Thái cực quyền luận giải – Trần Thanh Bình

Tác giả: Trần Thanh Bình (1795-1868), đời thứ 15 họ Trần tỉnh Hà nam trấn Triệu bảo, truyền nhân Thái cực quyền đời thứ 7.

Minh minh hồn độn, khuy quật mạc trắc, hư nhi vô tượng, yên tri kỳ cực, cố viết vô cực. Tức nhật do vô cực nhi sinh, tu minh vô cực chi nghĩa. Tự vô nhi hữu, nhất khí động đãng, hư vô khai hợp, hóa sinh vu nhất. Hồn viên khuếch tượng, âm dương cảm như, dụ nhi danh chi, thị vi thái cực. Cố viết: Nhược luận tiên thiên nhất sự vô, hậu thiên phương yếu trước công phu. Thái cực giả, vi vạn vật sơ thủy dã. Thái cực vi hồn viên chi nhất khí, hoài âm dương chi hợp tụ, thử khí động nhi âm dương phân, thử khí tịnh nhi âm dương hợp. Động tịnh hữu cơ, âm dương hữu biến. Thái cực âm dương chi lý quán xuyến vu quyền thế chi trung, hữu cương nhu chi nghĩa, thuận bối chi vị, khúc thân chi phân, quá dữ bất cập chi mậu dã. Tập giả dữ nhân tương bác, tu tùy kỳ thế khúc nhi toàn hóa súc kình, dẫn kỳ quá dữ bất cập nhi kích chi, kích thân phát kình dĩ trực đạt tật tốc, thử viên hóa vi phương chi nghĩa. Bỉ cương công nhi dĩ nhu hư thực, thử vị tẩu hóa. Bỉ dục trừu thân tắc niêm triền, hoãn tùy cấp ứng, bỉ mạc trắc nhi đảm hàn; hư thực hỗ hoán, bỉ băng hối nhi tâm kinh. Lý dụng câu minh, phương ngộ kình chi khu biệt, thục nhi sinh xảo, tiệm năng tùy tâm sở dục. Cố viết: Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bất đãi.

Hư lĩnh đỉnh kình, khí trầm đan điền câu, thực quyền pháp chi nội công dã. Sư truyền viết: Dần thời diện nam, tùng thân thần ngưng; thổ nạp tự nhiên, toát để kiều thông; âm dương hòa hợp, toàn thốc ngũ hành; tử ngọ mão dậu, sóc vọng dạng ứng; thận nhi mật chi, cửu hành công thành. Nhân thân trung giả bất thiên, nhị mạch ẩn vu thân nội, khí sướng vô tu ỷ, khí hành hiện tâm ý. Hồn viên nhất dạng nhi quán toàn thân, hư cảm chi vật nhi ngụ linh động. Kích tả tả không, kích hữu hữu không, như sung khí nhi viên, vô xử thụ lực; tự hoàng cơ thụ áp, phản đạn tùy thế. Áp chi trọng nhi đạn dũ cường, lực chi trầm nhi không dũ thâm.

Võ kỹ chi đạo môn phái các dị, duy nội gia giả thế biệt kình dị, hồn thân nhất khí như luân chi viên hoạt, hư thực chuyển hoán toàn hóa tùy thế. Bất minh thử giả, cửu nan vận hóa. Đường thất nan khuy. Lý dụng tương hợp, thái cực chân đế, tập giả bất khả bất tường tư sủy ma yên. Nhược lý năng thủ quy, cửu hằng tự thành dã.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *