Quan hệ giữa Thái cực và Thái cực quyền

Mr Nguyễn Hoàng Quân

Thái cực quyền có nội hàm thâm sâu. Môn võ này mượn “Thái cực” làm tên, thì có thể thấy Thái cực có ý nghĩa chủ đạo trong Thái cực quyền.  nhưng ngọn nguồn thế nào thì cách nói bất nhất. Việc lý giải và vận dụng Thái cực trong quá trình luyện tập Thái cực quyền có ý nghĩa quan trọng.

Thái cực xuất tự Dịch·hệ từ thượng: “Dịch hữu Thái cực, thị sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái” – Thái cực là bản nguyên của đạo hóa sinh xuất vạn vật. Tống đại Chu Đôn Di  Thái cực đồ thuyết: “Vô cực nhi Thái cực. Thái cực động cực sinh dương, tịnh nhi sinh âm. Tịnh cực phục động. Nhất động nhất tịnh, hỗ vi kỳ căn. Phân âm phân dương, lưỡng nghi lập yên. Dương biến âm hợp, nhi sinh thủy hỏa mộc kim thổ” – dẫn nhập khái niệm Ngũ hành.

Vương Tông Nhạc viết:

  • “Thái cực giả, vô cực nhi sinh, động tịnh chi cơ, âm dương chi mẫu dã. Động chi tắc phân, tịnh chi tắc hợp”.
  • “Thái cực quyền, nhất danh Trường quyền, hựu danh Thập tam thức”.

Vô cực là khái niệm từ trong Đạo đức kinh, chỉ tính chất của đạo – vô biên, vô cùng, vô hạn, vô chung. Từ Vô cực biểu thị không có trung tâm – là lý giải trừu tượng trạng thái trước khi sản sinh sự vật của người Hoa cổ đại.

Có câu: Tĩnh vi bản thể, động vi tác dụng. Thái cực quyền lấy luyện tập tĩnh công làm căn bản. Nhiều nhà Thái cực quyền thôi sùng Vô cực, bắt đầu từ luyện tập Vô cực trang, coi là kungfu nhập môn. Việc lý giải đúng các cặp động/ tĩnh, vô cực/ thái cực… sẽ giúp người tập tiết kiệm thời gian và công sức, đạt được hiệu quả luyện tập tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *