Quyền kinh tổng ca

Quyền kinh tổng ca

Tác giả: Trần Vương Đình

Trần Vương Đình (1600-1680), tự Tấu Đình, người tỉnh Hà nam huyện Ôn thôn Trần gia câu, Trần thức Thái cực quyền tổ sư.

Tung phóng khuất thân nhân mạc tri, chư kháo triền nhiễu ngã giai y.

Phách đả thôi áp đắc tiến bộ, bàn các hoành thái dã nan địch.

Câu băng bức trầm nhân nhân hiểu, thiểm kinh thủ xảo hữu thùy tri,

Dương thâu trá tẩu thùy vân bại, dẫn dụ hồi xung trí thắng quy.

Cổn thuyên đáp tảo linh vi diệu, hoành trực phách khảm kỳ canh kỳ,

Tiệt tiến già lan xuyên tâm trửu, nghênh phong tiếp bộ hồng pháo chùy.

Nhị hoán tảo áp quải diện cước, tả hữu biên trâm trang cân thối,

Tiệt tiền áp hậu vô phùng tỏa, thanh đông kích tây yếu thục thức.

Thượng lung hạ đề quân tu ký, tiến công thối thiểm mạc trì trì,

Tàng đầu cái diện thiên hạ hữu, quán tâm đóa hiếp thế gian hi.

Giáo sư bất thức thử trung lý, nan tướng võ nghệ luận cao đê.

[ Chú: ca này ở bản quyền phổ Trần thị Lưỡng nghi đường, ca từ rõ ràng ảnh hưởng của Thích Kế Quang, là lý pháp tổng quát của Thái cực quyền ngũ lộ, Trường quyền 108 thế, nhất lộ và nhị lộ pháo chùy, Đường Hào khảo định là nguyên tác của Trần Vương Đình]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *