Chuyên mục: Hình ý quyền

Dai su Y quyen Vuong Huong Trai

Đại sư Ý quyền Vương Hương Trai

Vương Hương Trai (1885 – 1963), tự là Vũ Nho, về già tự nhận là “Mâu thuẫn lão nhân”. Ông là một danh gia quyền thuật có ảnh hưởng lớn trong giới võ thuật Trung …