Vương Tông Nhạc quyền luận

Nguồn: baidu.com

Tác giả: Vương Tông Nhạc

Vương Tông Nhạc, danh gia nội gia quyền đời Minh, tinh thông quyền pháp, kiếm pháp, thương pháp, nghiên cứu mấy chục năm có tâm đắc. Tác phẩm đại biểu tác 《 Âm phù thương phổ  》,《 Thái cực quyền luận 》, 《 Thái cực quyền luận 》trong《 Thái cực quyền phổ 》- được coi là lý luận kinh điển Thái cực quyền.

  1. 《 Âm phù thương phổ  》

Nhất âm phù thương tổng quyết lục tắc:

Nhất: Thân tắc cao hạ, thủ tắc âm dương, bộ tắc tả hữu, nhãn tắc bát phương.

Nhị: Dương tiến âm thối, âm xuất dương hồi, niêm tùy bất thoát, tật nhược phong vân.

Tam: Dĩ tịnh (tịnh) quan kỳ động, dĩ thối địch tiền (thử câu đương hữu duyên ngoa), thẩm cơ thức thế, bất vi vật tiên.

Tứ: Hạ tắc cao chi, cao tắc hạ chi, tả tắc hữu chi, hữu tắc tả chi.

Ngũ: Cương tắc nhu chi, nhu tắc cương chi, thực tắc hư chi, hư tắc thực chi.

Lục: Thương bất ly thủ, bộ bất ly quyền, thủ trung ngự ngoại, tất đối tam tiêm.

Nhị thượng bình thế thất tắc:

Lập thân yếu tủng, tiền bộ yếu điên, mãn thác thượng dữ hung tề, thử trường thương thế dã, dụng chi tiểu thương khả dã.

Bỉ thương trát ngã tả hiếp, ngã khai tả bộ, hướng lý thúc bộ tiền tiến, liên băng tha thủ, thế cùng phản thương, ngã đơn thủ trát xuất.

Bỉ thương trát ngã hữu hiếp, ngã khai hữu bộ, hướng ngoại tùy bộ trát bỉ tiểu môn, lạc kỵ mã thế, tức chiếu hạ bình thế vận dụng khả dã.

Bỉ thương trát cao ngã đại môn, ngã đáp thương như xà triền vật, liên túc cản thượng nhị chuyển, tướng bỉ thương phù tại chính trung, tận lực sử hạ, tức dụng đơn thủ trát xuất, tiểu môn đồng. bỉ tòng đại môn, bất luận thượng trung hạ tam môn trát ngã, tức thừa trát chi thời, khai hữu bộ, tùy hữu bộ đóa khai bỉ thương, dụng đơn thủ tận lực trung bình trát bỉ đại môn, thị vi thanh long hiến trảo.

Bỉ tòng tiểu môn, bất luận thượng trung hạ tam môn trát ngã, tức thừa bỉ thương (thương hạ đương hữu thoát tự) chi thời, huyền không chuyển bộ, đóa khai bỉ thương, dụng đơn thủ tận lực trát bỉ tiểu môn, diệc thị thanh long hiến trảo.

(chú) nhược tướng đệ tứ tiết phân tác nhị tắc, bản thiên đương dật nhất tắc.

Tam trung bình thế thập tam tắc:

Lập thân yếu chính, bình thương tại tề thượng, bỉ trung bình trát ngã đại môn, ngã dụng khuyên pháp khuyên khai bỉ thương, đơn thủ trát xuất.

Bỉ trung môn trát ngã tiểu môn, ngã dụng khuyên pháp khuyên khai bỉ thương, đơn thủ trát xuất khả dã. bỉ thương trung bình trát ngã đại môn, ngã thối bộ yểm bỉ thương sao, bỉ chuyển trát ngã tiểu môn, ngã tát tiền thủ, đơn thủ trát bỉ tiểu môn.

Bỉ trung bình trát ngã tiểu môn, thối bộ yểm bỉ thương sao, bỉ thương trát ngã đại môn, ngã tát tiền thủ, đơn thủ trát xuất khả dã.

Bỉ trung bình trát ngã đại môn, ngã khai tả bộ, tùy hữu bộ, hậu thủ chuyển dương chí tề hạ, tiền thủ hợp âm, song thủ chiếu tha hổ khẩu trát xuất.

Bỉ trung bình trát ngã tiểu môn, ngã khai tả bộ, tùy hữu bộ, lạc kỵ mã thế. song thủ chiếu tha thủ oản trát khứ.

Bỉ trung bình trát ngã đại môn, ngã dụng thanh long hiến trảo trát khứ, dữ thượng bình pháp đồng. bỉ trát ngã tiểu môn, ngã dụng thanh long hiến trảo trát khứ, diệc dữ thượng bình pháp đồng.

Bỉ trung bình trát ngã đại môn, ngã thối bộ khiêu bỉ thủ oản, thương yếu xuất trường, tiền thủ ngưỡng, hậu thủ hợp.

Bỉ trung bình trát ngã đại môn, ngã thối bộ tòng tha, chỉ tiền thủ, thác hậu thủ trát.(trát hạ đương thoát nhất bỉ tự.) bỉ cao trát ngã đại môn, ngã tùy thương tác thác đao thế, khởi thương trát bỉ thủ, hoặc bỉ can, hoặc bỉ thương khai sao, tức phản thủ dụng tận lực trát xuất.

Bỉ cao trát ngã, khuyên khai bỉ thương, tiến bộ song thủ cao trát bỉ kiểm, tha thương khởi hộ, ngã tát khai tiền thủ, dụng đơn thủ trát bỉ tai.

Bỉ bình trát ngã tiểu môn, ngã khai tả bộ, tùy hữu bộ, lạc kỵ mã thế tróc bỉ, dĩ hậu chiếu bỉ hạ bình thế dụng. bỉ đãi thương bất động, như tiên trát, tất hợp thương khai sao tắc trát, bất khai sao tắc bất trát.

(chú) tu tướng đệ nhị tiết, đệ lục tiết, đệ bát tiết, các phân tác nhị tắc, tài phù tiêu đề thập tam tắc chi sổ.

Tứ hạ bình thế thập nhất tắc:

Bỉ trung bình lê hoa cổn tụ thương trát ngã, ngã dụng âm dương thủ nhất ngưỡng nhất hợp, khinh xao bỉ thương, liên túc thối hậu yếu trát tha, tha chuyển thương chi thời, ngã tát tiền thủ, đơn thủ trát xuất.

Bỉ đê niêm ngã, bất luận đại tiểu môn, ngã dữ tha lạc thương chi thời, tiến tiền bộ, khởi thân trát tha yết hầu, thử hạ bình thế câu khả dụng chi.

Thác đao thế, hậu thối cung, tiền thối đặng, bỉ trát ngã, ngã thân huyền không chuyển bộ, đơn thủ trát bỉ cước oản, bỉ tòng đại môn trung bình trát ngã, ngã tiền túc thu hồi, dụng song thủ trát, phủ thân đả bỉ thương can, liên túc cản thượng, xao bỉ tiền thủ, đãi bỉ thế cùng, phản thương đơn thủ trát xuất.

Bỉ tòng tiểu môn tà trát ngã, ngã tướng tiền túc thu hồi, dụng dương thủ bối trát trát tha thương. bỉ chuyển thương đại môn trát ngã, ngã khai tả bộ, đại hữu bộ, dụng đơn thủ trát bỉ tiểu phúc.

Bỉ đê niêm ngã thương, ngã hướng tha tiểu môn, khai tả bộ, thúc hữu bộ, song thủ trát bỉ nhũ hạ.

Ngã sao tại tả, tha trung bình trát ngã, ngã khai tả bộ, đại hữu bộ, đơn thủ tận lực trát bỉ tiểu phúc. ngã thương tại hữu, tha trung bình trát ngã, ngã huyền không chuyển bộ lạc kỵ mã thế, đơn thủ trát bỉ tả hiếp, trung dữ bất trung, tức trừu thương chiếu nguyên thế khiêu hồi. tha nhược cản lai, tướng thương tại địa điên khởi, dụng hoạt bộ trát tha, ngã thương sao tại trung, khán kỳ thân nhất động, tức phát thương trát khứ, thị vị tiên phát tước nhân, danh chiêm vị chi thương.

Bỉ tòng đại môn cao trát ngã, ngã tòng đại môn khuyên khai tha thương, dụng đơn thủ trát xuất khả dã. bỉ tòng tiểu môn cao trát ngã, ngã tòng tiểu môn khuyên khai bỉ thương, diệc dụng đơn thủ trát xuất khả dã.

(chú) bản thiên dật sổ tắc.

Ngũ xuyên tụ, khiêu thủ, xuyên chỉ, đáp ngoại, đáp lý thập thất tắc

Nhất: Kim nhân trát thương, bộ bộ thượng tiền, thù thất tiến thối chi lý, ngã kim định thối nhất bộ pháp, tùy hộ tùy thối, tắc bỉ thương trát không, kỳ tâm tất loạn, loạn nhi thủ chi, kỳ thế thậm dịch, cái tranh tiên giả, hoàng đế chi học dã, thối hậu giả, lão tử chi giáo dã.

Nhị: Kim nhân trát thương, dĩ tróc nã vi chủ, tróc nã bất trụ, bất cảm hoàn thương, tắc lợi tại thường trát giả, bất như đóa hoàn, chỉ diệu tại nhất thời, sở vị trung bình nhất điểm, nan chiêu giá dã.

Tam: Kim nhân trát thương, cao trát cao nghênh, đê trát đê nghênh, khẩn khẩn tương tùy, duy khủng bất cập, thất chi đại vu, bất như cao trát cao nghênh, bỉ lạc ngã tức trát cao, đê trát đê nghênh, bỉ khởi ngã tức trát đê, tại thượng trát thượng, tại hạ trát hạ, thậm vi tiệp tiện.

Tứ: Kim nhân trát thương, đa dụng chuyển thương, lý yểm trát ngoại, ngoại yểm trát lý, như lê hoa cổn tụ thương thị dã. bất tri thử tối ngật khuy, như bỉ thương trát ngã, ngã tòng đại môn yểm trụ bỉ thương, lệnh kỳ trát ngã tiểu môn, bỉ chuyển thương trát ngã, ngã tát tiền thủ, hậu thủ trát xuất, bỉ lạc không, ngã thương trước thực hĩ.

Ngũ: Phàm phát thương trát nhân, yếu trát thấu, bất yếu trát xuyên, nhất điểm tiện hồi, tùy lập thoát dĩ bị bất ngu, binh pháp sở vị nhất khắc như thủy chiến giả thị dã, thận chi thận chi.

Lục: Phàm dữ nhân trát đối thương, bất hứa ngốc lập, tha dĩ hư thương tương thí, ngã dĩ hư thương tương ứng, bỉ tiến ngã thối, bỉ thối ngã tiến, túc yếu khinh, bộ yếu toái, thân vô định ảnh, phiêu phiêu như tiên, đãi thực trát chi thời, ngã đóa thương hoàn thương, sử khai bộ pháp hướng tiền, phiên thân trước lực dã.

Thất: Phàm dữ nhân đối thương, yếu khứ tham tâm, tuyệt thoát khí, nhãn chú bỉ thủ, vật đắc bàng quan, vi hữu bất tiện, bất miễn cường phát thương. đãi thời nhi động, nhất kích tiện thoát vi thượng thừa.

Bát: Phàm dữ nhân đối thương, yếu thiện mại phá trán, dụ chi sử nhập, trung đồ kích chi, bỉ bất cập phòng, binh pháp sở vị hình chi địch, tất tòng chi giả dã.

Cửu: Phàm dữ nhân đối thương, ngã tâm bất khẳng tiên trát, tất bất đắc dĩ, diệc duy điểm nhất thương dụ chi sử nhập hĩ.

Thập: Phàm dữ nhân đối thương, nhượng ngã tiên trát, ngã hư điểm nhất thương, tức tiện hồi thân, bỉ nhược cản lai, kỳ cử túc vị định chi thời, sở vị cập kỳ trần vị định nhi bạc chi giả thị dã.(chú) bản tiết hữu thoát câu.

Thập nhất: Phàm dữ nhân trát thương, lợi tại thừa hư, như bỉ trát thượng tắc hạ hư, trát hạ tắc thượng hư, trát hữu tắc tả hư, trát tả tắc hữu hư, dĩ mục chú chi, dĩ thời đạo chi, bách vô nhất thất, binh pháp sở vị binh hình tị thực nhi kích hư giả thị dã.

Thập nhị: Phàm dữ nhân trát thương, dữ dụng binh tương đồng, thể giả: Binh dã. tâm giả: Đại tướng dã. mục giả: Tiên phong dã. tam quân vận dụng, nan tại nhất nhân, nhiên bình nhật chi tiết chế (bản câu đương hữu thoát tự), dĩ chiến chi thời, tiên phong lĩnh chúng đối địch, cố bất cập sự sự nhi mưu chi đại tướng, trát thương diệc nhiên, bình nhật thủ túc tập thục, đối địch chi thời, mục quang nhất chiếu, tứ thể tòng lệnh, diệc bất trứ trứ dụng tâm dã.

Thập tam: Phàm trát thương bất tất trứ sổ thái đa, bác nhi bất tinh, chung thuộc vô ích, chỉ tại yếu khẩn xử thao diễn tinh thục, biến hóa vô cùng nhi dĩ, sở vị binh bất tại đa nhi tại tinh giả dã.

Thập tứ: Phàm dữ nhân trát thương, ngã phát thương trát bỉ, bỉ tòng đại môn nã khai, ngã thương lạc tả, bất tất trước cấp, khán kỳ cao lai, ngã đảo hậu bộ tận lực nhất trừu, lạc bão đao thế, phản thân đơn thủ trát xuất, khán kỳ đê lai, ngã đảo hậu bộ tác trở lan thế, bế trụ tha thương.

Thập ngũ: Phàm dữ nhân đối thương, ngã phát thương trát nhân, bỉ tòng tiểu môn nã khai ngã thương, lĩnh ngã lạc hữu, bất tất trước cấp, đãi kỳ trát lai, bất luận cao đê, ngã tướng tiền bộ nhất thối, hậu thủ nhất đề, tác tiễn bộ nhi tẩu. xuất hiểm chi hậu, trọng hồi định thế.

Thập lục: Phàm dữ nhân đối thương, yếu khán thế, binh pháp vân: Dụng chúng giả vụ dịch, dụng quả giả vụ hiểm, nhất nhân dữ nhị nhân trát thương, kỳ sổ dĩ bội, huống đa giả hồ! Cư hiểm cố bất đãi ngôn, nhiên bình nhân trát thương, dữ binh pháp cứu cánh bất đồng, lưỡng quân đối lũy, hạn vu kỷ luật, khởi năng duệ binh nhi tẩu. thị bình nhân tắc bất nhiên, tương trì vu thành ấp viện lạc chi trung. hoặc cư xuyên khẩu, hoặc cư ải hạng cố nghi, phương bình nguyên khoáng dã, bỉ chúng ngã quả nhân tắc tiễn khiêu vi chủ, tất bất khả bối hãm trọng vi, tưởng khởi không gian chi xử, tức ngã thác túc chi sở, bỉ cản lai đà thương nhi tẩu, bất cản tức chỉ, tần tần hồi cố, kiến hữu khinh túc thiện tẩu giả bách cận ngô thân, ngã hồi thân đơn thủ trực thứ, trung dữ bất trung, bạt thương hựu tẩu, xuất hiểm hựu tức, mạ chi tắc lai, cản lai hựu như tiền, như thử tắc nhất khả địch bách hĩ.

Thập thất: Phàm dữ nhân trát thương chi pháp, tiên học 踨 khiêu, năng du cao cản viễn, kế chi dĩ thoát, tắc vạn tướng nan địch hĩ.

Lục âm phù thương khí tuyệt tứ thủ:

Niệu niệu trường thương định nhị thần, dã vô tha tương dã vô nhân, khuyến quân mạc tác tầm thường khán, nhất đoạn linh quang biếm thử thân.

Tâm tu vọng thủ thủ vọng thương, vọng thủ vọng thương tổng thị kỳ, luyện đáo đan thành cửu chuyển hậu, tâm tùy thương thủ nhất khởi mê.

Chí đạo hà tu phân đại tiểu, tinh thô tổng thị nhất nguyên đầu, nhược tướng thử thuật đương binh luận, tôn võ hà tu nhượng nhất trù.

  • 《 Thái cực quyền luận 》

Thái cực giả vô cực nhi sinh.(động tịnh chi cơ.) âm dương chi mẫu dã. động chi tắc phân. tịnh chi tắc hợp. vô quá bất cập. tùy khúc tựu thân. nhân cương ngã nhu vị chi tẩu. ngã thuận nhân bối vị chi niêm. động cấp tắc cấp ứng. động hoãn tắc hoãn tùy. tuy biến hóa vạn đoan. nhi lý duy / vi nhất quán.

Do trứ thục nhi tiệm ngộ đổng kình. do đổng kình nhi giai cập thần minh. nhiên phi dụng / công lực chi cửu. bất năng khoát nhiên quán thông yên. hư lĩnh đỉnh kình. khí trầm đan điền. bất thiên bất ỷ. hốt ẩn hốt hiện. tả trọng tắc tả hư. hữu trọng tắc hữu yểu. ngưỡng chi tắc di cao. phủ chi tắc di thâm. tiến chi tắc dũ trường. thối chi tắc dũ thúc. nhất vũ bất năng gia. dăng trùng bất năng lạc. nhân bất tri ngã. ngã độc tri nhân. anh hùng sở hướng vô địch. cái giai do thử nhi cập dã.

Tư kỹ bàng môn thậm đa. tuy thế hữu khu biệt. khái bất ngoại hồ tráng khi nhược. mạn nhượng khoái nhĩ. hữu lực đả vô lực. thủ mạn nhượng thủ khoái. giai thị tiên thiên tự nhiên chi năng. phi quan học lực nhi hữu vi dã. sát tứ lưỡng bát thiên cân chi câu. hiển phi lực thắng. quan mạo điệt năng ngự chúng chi hình. khoái hà năng vi. lập như bình / xứng chuẩn. hoạt tự xa luân. thiên trầm tắc tùy. song trọng tắc trệ. mỗi kiến sổ niên thuần công. bất năng vận hóa giả. suất giai tự vi nhân chế. song trọng chi bệnh vị ngộ nhĩ. dục tị thử bệnh. tu tri âm dương. niêm tức thị tẩu. tẩu tức thị niêm. âm bất ly dương. dương bất ly âm. âm dương tương tế phương vi đổng kình. đổng kình hậu. dũ luyện dũ tinh. mặc thức sủy ma. tiệm chí tòng tâm sở dục. bản thị xá kỷ tòng nhân. đa ngộ xá cận cầu viễn. sở vị sai chi hào ly. mậu chi thiên lý. học giả bất khả bất tường biện yên. thị vi luận.

  • Trường quyền, thập tam thế giải

Trường quyền giả, như trường giang đại hải, thao thao bất tuyệt dã. thập tam thế giả, phân băng, loát, tễ, án, thái, liệt, trửu, kháo, tiến, thối, cố, phán, định dã. băng, loát, tễ, án tức càn, khôn, khảm, ly tứ chính phương dã. thái, liệt, trửu, kháo tức tốn, chấn, đoái, cấn tứ tà giác dã. thử bát quái dã. tiến bộ, thối bộ, tả cố, hữu phán, trung định, tức kim, mộc, thủy, hỏa, thổ dã. thử ngũ hành dã. hợp nhi ngôn chi, viết “ thập tam thế ”。

  • Đả thủ ca

Băng loát tễ án tu nhận chân, thượng hạ tương tùy nhân nan tiến; nhậm tha cự lực lai đả ngã, khiên động tứ lưỡng bát thiên cân; dẫn tiến lạc không hợp tức xuất, triêm liên niêm tùy bất đâu đỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *