Võ Vũ Tương, Lý Diệc Xa Thái cực quyền lý luận đại toàn

Võ Vũ Tương, Lý Diệc Xa Thái cực quyền lý luận đại toàn

武禹襄李亦畲太极拳理论大全

Nguyên văn địa chỉ: Võ Vũ Tương Lý Diệc Xa thái cực quyền lý luận đại toàn

Thái cực quyền – Võ Vũ Tương:

Dĩ tâm hành khí, vụ lệnh trầm trước, nãi năng thu liễm nhập cốt; dĩ khí vận thân, vụ lệnh thuận toại, nãi năng tiện lợi tòng tâm. Tinh thần năng đề đắc khởi, tắc vô trì trọng chi ngu, sở vị đầu đỉnh huyền dã; ý khí tu hoán đắc linh, nãi hữu viên hoạt chi thú, sở vị biến chuyển hư thực dã. Phát kình tu trầm trước tùng tịnh, chuyên chú nhất phương; lập thân tu trung chính an thư, chi xanh bát diện. Hành khí như cửu khúc châu, vô vãng bất lợi (khí biến thân khu chi vị); vận động như bách luyện cương, vô kiên bất tồi. Hình như bác thỏ chi hộc, thần như bổ thử chi miêu. Tịnh như sơn nhạc, động như giang hà. Súc kình như khai cung, phát kình như phóng tiễn. Khúc trung cầu trực, súc nhi hậu phát. Lực do tích phát, bộ tùy thân hoán. Thu tức thị phóng, đoạn nhi phục liên; vãng phục tu hữu chiết điệt, tiến thối tu hữu chuyển hoán. Cực nhu nhuyễn, nhiên hậu cực kiên cương; năng hô hấp, nhiên hậu năng linh hoạt. Khí dĩ trực dưỡng nhi vô hại, kình dĩ khúc súc nhi hữu dư. Tâm vi lệnh, khí vi kỳ, yêu vi đạo. Tiên cầu khai triển, hậu cầu khẩn tấu. Nãi khả trăn vu chẩn mật hĩ. Hựu viết: Bỉ bất động, kỷ bất động; bỉ vi động, kỷ tiên động. Kình tự tùng phi tùng, tướng triển vị triển; kình đoạn ý bất đoạn. Hựu viết: Tiên tại tâm, hậu tại thân. Phúc tùng khí liễm nhập cổ. Thần thư thể tịnh, khắc khắc tại tâm. Thiết ký nhất động vô hữu bất động, nhất tịnh vô hữu bất tịnh. Khiên động vãng lai khí thiếp bối, nhi liễm nhập tích cốt. Nội cố tinh thần, ngoại thị an dật. Mại bộ như miêu hành, vận kình như trừu ti. Toàn thân ý tại tinh thần, bất tại khí. Tại khí tắc trệ. Hữu khí giả vô lực, vô khí giả thuần cương. Khí nhược xa luân, yêu như xa trục.

                Thân pháp bát yếu – Võ Vũ Tương

                Hàm hung, bạt bối; quả đang, hộ truân;

                Đề đỉnh, điếu đang; tùng kiên, trầm trửu

                Thái cực quyền giải – Võ Vũ Tương

Thân tuy động, tâm quý tịnh; khí tu liễm, thần nghi thư. Tâm vi lệnh, khí vi kỳ; thần vi chủ soái, thân vi khu sử. Khắc khắc lưu ý, phương hữu sở đắc. Tiên tại tâm, hậu tại thân. Tại thân, tắc bất tri thủ chi vũ chi, túc chi đạo chi, sở vị “Nhất khí a thành “, “Xá kỷ tòng nhân “, “Dẫn tiến lạc không “, “Tứ lưỡng bát thiên cân ” dã.

Tu tri: Nhất động vô hữu bất động, nhất tịnh vô hữu bất tịnh. Thị động do tịnh, thị tịnh do động. Nội cố tinh thần, ngoại thị an dật. Tu yếu tòng nhân, bất yếu do kỷ. Tòng nhân tắc hoạt, do kỷ tắc trệ. Thượng khí giả vô lực, dưỡng khí giả thuần cương.

Bỉ bất động, kỷ bất động; bỉ vi động, kỷ tiên động. Dĩ kỷ y nhân, vụ yếu tri kỷ, nãi năng tùy chuyển tùy tiếp; dĩ kỷ niêm nhân, tất tu tri nhân, nãi năng bất hậu bất tiên.

Tinh thân năng đề đắc khởi, tắc vô trì trọng chi ngu; niêm y năng cân đắc linh, phương kiến lạc không chi diệu. Vãng phục tu phân âm dương, tiến thối tu hữu chuyển hợp. Cơ do kỷ phát, lực tòng nhân tá. Phát kình tu thượng hạ tương tùy, nãi năng nhất vãng vô địch; lập thân tu trung chính bất thiên, phương năng bát diện chi xanh. Tịnh như sơn nhạc. Động nhược giang hà. Mại bộ như lâm uyên, vận kình như trừu ti. Súc kình như trương cung, phát kình như phóng tiễn.

Hành khí như cửu khúc châu, vô vi bất đáo; vận kình như bách luyện cương, hà kiên bất tồi? Hình như bác thỏ chi cốt, thần tự bổ thử chi miêu. Khúc trung cầu trực, súc nhi hậu phát. Thu tức thị phóng, liên nhi bất đoạn. Cực nhu nhuyễn, nhiên hậu năng cực kiên cương; năng niêm y, nhiên hậu năng linh hoạt. Khí dĩ trực dưỡng nhi vô hại, kình dĩ khúc súc nhi hữu dư. Tiệm chí vật lai thuận ứng, thị diệc tri chỉ năng đắc hĩ!

Thái cực quyền luận yếu giải – Võ Vũ Tương

Giải viết: Tiên tại tâm, hậu tại thân. Phúc tùng, khí liễm nhập cốt, thần thư thể tịnh, khắc khắc tồn tâm, ký nhất động vô hữu bất động, nhất tịnh vô hữu bất tịnh. Thị tịnh do động, thị động do tịnh. Động khiên vãng lai khí thiếp bối, liễm nhân tích cốt. Yếu tịnh, nội cố tinh tụ, ngoại thị an dật. Mại bộ như miêu hành, vận kình như trừu ti. Toàn thân ý tại súc thần, bất tại khí, tại khí tắc trệ. Thượng khí giả vô lực, dưỡng khí giả thuần cương. Khí như xa luân, yêu như xa trục.

Hựu viết: Bỉ bất động, kỷ bất động; bỉ vi động, kỷ tiên động. Tự tùng phi tùng, tướng triển mạt triển, kình đoạn ý bất đoạn.

Thập tam thế thuyết lược – Võ Vũ Tương

Mỗi nhất động, duy thủ tiên trước lực, tùy tức tùng khai. Do tu quán xuyến nhất khí, bất ngoại khởi, thừa, chuyển, hợp. Thủy nhi ý động, ký nhi kình động, chuyển tiếp yếu nhất tuyến xuyến thành.

Khí nghi cổ thang, thần nghi nội liễm. Vật sử hữu khuyết hãm xử, vật sử hữu ao đột xử, vật sử hữu đoạn tục xử. Kỳ căn tại cước, phát ô thối, chủ tể ô yêu, hình ô thủ chỉ. Do cước nhi thối, nhi yêu, tổng tu hoàn chỉnh nhất khí, hướng tiền, thối hậu, nãi năng đắc cơ đắc thế, hữu bất đắc cơ đắc thế xử, thân tiện tản loạn, tất chí thiên ỷ, kỳ bệnh tất ô yêu thối cầu chi. Thượng hạ, tiền hậu, tả hữu giai nhiên.

Phàm thử giai thị ý, bất thị ngoại diện. Hữu thượng tức hữu hạ, hữu tiền tức hữu hậu, hữu tả tức hữu hữu. Như ý yếu hướng thượng, tức ngụ hạ ý. Nhược tướng vật hiên khởi, nhi gia dĩ tỏa chi chi lực, tư kỳ căn tự đoạn, nãi hoại chi tốc nhi vô nghi.

Hư thực nghi phân thanh sở, nhất xử tự hữu nhất xử hư thực, xử xử tổng hữu thử nhất hư thực. Chu thân tiết tiết quán xuyến, vật lệnh ti hào gian đoạn.

Thập tam thế hành công yếu giải – Võ Vũ Tương

Dĩ tâm hành khí vụ trầm trước, nãi năng thu liễm nhập cốt, sở vị “Mệnh ý nguyên đầu tại yêu khích ” dã.

Ý khí tu hoán đắc linh, nãi hữu viên hoạt chi thú, sở vị “Biến chuyển hư thực tu lưu ý ” dã.

Lập thân trung chính an thư, chi xanh bát diện; hành khí như cửu khúc châu, vô vi bất đáo, sở vị “Khí biến thân khu bất sảo trệ ” dã. Phát kình tu trầm khán tùng tịnh, chuyên chú nhất phương, sở vị “Tịnh trung xúc động động do tịnh ” dã.

Vãng phục tu hữu chiết điệp, tiến thối tu hữu chuyển hoán, sở vị “Nhân địch biến hóa thị thần kỳ ” dã.

Khúc trung cầu trực, súc nhi hậu phát, sở vị “Thế thế tồn tâm quỹ dụng ý, khắc khắc lưu tâm tại yêu gian ” dã.

Tinh thần năng đề đắc khởi, tắc vô trì trọng chi ngu, sở vị “Phúc nội tùng tịnh khí đằng nhiên ” dã.

Hư lĩnh đỉnh kình, khí trầm đan điền, bất thiên bất ỷ, sở vị “Vĩ gian chính trung thần quán đỉnh, mãn thân khinh lợi đỉnh đầu huyền ” dã. Dĩ khí vận thân, vụ thuận toại, nãi năng tiện lợi tòng tâm, sở vị “Khuất thân khai hợp thính tự do ” dã.

Tâm vi lệnh, khí vi kỳ, thần vi chủ soái, yêu vi khu sử, sở vị “Ý khí quân lai cốt nhục thần ” dã.

Phụ: Một bản Hành công tâm giải của Võ Vũ Tương lánh:

Giải viết: Dĩ tâm hành khí, vụ trầm trước, nãi năng thu liễm nhập cốt, sở vị “Mệnh ý nguyên đầu tại yêu khích ” dã. Ý khí tu hoán đắc linh, nãi hữu viên hoạt chi thú, sở vị “Biến chuyển hư thực tu lưu ý ” dã. Lập thân trung chính an thư, chi xanh bát diện, hành khí như cửu khúc châu, vô vi bất đáo, sở vị “Khí biến thân khu bất sảo si ” dã.

Phát kình tu trầm trước tùng tịnh, chuyên chú nhất phương, sở vị “Tịnh trung xúc động động do tịnh ” dã. Vãng phục tu hữu chiết điệp, tiến thối tu hữu chuyển hoán, sở vị “Nhân địch biến hóa thị thần kỳ ” dã. Khúc trung cầu trực, súc nhi hậu phát, sở vị “Thế thế tồn tâm quỹ dụng ý, khắc khắc lưu tâm tại yêu gian ” dã. Tinh thần năng đề đắc khởi, tắc vô trì trọng chi ngu, sở vị “Phúc nội tùng tịnh khí đằng nhiên ” dã. Hư lĩnh đỉnh kình, khí trầm đan điền, bất thiên bất ỷ, sở vị “Vĩ lư trung chính thần quán đỉnh, mãn thân khinh lợi đỉnh đầu huyền ” dã. Dĩ khí vận thân, vụ thuận toại, nãi năng tiện lợi tòng tâm, sở vị “Khuất thân khai hợp thính tự do ” dã. Tâm vi lệnh, khí vi kỳ, thần vi chủ soái, yêu vi khu sử, sở vị “Ý khí quân lai cốt nhục thần ” dã.

Giải viết: Thân tuy động, tâm quý tịnh, khí tu liễm, thần nghi thư. Tâm vi lệnh, khí vi kỳ, thần vi chủ soái, thân vi khu sử. Khắc khắc lưu ý, phương hữu sở đắc. Tiên tại tâm, hậu tại thân. Tại thân, tắc bất tri thủ chi vũ chi, túc chi đạo chi, sở vị “Nhất khí a thành “, “Xá kỷ tòng nhân “, “Dẫn tiến lạc không “, “Tứ lưỡng bát thiên cân ” dã.

Tu tri: Nhất động vô hữu bất động, nhất tịnh vô hữu bất tịnh. Thị động do tịnh, thị tịnh do động. Nội cố tinh thần, ngoại thị an dật. Tu yếu tòng nhân, bất yếu do kỷ. Tòng nhân tắc hoạt, do kỷ tắc trệ. Thượng khí giả, vô lực, dưỡng khí giả, thuần cương. Bỉ bất động, kỷ bất động; bỉ vi động, kỷ tiên động. Dĩ kỷ y nhân, vụ yếu tri kỷ, nãi năng tùy chuyển tùy tiếp. Dĩ kỷ niêm nhân, tất tu tri nhân, nãi năng bất hậu bất tiên. Tinh thần năng đề đắc khởi, tắc vô trì trọng chi ngu. Niêm y năng cân đắc linh, phương kiến lạc không chi diệu. Vãng phục tu phân âm dương, tiến thối tu hữu chuyển hợp. Cơ do kỷ phát, lực tòng nhân tá. Phát kình tu thượng hạ tương tùy, nãi năng nhất vãng vô địch. Lập thân tu trung chính bất thiên, phương năng bát diện chi xanh. Tịnh như sơn nhạc, động nhược giang hà. Mại bộ như lâm uyên, vận kình như trừu ti. Súc kình như trương cung, phát kình như phóng tiễn. Hành khí như cửu khúc châu, vô vi bất đáo. Vận kình như bách luyện cương, hà kiên bất tồi. Hình như bác thỏ chi hộc, thần tự bổ thử chi miêu. Khúc trung cầu trực, súc nhi hậu phát. Thu tức thị phóng, liên nhi bất đoạn. Cực nhu nhuyễn, nhiên hậu năng cực kiên cương. Năng niêm y, nhiên hậu năng linh hoạt. Khí dĩ trực dưỡng nhi vô hại, kình dĩ khúc súc nhi hữu dư. Tiệm chí vật lai thuận ứng, thị diệc tri chỉ năng đắc hĩ.

Hựu viết: Tiên tại tâm, hậu tại thân. Phúc tùng, khí liễm nhập cốt, thần thư thể tịnh, khắc khắc tồn tâm. Thiết ký nhất động vô hữu bất động, nhất tịnh vô hữu bất tịnh. Thị tịnh do động, thị động do tịnh. Động khiên vãng lai khí thiếp bối, liễm nhập tích cốt. Yếu tịnh, nội cố tinh thần, ngoại thị an dật. Mại bộ như miêu hành, vận kình như trừu ti. Toàn thân ý tại súc thần, bất tại khí, tại khí tắc trệ. Thượng khí giả, vô lực, dưỡng khí giả, thuần cương. Khí như xa luân, yêu như xa trục.

Hựu viết: Bỉ bất động, kỷ bất động; bỉ vi động, kỷ tiên động. Tự tùng phi tùng, tướng triển vị triển, kình đoạn ý bất đoạn.

Hựu viết: Mỗi nhất động, duy thủ tiên trước lực, tùy tức tùng khai. Do tu quán xuyến, bất ngoại khởi thừa chuyển hợp. Thủy nhi ý động, ký nhi kình động, chuyển tiếp yếu nhất tuyến xuyến thành. Khí nghi cổ đãng, thần nghi nội liễm. Vật sử hữu khuyết hãm xử, vật sử hữu ao đột xử, vật sử hữu đoạn tục xử. Kỳ căn tại cước, phát vu thối, chủ tể vu yêu, hình vu thủ chỉ. Do cước nhi thối nhi yêu, tổng tu hoàn chỉnh nhất khí, hướng tiền thối hậu, nãi năng đắc cơ đắc thế. Hữu bất đắc cơ đắc thế xử, thân tiện tản loạn, tất chí thiên ỷ, kỳ bệnh tất vu yêu thối cầu chi. Thượng hạ tiền hậu tả hữu giai nhiên, phàm thử giai thị ý, bất tại ngoại diện. Hữu thượng tức hữu hạ, hữu tiền tức hữu hậu, hữu tả tức hữu hữu. Như ý yếu hướng thượng, tức ngụ hạ ý. Nhược tướng vật hiên khởi, nhi gia dĩ tỏa chi chi lực, tư kỳ căn tự đoạn, nãi hoại chi tốc nhi vô nghi. Hư thực nghi phân thanh sở, nhất xử tự hữu nhất xử hư thực, xử xử tổng hữu thử nhất hư thực. Chu thân tiết tiết quán xuyến, vật lệnh ti hào gian đoạn.

Tứ tự bí quyết – Võ Vũ Tương

Phu: Phu giả, vận khí ô kỷ thân, phu bố bỉ kình chi thượng, sử bất đắc động dã.

Cái: Cái giả, dĩ khí cái bỉ lai xử dã.

Đối: Đối giả, dĩ khí đối bỉ lai xử, nhận định chuẩn đầu nhi khứ dã.

Thôn: Thôn giả, dĩ khí toàn thôn nhi nhập ô hóa dã.

Thử tứ tự vô hình vô thanh, phi đổng kình hậu, luyện đáo cực tinh địa vị giả, bất năng tri toàn. Thị dĩ khí ngôn, năng trực dưỡng kỳ khí nhi vô hại, thủy năng thi ô tứ thể. Tứ thể bất ngôn nhi dụ hĩ!

Lý Diệc Xa ngũ tự quyết

Nhất viết tâm tịnh

Tâm bất tịnh tắc bất chuyên, nhất cử thủ, tiền hậu tả hữu toàn vô định hướng, cố yếu tâm tịnh. Khởi sơ cử động vị năng do kỷ, yếu tất tâm thể nhận, tùy nhân sở động, tùy khúc tựu thân, bất đâu bất đỉnh, vật tự thân súc. Bỉ hữu lực ngã diệc hữu lực, ngã lực tại tiên; bỉ vô lực ngã diệc vô lực, ngã ý nhưng tại tiên. Yếu khắc khắc lưu tâm, ai hà xử tâm yếu dụng tại hà xử, tu hướng bất đâu bất đỉnh trung thảo tiêu tức. Tòng thử tố khứ, nhất niên bán tái tiện năng thi vu thân. Thử toàn thị dụng ý, bất thị dụng kình, cửu chi tắc nhân vi ngã sở chế, ngã bất vi nhân chế hĩ.

Nhị viết thân linh

Thân trệ tắc tiến thối bất năng tự như, cố yếu thân linh, cử thủ bất khả hữu ngốc tượng, bỉ chi lực phương ai ngã bì mao, ngã chi ý dĩ nhập bỉ cốt lý. Lưỡng thủ chi xanh, nhất khí quán xuyên. Tả trọng tắc tả hư, nhi hữu dĩ khứ; hữu trọng tắc hữu hư, nhi tả dĩ khứ. Khí như xa luân, chu thân câu yếu tương tùy, hữu bất tương tùy xử, thân tiện tản loạn, tiện bất đắc lực, kỳ bệnh vu yêu thối cầu chi. Tiên dĩ tâm sử thân, tòng nhân bất tòng kỷ. Hậu thân năng tòng tâm, do kỷ nhưng thị tòng nhân. Do kỷ tắc trệ, tòng nhân tắc hoạt. Năng tòng nhân thủ thượng tiện hữu phân thốn. Xứng bỉ kình chi đại tiểu, phân ly bất thác; quyền bỉ lai chi trường đoản, hào phát vô sai. Tiền tiến hậu thối, xử xử kháp hợp, công di cửu nhi kỹ di tinh hĩ.

Tam viết khí liễm

Khí thế tản mạn, tiện vô hàm súc, thân dịch tản loạn, vụ sử khí liễm nhập tích cốt. Hô hấp thông linh, chu thân võng gian. Hấp vi hợp vi súc, hô vi khai vi phát. Cái hấp tắc tự nhiên đề đắc khởi, diệc nã đắc nhân khởi; hô tắc tự nhiên trầm đắc hạ, diệc phóng đắc nhân xuất. Thử thị dĩ ý vận khí, phi dĩ lực sử khí dã.

Tứ viết kình chỉnh

Nhất thân chi kình, luyện thành nhất gia. Phân thanh hư thực, phát kình yếu hữu căn nguyên. Kình khởi cước cân, chú tể vu yêu, hình vu thủ chỉ, phát vu tích bối. Hựu yếu đề khởi toàn phó tinh thần, vu bỉ kình tướng xuất vị phát chi tế, ngã kình dĩ tiếp nhập bỉ kình, kháp hảo bất hậu bất tiên, như bì nhiên hỏa, như tuyền dũng xuất. Tiền tiến hậu thối, vô ti hào tản loạn, khúc trung cầu trực, súc nhi hậu phát, phương năng tùy thủ tấu hiệu. Thử vị “Tá lực đả nhân, tứ lưỡng bát thiên cân ” dã.

Ngũ viết thần tụ

Thượng tứ giả câu bị, tổng quy thần tụ. Thần tụ tắc nhất khí cổ chú, luyện khí quy thần, khí thế đằng na. Tinh thần quán chú, khai hợp hữu trí, hư thực thanh sở. Tả hư tắc hữu thực, hữu hư tắc tả thực. Hư phi toàn nhiên vô lực, khí thế yếu hữu đằng na; thực phi toàn nhiên chiêm sát, tinh thần yếu quý quán chú. Khẩn yếu toàn tại hung trung yêu gian vận hóa, bất tại ngoại diện. Lực tòng nhân tá, khí do tích phát. Hồ năng khí do tích phát? Khí hướng hạ trầm, do lưỡng kiên thu vu tích cốt, chú vu yêu gian, thử khí chi do thượng nhi hạ dã, vị chi hợp. Do yêu hành vu tích cốt, bố vu lưỡng bạc, thi vu thủ chỉ, thử khí chi do hạ nhi thượng dã, vị chi khai. Hợp tiện thị thu, khai tức thị phóng. Năng đổng đắc khai hợp, tiện tri âm dương. Chí thử địa vị, công dụng nhất nhật, kỹ tinh nhất nhật, tiệm chí tòng tâm sở dục, võng bất như ý hĩ.

Lý Diệc Xa tẩu giá đả thủ hành công yếu ngôn

Tích nhân vân: “Năng dẫn tiến lạc không, năng tứ lưỡng bát thiên cân; bất năng dẫn tiến lạc không, bất năng tứ lưỡng bát thiên cân. ” ngữ thậm khái quát. Sơ học vị do lĩnh ngộ, dư gia sổ ngữ dĩ giải chi. Tỉ hữu chí tư kỹ giả, đắc sở tòng nhân, thứ nhật tiến hữu công hĩ!

Dục yếu dẫn tiến lạc không, tứ lưỡng bát thiên cân, tiên yếu tri kỷ tri bỉ; dục yếu tri kỷ tri bỉ, tiên yếu xá kỷ tòng nhân; dục yếu xá kỷ tòng nhân, tiên yếu đắc cơ đắc thế; dục yếu đắc cơ đắc thế, tiên yếu chu thân nhất gia; dục yếu chu thân nhất gia, tiên yếu chu thân vô hữu khuyết hãm; dục yếu chu thân vô hữu khuyết hãm, tiên yếu thần khí cổ đãng; dục yếu thần khí cổ đãng, tiên yếu đề khởi tinh thần, thần bất ngoại tản; dục yếu thần bất ngoại tản, tiên yếu thần khí thu liễm nhập cốt; dục yếu thần khí thu liễm nhập cốt, tiên yếu lưỡng cổ tiền tiết hữu lực, lưỡng kiên tùng khai, khí hướng hạ trầm. Kình khởi vu cước căn, biến hoán tại thối, hàm súc tại hung. Vận động tại lưỡng kiên, chủ tể tại yêu. Thượng vu lưỡng bạc tương hệ, hạ vu lưỡng khoa, lưỡng thối tương tùy. Kình do nội hoán, thu tiện thị hợp, phóng tức thị khai. Tịnh tắc câu tịnh, tịnh thị hợp, hợp trung ngụ khai; động tắc câu động, động thị khai, khai trung ngụ hợp. Xúc chi tắc toàn chuyển tự như, vô bất đắc lực, tài năng dẫn tiến lạc không, tứ lưỡng bát thiên cân.

Bình nhật tẩu giá, thị tri kỷ công phu. Nhất động thế, tiên vấn tự kỷ; chu thân hợp thượng sổ hạng bất hợp? Thiếu hữu bất hợp, tức tốc cải hoán. Tẩu giá sở dĩ yếu mạn, bất yếu khoái. Đả thủ, thị tri nhân công phu. Động tịnh cố thị tri nhân, nhưng thị vấn kỷ. Tự kỷ yếu an bài đắc hảo, nhân nhất ai ngã, ngã bất động bỉ ti hào, sấn thế nhi nhập, tiếp định bỉ động, bỉ tự điệt xuất. Như tự kỷ hữu bất đắc lực xử, tiện thị song trọng vị hóa, yếu vu âm dương khai hợp trung cầu chi. Sở vị “Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng” dã!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *