Trương Tam Phong Quyền luận

Nhất cử động trung chu thân câu yếu khinh linh, vưu tu quán xuyến, khí nghi cổ đãng, thần nghi nội liễm, vô sử hữu khuyết hãm xử, vô sử hữu đột ao xử, vô sử hữu đoạn tục xử, kỳ căn tại cước, phát ô thối, chủ tể ô yêu, hình ô thủ chỉ, do cước nhi thối nhi yêu. Tổng tu hoàn chỉnh nhất khí, hướng tiền thối hậu nãi năng đắc cơ đắc thế, hữu bất đắc cơ đắc thế xử, thân tiện tản loạn kỳ bệnh tất ô yêu thối cầu chi, thượng hạ tiền hậu giai nhiên. Phàm thử giai thị. Ý bất tại ngoại diện, hữu thượng tức hữu hạ, hữu tiền tắc hữu hậu, hữu tả tắc hữu hữu, như ý yếu hướng thượng tức ngụ hạ ý, nhược tướng vật hiên khởi tức gia dĩ tỏa chi chi ý; tư kỳ căn tự đoạn. Nãi hoại chi tốc, nhi vô nghi. Hư thực nghi phân thanh sở, nhất xử hữu nhất xử hư thực. Chu thân tiết tiết quán xuyến, vô lệnh ti hào gian đoạn nhĩ. Trường quyền giả, như trường giang đại hải thao thao bất tuyệt dã. Băng, loát, tễ, án, thái, liệt, trửu, kháo, thử bát quái dã. Tiến bộ, thối bộ, tả cố, hữu phán, trung định, thử ngũ hành dã, 『 băng loát tễ án 』, tức càn khôn khảm ly tứ chính phương dã. 『 thái liệt trửu kháo 』, tức tốn chấn đoái cấn tứ tà giác dã. 『 tiến thối cố phán định 』, tức kim mộc thủy hỏa thổ dã. Hợp chi tắc vi 『 thập tam thế 』 dã.

Đả thủ ca

Băng loát tễ án tu nhận chân. Thượng hạ tương tùy nhân nan tiến. Nhậm tha cự lực lai đả ngô. Khiên động tứ lưỡng bát thiên cân. Dẫn tiến lạc không hợp tức xuất. Triêm liên niêm tùy bất đâu đỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *