Chu thân đại dụng luận

Sưu tầm và biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

Hán văn:

《周身大用论》

一要心性与意静,自然无处不轻灵;

二要遍体气流行,一定继续不能停;

三要喉头不能抛,问尽天下众英豪。

如询大用缘何得?表里精粗无不到。

Đại khái “Chu thân đại dụng luận” của Thái cực quyền được phát hiện bởi đại sư Thái cực đại sư Ngô Đồ Nam. Khoảng cuối năm Thanh quang tự (1908-1909), Ngô lão từ bằng hữu Trương Hi Minh có được một bản “Tống thị gia truyền Thái cực công nguyên lưu chi phái luận”. Trong sách này ghi một số điển cố Tống Viễn Kiều thời Minh theo Trương Tam Phong học Thái cực quyền. Không chỉ ghi Tống Viễn Kiều cùng Du Liên Chu ngao du Võ đương sơn, gặp phu tử họ Lý được học “Thụ bí ca”, đạt được toàn thể đại dụng, đồng thời, Tống thị gia truyền Thái cực công còn có các nội dung “Tam thập thất tâm hội luận”, Thập lục quan yếu luận”, “Công dụng ca” và “Chu thân đại dụng luận…

Hán Việt:

“Chu thân đại dụng luận”

Nhất yếu tâm tính dữ ý tĩnh, tự nhiên vô xử bất khinh linh;

Nhị yếu biến thể khí lưu hành, nhất định kế tục không thể đình;

Tam yếu hầu đầu bất năng phao, vấn tẫn thiên hạ chúng anh hào.

Như tuân đại dụng duyến hà đắc? Biểu lí tinh thô vô bất đáo.

Dịch ý:

Luận về dụng của toàn thân

Thứ nhất, tâm tính và ý cần tĩnh, tự nhiên không đâu không khinh linh;

Thứ ha, khí cần lưu chuyển khắp toàn thân, nhất định cần liên tục, không được dừng;

Thứ ba yết hầu và đầu không được lộ, hỏi anh hào trong khắp thiên hạ.

Nếu hỏi làm thế nào để đạt được “đại dụng”? Trong ngoài tinh thô không đâu không tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *