Ý nghĩa trọng yếu Vô cực trang

Nguồn: http://blog.sina.com.cn/s/blog_b41e97e101030g58.html

Biên dịch: Nguyễn Hoàng Quân

Vương Yông Nhạc mở đầu Thái cực quyền luận viết: “Thái cực giả, Vô cực nhi sinh, Âm Dương chi mẫu dã”. Lý luận và phương pháp của Thái cực quyền đương nhiên theo lý Thái cực. “Vô cực” là chỉ hỗn độn, mờ mịt. Nhưng trong đó thai nghén cơ lý sinh hóa dục dưỡng vạn vật. Thái cực quyền là thể hiện cụ thể nội hàm triết học, vì vậy vận động của nó không ngoài cơ lý này.

Vô cực trang xem tựa cực giản đơn, người tập sơ kỳ dễ cảm thấy đơn điệu, vì thế đa số dễ xem nhẹ. Rất nhiều người luyện tập Thái cực quyền, khi đã học thuộc giá tử, liền bỏ qua Vô cực trang, cho rằng nó vô dụng. Cách nghĩ này rất sai lầm. Vô cực trang là một công pháp cơ bản công của Thái cực quyền. Nguyên nhân chủ yếu là có thể khiến người tập hiểu lý. Quyền gia có ngạn ngữ: “Có thể truyền 10 chiêu, nhưng không truyền 01 kình, có thể truyền 10 kình, nhưng không truyền 01 lý”. Cho nên hiểu lý là vô cùng trọng yếu. Người luyện Thái cực quyền đều biết tiền bối chủ trương Thái cực quyền chú trọng thượng tâm ý, thượng xảo bất thượng chuyết, nhưng nếu không bắt đầu từ Vô cực trang đi thể nghiệm,thì căn bản không hiểu đạo lý sinh hóa. Văn nhân giỏi nói lý, nhưng đa số lý là hư vọng; võ nhân thượng thực chiến, thường cả đời chỉ có chút kinh nghiệm. Cho nên đối với thể dục, văn sự với võ sự là không thể thiên lệch.

Yêu cầu cơ bản của Vô cực trang:

Điều thân: Khẩu quyết cực giản đơn, gồm 14 chữ: “Lưỡng hội nhất điểm nhất thùy tuyến, toàn thân thể trọng đáo dũng tuyền”. “Lưỡng hội” chỉ huyệt “Bách hội” và “Hội âm”, “Nhất điểm” chỉ trung điểm của đường nối 02 huyệt “Dũng tuyền” ở 02 chân. Luyện tập 03 điểm nằm trên đường vuông góc với mặt đất, lâu dài tự nhiên toàn thân có thể quán thông. “Toàn thân thể trọng đáo dũng tuyền” cơ bản là thuộc về giả tưởng, hoặc nói là cảm giác…

Tư thế của Vô cực thức giống Dự bị thức, vì thế lão tiền bối trong quyền phổ, Dự bị thức còn gọi lài Vô cực thức. Hai chân song song, rộng nhỏ hơn vai, toàn thân các đại quan tiết từ trên xuống phóng tùng, không chút cương ngạnh, cần chú ý, các khớp ở trạng thái tùng trương, không được nhuyễn tháp. Người mới học rất khó nhận biết, nên cần có minh sư hiệu chỉnh, nếu không khó đạt hình. Bách hội – hội âm –  trung điểm của 02 dũng tuyền cần trên một đường thẳng, tự nhiên tùng thùy lạc địa. Cảm giác thể trọng của toàn thân lạc nhập 02 dũng tuyền. Toàn thân không đâu mang lực là tốt nhất. Nếu trang thức chính xác, thân thể không tự giác xuất hiện bãi động vô phương hướng là hiện tượng rất bình thường, không cần cố ý duy trì bất động. Cần ghi nhớ đạo lý “Đạo pháp tự nhiên”.

Điều tâm: Phần này thập phân trọng yếu, khẩu quyết gồm 08 chữ: “Vô niệm vô dục, vô vọng vô trợ” – đối với nhiều người là khó hiểu. Kỳ thực mỗi người đều trải qua, trong khoảng thời gian ngắn, đầu não trống không. Theo thời gian luyện tập, thời gian đầu não trống không sẽ dài hơn, chất lương của trạm trang cũng được nâng cao. Có người chủ trương “Nhất niệm đại vạn niệm”, nhưng thày tôi dạy, cuối cùng “nhất niệm” ấy cũng cần tiêu trừ. Thói quen “nhất niệm đại vạn niệm”, muốn trừ “nhất niệm” càng khó – cần chú ý. “Vọng” và “Trợ” càng khó giới trừ. Khi theo thày học Vô cực trang, không được truy vấn cảm thụ sẽ thế nào. Hôm nay thày nói, có thể ngày bạn sẽ tìm thấy cảm giác đó. Nhưng đó là do bạn dựa vào lời thày mà nghĩ ra – là “vọng”. Bài trừ “vọng” cần thực luyện công, thêm thày chỉ điểm, tiến bộ sẽ rất nhanh. “Trợ” là người luyện công thường gặp. Mỗi ngày trạm đạt rất thư thái, cảm giác thân rất mãn, thời gian dài một chút thân càng mãn, càng lớn một chút – đó là “trợ”. Luyện công không được vội vàng, quan trong nhất là vững bước cầu tiến, tuần tự tiến bộ, nếu không thứ đạt được không phải là chân thực.

Điều tức: Hô hấp thuần nhậm tự nhiên. Không có ý hô hấp. Có người nói “vong tức” – là ý này. Vô cực trang là cơ sở nội công của Thái cực, không được cố ý hình thức. Công phu lâu dài, hô hấp tự nhiên thay đổi, vì truy cầu thường ngược lại.

Bình giá trang công dụng 8 tự:

“Vô hình vô tương, vô căn vô cực. “

Vô hình vô tương: 2 gối không cong, 2 tay không tạo thế, ngoại không trương cuồng, tú nhược xử nữ, nội liễm tinh thần, bất nộ mà uy. Bình hòa trung chính, thái nhiên tự nhược, hữu Phật tổ niêm hoa chi diệu, diệu toàn tại “vô trung sinh hữu ” .

Vô căn vô cực: chỉ vô sở tư, vô sở trụ, chân khí di mạn, tự nhiên phát động, tùy động mà động, tự nhiên thuận toại, không chút miễn cường, không chút trệ bệnh. Nên có diệu của vô sở bất tại, vô sở bất thị.

Có thể thực hiện thao tác như vậy, dần tới cảnh bình giá, có thể nhập môn Thái cực. Chân khí phát động, tự nhiên hiểu diệu lý Vô cực sinh Thái cực. Lúc này trang công tiểu thành. Nhưng không được bỏ. Cần biết Thái cực quyền: “tùng tắc ích tùng, khinh nhi dũ khinh”. Tịnh vô chỉ cảnh – không thể không biết điều này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *