Hách Vi Chân bí pháp Thái cực thập tầng công phu

Hách Vi Chân bí pháp Thái cực thập tầng công phu – ngộ vạn quyền chung quy nhất lý

Nguồn: http://www.sohu.com/a/208215727_304689

Biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

(Ảnh đại diện từ internet)

Tác giả là Hách Hòa, tự Vi Chân (1849-1920), người Hà bắc, Vĩnh niên. Học Thái cực quyền theo thầy Lý Diệc Xa.

Muốn đạt được những yêu cầu bí mật của Thái cực quyền, không có minh sư chỉ điểm thì không được. Sau khi nhập môn, cần động não xảo luyện, khổ luyện, lâu ngày mới có thể học được chân công phu. Đạo kỹ kích, sư truyền khác nhau, vốn vô định pháp. Đến tầng thứ tối cao của võ học, kỳ lý nhất trí, như nghìn sông đổ về biển.

Tu luyện công phu Thái cực quyền pháp gồm thập tầng, nội ngoại kiêm tu, động tịnh tương nghi, mỗi một tầng là một tầng cảnh trí và linh nghiệm.

Tầng nhất tới tam: là giai đoạn nhập môn, do tùng nhu nhập thủ, hóa cương vi nhu, dĩ thân biến thủ. yêu cầu các bộ vị của thân thể tùng nhu kình lực, tập trung phản ứng tại thủ – là giai đoạn luyện tinh hóa khí, là sơ quan, thuộc hạ thừa công phu.

Tứ tới lục tầng: là giai đoạn đăng đường nhập; tích nhu thành cương, dĩ khí biến thủ. Giai đoạn này luyện khí hóa thần, là trung quan, thuộc trung thừa công phu.

Thất tới bát tầng: là giai đoạn lô hỏa thuần thanh; cương phục nhu quy, dĩ ý biến thủ. Giai đoạn này luyện thần hoàn hư, là thượng quan, thuộc giai đoạn trung thừa đến thượng thừa.

Cửu tới thập tầng, là giai đoạn đăng phong tạo cực; thần thông thiên biến vạn hóa, công phu đã đạt xuất thần nhập hóa, giai đoạn này luyện hư hoàn đạo, không mà bất không, hình thần đều diệu, cùng đạo hợp chân.

  1. Đệ nhất tầng: Nhất viên tức Thái cực

Tầng này từ bối ti và triền ti phân âm dương, luyện triền pháp, dụng khổn pháp; tầng này hóa cương ngạnh nhành nhu hòa, miễn cưỡng chuyển khuyên, khuyên lực đa mà hóa kình thiểu. Khi luyện tập, dĩ đơn thao vi chủ, hiểu được yếu lĩnh và yêu cầu cơ bản của quyền thế. Yêu cầu thân hình, bộ pháp, thủ, nhãn… hợp với quy củ. Giá thế cầu khai triển, thư thích.

  • Đệ nhị tầng: Thượng hạ phân lưỡng nghi

Tầng này dương thăng âm giáng, dương khinh âm trọng, luyệnba lan pháp, dụng tựu pháp. Tầng này hóa cương vi nhu, do miễn cưỡng chuyển khuyên biến thành tự nhiên chuyển khuyên, khuyên lực thiểu mà hóa kình đa, nội khí tiệm tụ, đan điền cổ đãng. khi luyện tập, đem đơn thao giá thức thục luyện xuyến liên thành sáo lộ tập luyện.

  • Đệ tam tầng: Tiến thối trình tứ tượng

Tầng này bán âm biện dương, thuần âm thuần dương, hỗ vi vãng lai, luyện đổng pháp, dụng phục thiếp pháp. Tầng này tẩu khuyên nhu hóa, bất đâu bất đỉnh, khai thủy đổng kình, lại từ đại khuyên dần tới tiểu khuyên, là giai đoạn đầu của thối khuyên; nội khí tiệm tăng, khiên động qua lại; yêu cầu thân thể phóng tùng, tùng kình chuyển thành nội kình nhu hòa, kình nguyên có thể phản ứng đến thủ, tức từ cước đến thối (đùi) mà tới yêu, rồi đạt tới ngón tay (thủ chỉ), tóm lại cần hoàn chỉnh nhất khí.

  • Đệ tứ tầng: Khai hợp là càn khôn

Tầng này là thiên địa tương hợp, âm dương giao hợp, luyện trừu xả pháp, dụng xanh pháp. Tầng này nội khí vận hành, đả thông nhâm đốc nhị mạch. Thục luyện đồng thời nắm vững phương pháp kỹ kích, dụ địch thâm nhập, dẫn tiến lạc không; bắt đầu có thể phát kình và thốn kình; xuất thủ vô khuyên, mà nơi nơi đều có khuyên, tức xuất thủ vô hình mà hữu hình. Khi luyện tập, tại hóa, dẫn, tiến, thối, thiếp thân bức tiến, dụng nội kình quán tới thủ chỉ thiếp trụ đối phương phát thốn kình.

  • Đệ ngũ tầng: Xuất nhập tống khảm ly

Tầng này hỏa giáng thủy thăng, thủy hỏa phí đằng, luyện là thôi pháp, dụng là hồi hợp pháp. Tầng này nội khí tiệm tăng, tại nhậm đốc nhị mạch tuần hoàn vận hành, tích nhu thành cương, là do thốn kình dần dần bắt đầu hướng tới phát triển phân kình. Khi luyện tập phát phóng kình lực, luyện kỹ pháp dụ địch nhập nang.

  • Đệ lục tầng: Lĩnh lạc thác chấn tốn

Tầng này lôi phong cổ động, hữu khởi hữu phục, luyện là ức dương pháp, dụng là kích pháp; tầng này thiếp thân tức hóa, có thể đem lực của đối phương dẫn trở về nơi phát xuất, thuận thế tá lực, lãnh kình bén nhọn của đẩu liệt đạn phóng, tức kiến nhục phân ly pháp – thuộc giai đoạn phân kình. Tầng này nội khí hành theo tứ chi, bát mạch đều thông; tầng này cần trường kỳ tu luyện, tu luyện đến “khoát nhiên quán thông”, vận dụng kình lực tự nhiên, mọi thế đều thuận lợi, xá kỷ tòng nhân. Lúc này kết thúc giai đoạn “nhập môn dẫn lộ”, bước vào tầng “công phu vô tức pháp tự tu”.

  • Đệ thất tầng: Nghênh để thôi cấn đoái

Tầng này tai và miệng có thể nghe và hỏi, ta và người thông khí, luyện xưng pháp, kỳ dụng hư linh pháp; tầng này cương phục quy nhu, tri kỷ tri bỉ, phân minh hư thực; nội kình đạt hàm mà bất lộ, nhất triêm tức phát; toàn thân không đâu không nhu, không đâu không cương, mọi nơi đều có thể hóa hoặc phát, đánh nơi nào noi đó phản kích, nội khí hành theo kỳ kinh bát mạch, công lực nhất tiến bộ mõi ngày.

  • Đệ bát tầng: Bối ti khấu

Tầng này âm dương tự phân, hư thực phân minh, cương nhu tương tế, tiến nhập vô cực nhi Thái cực. tầng này nội khí hoàn chỉnh nhất thể, năng tại ý niệm đích chỉ đạo hạ, đạt đáo thân thể nhậm hà nhất điểm, tiến hành thu bế huyệt đạo hòa phát kình đạn phóng. giao kỹ thời, bất bãi giá tử, bất lộ hình ý, triêm trước tức đả, nhất điểm chi xử hữu hóa hữu phát, khả nhu khả cương. tựu nhu tức nhu, thuyết cương tức cương. dẫn tiến lạc không, tứ lưỡng bát thiên cân, biến hóa mạc trắc.

  • Đệ cửu tầng: Cao thủ

Tầng này chu thân nhất Thái cực, nhập hóa cảnh;  “nhân bất tri ngã, ngã độc tri nhân”,“nhất vũ bất năng gia, dăng trùng bất năng lạc”. Khi giao kỹ chỉ tại nhất hanh nhất cáp, lăng không vô hình đạn phóng, phạm giả ứng thanh lập bộc, thậm chí chưa thấy động, mà đối thủ đã bị tổn thương.

  1. Đệ thập tầng: Diệu thủ

Tầng này xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực, kỹ pháp đã đạt cảnh giới như thần. Võ học không có cảnh giới cuối cùng,“công phu vô tức pháp tự tu”; luyện hình, luyện ý cầu dưỡng thần. Lúc này mới ngộ ra “vạn quyền chung quy nhất lý”; quay đầu nhìn lại nhiều hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *