Toàn bộ công pháp Tống thị Hình ý quyền

宋氏形意拳的功法全程

Link: https://www.sohu.com/a/125161568_489011

Ảnh từ Baidu.com

Biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

Tập luyện Tống thị Hình ý quyền, đại thể cần kinh qua 3 giai đoạn.

  1. Luyện tinh hóa khí.

Thiên hữu tam bảo: nhật, nguyệt, tinh; nhân hữu tam bảo: tinh, khí, thần. “Tinh” là dịch thể, tức thận tạng tinh. Trước khi sinh ra, con người dựa vào huyết khí của người mẹ mà trưởng thành – là tinh tiên thiên. Sau khi sinh ra – là tinh hậu thiên, toàn dựa vào tinh của tỳ vị. Trữ tàng tại thận, sung thực tiên thiên, là cung cấp thủy cho thận, có tác dụng doanh dưỡng toàn thân. Tinh đủ thì thể cường, tinh thiếu thì thể nhược. Cho nên Tống thị Hình ý quyền sơ bộ công phu là luyện tinh hóa khí. Nghĩa là lấy thân cân phàn cốt cương kiên ngưng kết, đối nhân thể cơ nhục và kình lực tiến hành luyện tập, khiến cơ nhục toàn thân phát đạt, thể chất tăng cường, là xây dựng cơ sở tốt để sau luyện tập quyền thuật. Sơ luyện, cần lấy quy cách của Tam thể thức làm chuẩn mực, toàn thân cơ nhục quan tiết phóng tùng, cơ thể thượng trung hạ tương tùy, nội ngoại hợp nhất, tư thế trung chính, không được tiền phủ hậu ngưỡng. Khai bộ hành công, hông cần thúc gối, gối thúc  bàn chân. Chân trước chạm đất, trước tiên gót chân chạm đất, sau đó toàn bàn chân chạm đất; khi chân sau cân bộ, cần hướng hạ giẫm ổn, nhưng không được có tiếng động. Tiến thoái khởi lạc cần chỉnh tề nhất trí, không được tản loạn. Hô hấp: lưỡi đỉnh hàm trên, tiên hấp hậu hô, hấp nhập hô xuất đều bằng mũi, không được có âm thanh, thuận tự nhiên, không được cố ý biệt khí hoặc cổ khí, càng khhông được dụng ý trong hô hấp, cần đem khí tản loạn trong thân thu nạp về đan điền, bất thiên bất ỷ, thích hợp với trung hòa. Động tác tác của 2 tay, mỗi chiêu thức đều cần theo quy cách, từ từ thực hành, không dụng chuyết kình cương man, để tránh trở ngại khí huyết sướng thông, ảnh hưởng tới sự phối hợp của động tác. Khi đã luyện được thân thức hòa thuận, động tác tự nhiên, tiếp theo theo yếu lĩnh lấy vai thôi trửu, trửu thôi thủ, từ từ phát phóng hợp lực nội tại. Luyện tới lục dương thuần toàn, tinh tàng khí súc, cực cương kiên, đạt tới cảnh giới cốt kiên như thiết thạch, thì đã đạt được minh kình trong quyền, cương kình của dịch cốt, công pháp luyện tinh hóa khí đã thành.

  • luyện khí hóa thần.

“Khí” là động lực, cũng chính là năng lực hoạt động của nội tạng, khí quan, cơ biểu, cân cốt… của cơ thể. Nó được kiến lập trên cơ sở cua tinh. Không tinh không thể nói về khí. Cũng có thể nói tinh là vật chất, khí là động lực. Tinh là âm, khí là dương, âm dương kết hợp, hai phần tương phụ tương thành, tuyệt đối không đơn thuần. Trong quyền, là thân cân viện lực với nhu nhuyễn, công phu dịch kình ám kình. Khi luyện tập, mọi động tác tư thế quy cách, tương đồng với sơ bộ công phu. Nhưng trong luyện sơ bộ công phu, hai chân chạm đất có lực giẫm rõ ràng, hai tay thân súc phát kình có hình tại ngoại, mà thiên về cương. Mà luyện bộ công này, thì hai chân tiến thoái khởi lạc, đều tá trợ lực linh hoạt vận chuyển nội tại của hai hông tùng quả. Hai tay xuất nhập, tiền xuất là thân, hậu lạp là súc, thân súc như trừu ti, nội hàm súc lực. Hô hấp: không cố ý xuất nhập qua mũi, mà là dụng ý tại đan điền, bất cổ bất đãng, hô hấp tự nhiên bình hành. Luyện đến cân trường mô đằng, lực quán chỉ tiêm, thì nội kình trong cơ thể sẽ tự nhiên thấu xuất, tung hoành mạch lạc, sinh sinh bất tức, khí tráng thần vượng. Luyện công đến đây thì có thể đạt được ám kình trong quyền, cũng có thể đạt được nhu kình của Dịch cân. Công pháp luyện khí hóa thần đã thành toàn.

  • luyện thần hoàn hư.

Luyện thần hoàn hư, là công pháp Tẩy tủy, hóa kình trong quyền. Trung y kinh điển “Kỳ kinh bát mạch” viết: Não vi tủy chi hải, tủy hải hữu dư, tắc khinh kình đa lực, tự quá kỳ độ, tủy hải bất túc, tắc não chuyển nhĩ minh, hĩnh dịch huyễn mạo, mục vô sở thị, giải đãi an ngọa. Do đó có thể thấy, tủy cực trọng yếu trong cơ thể. Cho nên cần luyện tốt công pháp hóa kình luyện thần hoàn hư, tất cần luyện chí tủy hải đầy đủ, nội tâm thanh hư, não sung thần vượng, mới có thể đạt được hiệu quả lý tưởng. “Thần” hình thành từ hai tinh âm dương kết hợp. Nó là thể hiện tổng quát năng lực hoạt động của con người, cũng là tiêu chí sinh mệnh cường nhược của con người. Thần có địa vị quan trọng nhất, thần sung thì thể cường, thần suy thì thể nhược, thần tồn thì sinh, thần khứ thì vong, chỉ có sự tồn tại của thần mới có hoạt động sinh mệnh của con người. Nó được kiến lập trên cơ sở tinh và khí mà sản sinh thành trường; vô tinh thì vô khí, vô khí thì vô thần, thần thiếu là khí suy, khí suy là tinh bại. Cho nên, bộ công pháp thứ ba của Tống thị Hình ý quyền là công phu nhu hóa luyện thần hoàn hư. Khi luyện tập hình thể cơ bản tương đồng với 2 bộ trước, chỉ là động tác của chân tay cần buông lỏng, lấy thần suất khí, khí suất hình, hình khí thần hợp nhất, tiến hành liên miên. Dụng lực: hữu nhược vô, thực nhược hư, không chút chuyết lực nào. Hô hấp: miên miên nhược tồn nhược minh, tự hữu tự vô, súc tại đan điền, chủ yếu lấy chân ý quán thông. Quyền kinh viết: Quyền vô quyền, ý vô ý, vô ý chi trung thị chân ý, tam hồi cửu chuyển thị nhất thức, thử chi vị dã. Luyện tới tủy hải sung doanh, đầu não linh mẫn, nội thanh hư vô chướng, ngoại động tác linh hoạt vô ngại. Luyện công tới đây, công pháp luyện thần hoàn hư đã được viên mãn.

Trên đây à 3 giai đoạn, tức tam hồi: luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư. Mà cửu chuyển, tức cửu chuyển thuần dương, hóa chí hư vô, quy tại nhất thể.

Luyện tinh hóa khí: Tinh bất lậu, khí tự thịnh, tinh thực thì khí năng sướng, khí sướng thì huyết dung, huyết dung thì cốt cường, cốt cường thì tủy mãn, hoàn tại đồng thể.

Luyện khí hóa thần: Khí thịnh thần tự vượng, thần vượng thể tự tráng.

Luyện thần hoàn hư: “Hư” này không phải như 2 nhà Tăng Đạo nói “không, liễu, hư, vô”, mà là chỉ nội lý cao độ nhập tịnh, hư linh diệu nghệ khinh mẫn bên ngoài không dễ thấy.

Tại luyện tập toàn bộ công pháp cơ sở của Tống thị Hình ý quyền, còn có thể luyện tập công pháp cao hơn, là luyện hư hợp Đạo. Đạo lý cơ bản tương đồng với luyện thần hoàn hư, không huyền bí cao không chạm tới. Người tập chỉ cần có thể kiên trì không ngừng, khắc khổ nỗ lực, tu thân dưỡng tính, bồi dưỡng đức hạnh, chung tất năng đắc.

Trên đây giới thiệu 3 loại công pháp, phương pháp luyện tập là tự độc lập, nhưng có liên quan với nhau, tác dụng tương phụ tương thành. Thông qua luyện tập, có thể khiến tinh thần được thanh tỉnh, não lực dồi dào, nhĩ thông mục minh, nội tâm thanh hư, thể ngoại khinh tùng, bước chân mạnh mẽ; trong vận dụng thì có thể bất kiến nhi chương, bất động nhi biến, vô vi nhi thành, cảm nhi toại thông, quyền vô quyền, ý vô ý, vô ý chi trung thị chân ý, tam hồi cửu chuyển thị nhất thức, thượng thừa hư hóa diệu cảnh. Về bảo kiện cường thân, diên niên ích thọ, đầu não linh hoạt, đạo đức tu dưỡng… người bình thường đều có thể đạt được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *