Tám đặc điểm của Trần thức Thái cực quyền

Trích dịch từ “Trần thị thái cực quyền”

Tác giả: Thẩm Gia Trinh & Cố Lưu Hinh

Biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

Trong quá trình vận động từ đầu tới cuối của Thái cực  quyền, đều quán xuyến “Âm dương” và “Hư thực”. Mỗi động tác của Thái cực  quyền đều biểu hiện “Khai và hợp”, “Viên và phương”, “Quyển và phóng”, “Hư và thực “, “Khinh và trầm’ ‘, “Nhu và cương ” và “Mạn và khoái”. Đồng thời, động tác có hình thức đối lập thống nhất độc đáo, như tả hữu, thượng hạ, lý ngoại, đại tiểu và tiến thối… Cấu thành nguyên tắc cơ bản của Thái cực  quyền.

Thái cực  quyền không chỉ độc đáo tại ngoại hình, mà còn còn có các yêu cầu đặc thù trong nội công. Khi luyện Thái cực  quyền, trước tiên cần “dụng ý bất dụng chuyết lực”, sở dĩ Thái cực  quyền tại nội là ý khí vận động, tại ngoại là thần khí cổ đãng vận động, cũng chính là nói cần luyện ý, lại cần luyện khí. Loại ý khí vận động này là đặc điểm tinh hoa của Thái cực  quyền, đồng thời thống lĩnh các đặc điểm khác của Thái cực  quyền. Ngoài ra, khi luyện Thái cực  quyền tại toàn thân phóng trường và thuận nghịch triền ti tương hỗ biến hoán, động tác yêu cầu biểu hiện ra năng nhu năng cương, giàu tính đàn hồi. Động thái yêu cầu “nhất động toàn động”, “tiết tiết quán xuyến”, “tương liên bất đoạn”, “nhất khí a thành”. Tốc độ yêu cầu “hữu mạn hữu khoái”, “khoái mạn tương gian”. Sức mạnh yêu cầu “hữu nhu hữu cương, cương nhu tương tế”. Lập thân và động tác yêu cầu “trung chính bất thiên”, “hư trung hữu thực”, “thực trung hữu hư” và “khai trung ngụ hợp”, “hợp trung ngụ khai”. Hội đủ các điều kiện này, Thái cực  quyền mới có thể phát huy đầy đủ tác dụng đặc thù của nó. Trong thể dục bảo kiện, không chỉ có thể tăng cường vận động của các khí quan nội tạng, mà còn có thể luyện tập và tăng cường năng lực chỉ huy của ý thức, cũng tức là năng lực “Dụng ý bất dụng lực”, có thể chỉ huy thuận lợi khí hoạt dược trong toàn thân. Như vậy là đã luyện khí, luyện ý, ý khí tương hỗ tăng trường và cường vượng, thân thể tự nhiên cường tráng. Đồng thời, trong kỹ kích cũng có tác dụng độc đáo: Có thể “dĩ khinh chế trọng”, “dĩ mạn chế khoái”, “khắc chế tự nhiên”, “chưởng ác tự nhiên”, động tác có thể “nhất động toàn động”, “chu thân nhất gia “, đạt được công phu đổng kình của việc “tri kỷ tri bỉ” và “tri cơ tri thế”  ①.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *