Chú giải “Thái cực quyền luận yếu giải” của Võ Vũ Tương

Nguồn: http://www. taijicn. net/portal. php? mod=view&aid=12929

Biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

Viết: Tiên tại tâm, hậu tại thân ①. Phúc tùng, khí liễm nhập cốt, thần thư thể tịnh, khắc khắc tồn tâm ②. Thiết ký nhất động vô hữu bất động, nhất tịnh vô hữu bất tịnh. Thị tịnh do động, thị động do tịnh ③. Động khiên vãng lai khí thiếp bối, liễm nhập tích cốt. Yếu tịnh, nội cố tinh thần, ngoại thị an dật ④. Mại bộ như miêu hành, vận kình như trừu ti. Toàn thân ý tại súc thần, bất tại khí, tại khí tắc trệ ⑤. Thượng khí giả vô lực, dưỡng khí giả thuần cương. Khí như xa luân, yêu như xa trục ⑥.

Hựu viết: Bỉ bất động, kỷ bất động; bỉ vi động, kỷ tiên động ⑦. Tự tùng phi tùng, tướng triển vị triển, kình đoạn ý bất đoạn ⑧.

Giải thích đề mục:

Giải thích yếu điểm luyện và dụng trong Thái cực quyền luận của Vương Tông Nhạc, tổng cộng tám nội dung. Nội dung của sáu điều đầu tiên chủ yếu là luyện pháp để kiến thể (kiến thiết cơ thể); hai điều sau chủ yếu là giải thích phép tắc  dụng pháp cơ bản. Kỹ pháp cụ thể trong công phòng là niêm tẩu tương sinh, hóa đả hợp nhất “nhân cương ngã nhu vị chi tẩu, ngã thuận nhân bối vị chi niêm” trong Thái cực quyền luận của Vương Tông Nhạc chưa được giải thích, thật đáng tiếc!

Chú giải:

  •  Tiên tại tâm, hậu tại thân:

Tu luyện thuật công phòng của Thái cực quyền, không ngoài hai nội dung kiến thể và dụng, dù là kiến thể hay dụng, phép tắc  tu luyện cơ bản trước tiên là tâm lý rõ ràng,  thân thể thực hiện chuẩn xác theo phép tắc – tức trước tiên cần hiểu rõ quyền lý, thân thể mới có thể thực hiện đúng yêu cầu.

  • Phúc tùng, khí liễm nhập cốt, thần thư thể tịnh, khắc khắc tồn tâm:

Hình thể cần tùng tịnh, đặc biệt là phúc bộ không tùng, khí mới có thể liễm nhập cốt, phóng bì mao, đạt đáo thần thư triển, hình thể an tịnh, mới có thể thính thám lương tri thanh minh, thuận hóa lương năng thấu triệt. Trong tu luyện cần luôn lưu tâm cảnh giới này, không được đại khái hành sự.

  • Thiết ký nhất động vô hữu bất động, nhất tịnh vô hữu bất tịnh. Thị tịnh do động, thị động do tịnh:

Cần nhớ, “nhất động hồn thân nội ngoại vô hữu bất động” – nội dung của lục tiến pháp; “nhất tịnh vô hữu bất tịnh” – gọi là phòng thủ có thứ tự. Trạng thái thính thám hình thể tuy tịnh mà thần ý thính thám vô thời bất động; hình thể tuy động mà vô thời bất thị an tịnh.

  • Động khiên vãng lai khí thiếp bối, liễm nhập tích cốt. Yếu tịnh, nội cố tinh thần, ngoại thị an dật.

Nội công tứ kinh·nội công kinh viết: “Đề cáp dĩ chính đầu, thiếp bối dĩ chuyển đấu, tùng kiên dĩ xuất kình” – tác dụng và công năng của khí thiếp bối, bối phát kình. Khí liễm nhập cốt, theo thế thăng giáng, khí do kiên bối giáng chí yêu, gọi là hợp; do yêu thăng chí kiên bối, gọi là khai. Ngoại hình yếu tịnh, bất năng vọng động. Đó là tinh nghĩa của nội cố tinh thần, ngoại thị an dật. Chỉ có động tịnh như vậy, mới có thể thính thám rõ ràng, thuận hóa minh bạch, niêm tẩu tương sinh không sai, hóa đả hợp nhất thành việc dễ. Đó là công phu!

  • Mại bộ như miêu hành, vận kình như trừu ti. Toàn thân ý tại súc thần, bất tại khí, tại khí tắc trệ:

Kình ý vận hành bộ pháp tại cổ chân, mới có thể khinh linh như miêu hành; vận kình tiết tiết quán xuyến, như trừu ti. Toàn thân ý tại súc thần. Thần là thần khí. Ý là lực tùy theo tâm. Không tại khí, giải: Không tại nội khí vận hành, mà tại nơi thần ý tới; Không tại huyết khí. Như tại nội khí vận hành, hoặc huyết khí vận dụng, đều sẽ xuất hiện bệnh sáp trệ trì trọng.

  • Thượng khí giả vô lực, dưỡng khí giả thuần cương. Khí như xa luân, yêu như xa trục:

Sùng thượng huyết khí nhất định xuất hiện hiện tượng hình trở lực bế, quyền thế vô lực; dưỡng khí chân nguyênquyền thế thuần cương, thuần cương khứ lực vô trở. Khí tại chu thân vận hành toàn chuyển cổn động bất đình, hình tượng như xa luân; yêu là mấu chốt nội khí thăng giáng, nên viết như trục.

  • Bỉ bất động, kỷ bất động; bỉ vi động, kỷ tiên động:

Song phương tỉ võ giảo kỹ, vốn là dĩ thính thám dụng thuận hóa, không động trước đối phương, gọi là “bỉ bất động, kỷ bất động”. Người có thể thính thám linh mẫn, thấy trước chiêu chưa phát, tất có ý phát. Nên “bỉ vi động, kỷ dĩ tiên động”! Quán triệt phép tắc “dĩ tịnh chế động’. Nếu đối phương bất động, thì ta chiêu dụ động, động thời ta thuận thế mà khống chế vậy, thì có thể thắng vậy.

  • Tự tùng phi tùng, tướng triển vị triển, kình đoạn ý bất đoạn:

Là miêu tả khí thế, là cảnh tượng công phu trong giai đoạn công phu công phòng “Niêm tẩu”. Như đạt khí thế, công phu quyền ý đổng kình trong công phòng công thành “Bì đả đẩu đạn chấn tử ngưu”, thành pháp kình cổ đãng.

Thêm: Những luận trên tuy là dụng, mà cũng là thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *