có ngũ quyết – tam tắc – nhất lý, giản thuật như sau:
1, Ngũ quyết, chuyết, ngộ, hằng, dũng, thành.
1) Chuyết.
Chính là “thông minh nhân hạ bổn công phu”. Thông minh nhân, chính là có ngộ tính, chăm suy xét, giỏi tổng kết, hiểu biết cao. Bổn công phu, chính là cần biến công phu cơ bản thành vững chắc, không đầu cơ trục lợi. Người thông minh nhất tập công phu cơ bản nhất, tạo nên thành tựu tốt nhất, con đường võ học của Tôn Lộc Đường là một ví dụ.
2) Ngộ.
Ngộ là gì? Chỉ có khổ trung tầm lạc – tìm vui trong gian khổ – mới có thể ngộ. Khổ trung tầm lạc thực tại tế là một đại bí quyết. Chỉ khổ không biết lạc, không thể ngộ. Không chịu khổ, càng không thể ngộ. Luyện Tôn thị quyền cực khổ, trong cực khổ không ngọ được lạc thú, thì rất khó tiến bộ. Loại lạc thú này không tại biểu tượng, nmà tại ta không ngừng nhận thức và vượt qua chính mình. Lạc – niềm vui – phát ra từ sự thay đổi và tiến bộ của tinh thần hồn phách.
3) Hằng.
Hằng – tức bền chí – là yêu cầu nhất định (đốc định). Tâm an, mới có thể hằng. Điềm đạm, mới có thể tâm an. Đốc định, thì mới có thể nhập kỳ vi tế. Tập quyền không có hằng, là mò trăng đáy nước. Hằng là tích thủy thành uyên – tích nước thành hồ.
4) Dũng.
Cần thường xuyên giao thủ kiểm tra, dám thất bại, không ngừng tìm tòi, dũng cảm thất bại, thất bại vĩnh viễn là người thầy kỷ tối trực tiếp.
5) Thành.
Thành trung hình ngoại. Vĩnh viễn không được tự dối mình, không bị tiêu chuẩn tư tường và giá trị cố đinh nào trói buộc, tinh thần cần độc lập, tức cần không ngừng tự phủ định mình, lại cần không ngừng tự mình kiên trì. Phủ định tri thức của ta lúc này, kiên trì ý chí vốn có của ta. Đó là thành trung hình ngoại.
Do đó, Tôn thị võ học tức môn học đại nhã, cũng là môn học đại dũng, tạo nên đại thành tựu, hoạch đắc học vấn đại trí tuệ.
2, Làm thế nào để luyện quyền đạt tới thân, trừ nghiêm thủ quy củ, chịu khó luyện công phu, cầu ngộ đạo lý và kiên trì, có có “tam yếu tắc”, là phương pháp tổng quát:
1) Phối xưng: luyện quyền cần “bác thái chúng trường”. Nhưng tinh lực của mỗi người là hữu hạn, không thể cái gì cũng học, học được nhiều, hiệu quả chưa chắc tốt, bác thái chúng trường không phải là người ta biết ta cũng phải biết, mà là các loại sở học kỹ pháp có thể hình thành hệ thống năng lực, giữa các kỹ pháp cần hỗ trợ lẫn nhau, lại có thể dung hợp nhất thể, khi dụng sinh mãi không ngừng. Như vậy chính là phối xưng.
2) Sai dị: luyện quyền cần ngoại hợp tự thân, nội hợp tự tính. Thân thể mỗi ngường có đặc trưng khác nhau, tính tình bất đồng, cho nên cần luyện thành thuộc pháp bảo chế thắng của mình, quyền kỹ tất cần hợp với tự thân, hợp với tự tính, phát huy tự tính, như vậy quyền mới là của mình, mới có thể hình thành kỹ nghệ độc đáo của mình.
3) Thủ xá – tức lấy và bỏ: luyện gì và không luyện gì – đó chính là thủ xá. Thủ xá là quá trình động thái. Thời kì đầu từng thủ, sau có thể xá; thời kì đầu xá, có thể sau lại thủ. Cân bằng, sai dị chính là quá trình không ngừng, cải tiến kỹ thuật và sang tân chính là không ngừng tiến hành trong thủ xá, thủ xá thủy chùng cùng với luyện quyền, cần không ngừng cân nhắc trong thực tiễn. Bác thái chúng trường, quan trọng là hai chữ “thủ xá”.
Không có cơ bản tốt thì không thể bàn về ba điều trên.
Luyện tập quyền thuật đại để có 02 giai đoạn, khi bắt đầu là nhân tùy quyền, về sau là quyền tùy nhân. Tổng quát 03 điểm quyền tùy nhân.
3, Nhất lý: Tôn thị võ học là hình thượng hình hạ, bác tống quán nhất chi học, kỹ kích hợp vu tiên thiên chân nhất chi khí chi lý, tức cực hoàn hư trí trung hòa.
Tôn Lộc Đường tiên sinh cho rằng, kỹ kích là vận hóa của nhất khí thân súc.
Nhất khí? Tức khí tiên thiên chân nhất, khí ấy do trung hòa sinh ra, do cảnh giới của đạo cực hoàn hư mà đạt tới.

Ngũ quyết tam tắc nhất lý 
Nguồn: http://blog.sina.com.cn/s/blog_709f49fa0102xtc3.html
Biên dịch: Mr Nguyễn Hoàng Quân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *