” Phản giả đạo chi động, nhược giả đạo chi dụng.”

“反者道之动,弱者道之用.”是太极拳体用的根本法则    

Link: http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b8e9cae0100082y.html

Tác giả: Lưu Đăng Vân

Biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

“Phản giả đạo chi động, nhược giả đạo chi dụng” là phép tắc căn bản trong thể dụng của Thái cực quyền. Đạo “Thái cực” mà Lão Tử nói, chữ “Thái” so với chữ “Đại” lớn hơn một chút – ý là “tối đại”; chữ “Cực ” trong “Thuyết văn là “đống”,ý là “ốc tích” (cột chính của ngôi nhà),tức còn cao hơn “ốc tích” – ý là  “chí cao vô thượng”. Nên “tối đại”, “chí cao vô thượng” chính là vô cực. Thái cực quyền nguyên gốc từ vô cực, quy về vô cực. Cực tối đại chính là vô cực. Thái cực quyền vô cùng vô cực,nên gọi là Trường quyền; “ Phản” (反) là quay về (返). Lại “phản”,tức phục. Nên Lão Tử viết: “ Vạn vật tịnh tác, ngô dĩ quan kỳ. Vật vân vân, các phục quy kỳ căn, quy căn viết tĩnh,tĩnh viết phục mệnh.” Lại viết “ Quy vu anh nhi” (婴儿: đứa trẻ; quay về trạng thái như trẻ thơ),“ Phục quy vu vô cực” (trở về vô cực),“ Quy vu phác” (朴: chất phác; trở về chất phác),phản này là quay về. “Đại viết thệ, thệ viết viễn, viễn viết phản” (đại là chết, chết là xa, xa là quay về),đó là xa mà quay về. Chữ phản là động, bất động thì không có gì gọi là phản, nên viết:  “ Phản giả đạochi động.” Chữ phản là nghịch,nghịch mà sau thuận, cố viết: “ Huyền đức thâm hĩ viễn hĩ, dữ vật phản hĩ, nhiên hậu nãi chí đại.”

Lại nói “Nhược giả đạo chi dụng”, khôn trong Dịch,Càn tàng trong Khôn, nên là nhược. Dịch viết “Tiềm long vật dụng”,mà Lão nói “vô dụng chi dụng”, là dụng của.

Thái cực quyền chính là tĩnh cực mà động, nội động dẫn đạo ngoại hình, ngoại động không nhiễu nội tĩnh, nói là: ngoại tĩnh nội động hữu cực lý, ngoại động nội tĩnh thái cực hành. Mọi người đều biết động tác của Thái cực quyền đi theo đường cong, vẽ đường tròn,nhưng chưa biết bên trong cần theo “bát tự” (số 8), nên động tác chuyển hoán không linh,không đạt được động thái chỉnh thể cân bằng. Khi thôi thủ “kỳ nhược”, “bất tranh,” “xử hạ”sẽ thu được hiệu quả “dĩ tĩnh chế động, hậu phát tiên chí.” “Phản giả đạo chi động, nhược giả đạo chi dụng” quán xuyến toàn bộ quá trình luyện quyền và thôi thủ trong Thái cực quyền. Bài viết ngắn này “từ bất đạt ý”,chỉ như “đổi ngói lấy ngọc” mà thôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *