Thái cực quyền kinh

Trương Tam Phong trước tác

 Vương Tông Nhạc chú giải

(sao từ bản chép tay)

Nguồn: http://www.sohu.com/a/154720035_300612

Sưu tầm: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

Ca quyết nhất

Thuận hạng quán đỉnh lưỡng bàng tùng,

Thúc liệt hạ khí bả đang xanh;

Vị âm khai kình lưỡng chùy tranh,

Ngũ chỉ trảo địa thượng loan cung.         

Hư linh đỉnh kình, khí trầm đan điền.

Lưỡng bàng tùng, nhiên hậu trất.

Đề đỉnh điếu đang, tâm trung lực lượng.

Khai hợp án thế hoài trung bão, thất tinh thế thị như xa luân, nhu nhi bất cương. Bỉ bất động, kỷ bất động, bỉ vi động, nhi kỷ ý tiên động.

Do cước nhi thối, do thối nhi thân, như luyện nhất khí. Như chuyển cốt chi điểu, như miêu cầm thử. Phát kình như cung phát thỉ, chính kỳ tứ thể, bộ lữ yếu khinh tùy, bộ bộ yếu hoạt tề.

Ca quyết nhị

Cử bộ khinh linh thần nội liễm,

Mạc giáo đoạn tục nhất khí nghiên;

Tả nghi hữu hữu hư thực xử,

Ý thượng ngụ hạ hậu thiên hoàn.

Nhất cử động, chu thân câu yếu khinh linh, vưu tu quán xuyến. Khí nghi cổ đãng, thần nghi nội liễm.

Vô sử hữu khuyết hãm xử, vô sử hữu đột ao xử, vô sử hữu đoạn tục xử. Kỳ căn tại cước, phát vu thối, chủ tể vu yêu, hình vu thủ chỉ. Do cước nhi thối nhi yêu, tổng tu hoàn chỉnh nhất khí. Hướng tiền thối hậu, nãi năng đắc cơ đắc thế. Hữu bất đắc cơ đắc thế xử, thân tiện tản loạn. Kỳ bệnh tất vu yêu thối cầu chi.

Hư thực nghi phân thanh sở. Nhất xử tự hữu nhất hư thực, xử xử tổng thử nhất hư thực. Chu thân tiết tiết quán xuyến, vô lệnh ti hào gian đoạn nhĩ.

Thượng hạ tiền hậu tả hữu giai nhiên. Phàm thử giai tại ý, bất tại ngoại diện. Hữu thượng tức hữu hạ, hữu tiền tức hữu hậu, hữu tả tức hữu hữu. Như ý yếu hướng thượng, tức ngụ hạ ý. Thí chi tướng thực vật hiên khởi nhi gia dĩ tỏa chiết chi lực. Tư kỳ căn tự đoạn, tổn hoại chi tốc nãi vô nghi.

Ca quyết tam

Nã trụ đan điền luyện nội công,

Hanh cáp nhị khí diệu vô cùng;

Động phân tịnh hợp khuất thân tựu,

Hoãn ứng cấp tùy lý quán thông.

Nã trụ đan điền chi khí, luyện trụ nguyên hình, năng đả hanh cáp nhị khí.

Khí thiếp bối hậu, liễm nhập tích cốt. Tịnh động toàn thân, ý tại súc thần, bất tại tụ khí. Tại khí tắc trệ. Nội tam hợp, ngoại tam hợp.

Thái cực giả, vô cực nhi sinh, âm dương chi mẫu dã. Động chi tắc phân, tịnh chi tắc hợp. Vô quá bất cập, tùy khuất tựu thân.

Nhân cương ngã nhu vị chi tẩu, nhân bối ngã thuận vị chi niêm. Động cấp tắc cấp ứng, động hoãn tắc hoãn tùy. Tuy biến hóa vạn đoan, nhi lý dữ tính duy nhất quán. Do chiêu thục nhi tiệm chí đổng kình, do đổng kình nhi giai cập thần minh. Nhiên phi dụng lực chi cửu, bất năng khoát nhiên quán thông yên.

Ca quyết tứ

Hốt ẩn hốt hiện tiến tắc trường,

Nhất vũ bất gia chí đạo tàng;

Thủ mạn thủ khoái giai phi tự,

Tứ lưỡng bát thiên vận hóa lương.

Bất thiên bất ỷ, hốt ẩn hốt hiện. Tả trọng tắc tả hư, hữu trọng tắc hữu yểu. Ngưỡng chi tắc di cao, phủ chi tắc di thâm. Tiến chi tắc dũ trường, thối chi tắc dũ thúc.

Nhất vũ bất năng gia, dăng trùng bất năng lạc. Nhân bất tri ngã, ngã độc tri nhân. Anh hùng sở hướng vô địch, cái giai do thử nhi cập dã.

Tư kỹ bàng môn thậm đa, tuy thế hữu khu biệt, cái bất ngoại cường khi nhược, mạn nhượng khoái nhĩ. Hữu lực đả vô lực, thủ mạn nhượng thủ khoái, thị giai tiên thiên tự nhiên chi năng, phi quan học lực nhi hữu dã.

Sát tứ lưỡng bát thiên cân chi câu, hiển phi lực thắng; quan mạo điệt năng ngự chúng chi hình, khoái hà năng vi. Lập như bình chuẩn, hoạt tự xa luân. Thiên trầm tắc tùy, song trọng tắc trệ. Mỗi kiến sổ niên thuần công, bất năng vận hóa, suất tự vi nhân sở chế giả, song trọng chi bệnh vị ngộ nhĩ. Dục tị thử bệnh, tu tri âm dương. Niêm tức thị tẩu, tẩu tức thị niêm. Âm bất ly dương, dương bất ly âm, âm dương tương tế, phương vi đổng kình. Đổng kình hậu, dũ luyện dũ tinh, mặc thức sủy ma, tiệm chí tòng tâm sở dục. Bản thị xá kỷ tòng nhân, đa ngộ xá cận cầu viễn. Sở vị sai chi hào ly, mậu dĩ thiên lý. Học giả bất khả bất tường biện yên.

Thử luận câu câu thiết yếu, tịnh vô nhất tự bồi sấn. Phi hữu túc tuệ chi nhân, vị năng ngộ dã. Tiên sư bất khẳng vọng truyền, phi độc trạch nhân, diệc khủng uổng phí công phu nhĩ.

Ca quyết ngũ

Cực nhu tức cương cực hư linh,

Vận nhược trừu ti xử xử minh;

Khai triển khẩn tấu nãi chẩn mật,

Đãi cơ nhi động như miêu hành.

Cực nhu nhuyễn, nhiên hậu cực cương kiên. Năng hô hấp, nhiên hậu năng linh hoạt. Khí dĩ trực dưỡng nhi vô hại, kình dĩ khúc súc nhi hữu dư.

Toàn thân ý tại tinh thần, bất tại khí. Hữu khí giả vô lực, vô khí giả thuần cương. Khí như xa luân, yêu tự xa trục. Tự tùng phi tùng, tướng triển vị triển. Kình đoạn ý bất đoạn, ngẫu đoạn ti diệc liên.

Tâm vi lệnh, khí vi kỳ, yêu vi đạo, tiên cầu khai triển, hậu cầu khẩn tấu, nãi khả trăn vu chẩn mật hĩ.

Khiên động vãng lai, khí thiếp bối, liễm nhập tích cốt. Nội cố tinh thần, ngoại thị an dật. Mại bộ như miêu hành, vận kình như trừu ti.

Ca quyết lục

Băng loát tễ án tứ phương chính,

Thái liệt trửu kháo tà giác thành;

Càn khôn chấn đoái nãi bát quái,

Tiến thối cố phán định ngũ hành.

Trường quyền giả, như trường giang đại hà, thao thao bất tuyệt dã. Thập tam thế giả, băng loát tễ án thái liệt trửu kháo, thử bát quái dã. Tiến bộ thối bộ tả cố hữu phán trung định, thử ngũ hành dã. Hợp nhi ngôn chi, viết thập tam thế. Băng loát tễ án, tức khảm ly chấn đoái, tứ chính phương dã; thái liệt trửu kháo, tức càn khôn cấn tốn, tứ tà giác dã. Tiến thối cố phán định, tức thủy hỏa kim mộc thổ dã.

Dĩ thượng hệ Tam Phong tổ sư sở trứ. Dục thiên hạ hào kiệt diên niên ích thọ, bất đồ tác kỹ nghệ chi mạt dã.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *