Học tập nội gia quyền cần biết

Tác giả: Tôn Tồn Chu

Biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

Tôn Tồn Chu (1893 – 1963), là con trai của “thần võ” Tôn Lộc Đường. Tồn Chu được coi là một danh gia võ học.

Ngày nay người học quyền thuật đều thích cao xa, nhất định luyện khí ngưng thần, không câu nệ hình thức, lí luận càng cao thâm. Tuy nhiên những điều đó không phù hợp với người mới học. Quyền thuật, vô luận Thiểu lâm, Vũ đương, muốn bỏ hình thức thì không có con đường nào khác ngoài nỗ lực hết sức. Quyền thuật quý tại thuận trung dụng nghịch, đạo khí hạ trầm, động trung cầu tĩnh, thần không ngoại tán, thì tự nhiên khí tụ thần ngưng. Hình thức thuần chính, thì hô hấp điều hòa; hình thái khác lạ, thì hô hấp cũng như hình thái mà tán loạn. Tôi nghe tiên phụ nói: “Quyền thuật luyện khí ngưng thần cần cầu trong tư thế bình chính. Hình chính thì khí hòa, hình lệch thì khí cũng lệch.” Lại nói: “Tăng hoa mĩ thì giảm cốt cách; cố trang sức bề ngoài thì mất bên trong.” Câu này khiến người mới học cần chú trọng tư thế mà tìm kiếm điều đặc biệt, đại thể như vậy. Trong học tập quyền thuật, không nên có thiên kiến môn phái. Nhưng tuyển chọn môn quyền thuật, cần tránh lập dị. Ham muốn quá nhiều dễ rẽ đường khác. Sau khi chọn xong, cần theo chính quỹ. Nói là xem ngựa ô, quý đắc kì khiếu. Quyết chí tu luyện, kiên trì bền bỉ, chẳng những có thể hiểu rõ, mà còn có thể thành công. Luyện tập quyền thuật, tất cần tâm tĩnh. Tâm tĩnh thì ý chuyên, ý chuyên thì cử thủ tiến thối, tả hữu vãng lai, tiền hậu tiến thối, thượng hạ thân súc, vô bất như ý. Ý tới đâu thì lực tới đó. Cần biết tư thế quyền thuật biến hoán tại thối. Nội ngoại nhất khí, hàm súc tại hung. Lưỡng kiên tùng khai, khí tự hạ trầm. Lực khởi tại cước cân, chủ tể tại eo phúc. Mà vận dụng thì tại lưỡng kiên. Vãng lai thân súc, như tiền diện hữu vật ngăn trở, tiền tiến hậu thối, hữu ý bất đâu bất đỉnh. Sơ luyện thời cần nhận định một loại. Chớ tham nhiều, không ngại ít. Cần biết: quyền tuy nhất phái, mà thức bất đồng. Pháp xuất nhất nguyên, mà dụng thù dị, nên khi học một thức cần gia tăng luyện tập. Chớ chuyên cầu trọng, trọng thì trệ. Chớ chuyên cầu khinh, khinh thì phù. Càng không thể chuyên cầu nhất bộ khí, nhất bộ lực, cần cầu toàn thân bình quân phát triển. Quyền thuật thuận thì tự nhiên hữu lực. Nội ngoại hòa thì tự nhiên khí tụ thần ngưng. Đạt được trung chính thì thân thể tự nhiên trầm trọng. Thần ý tĩnh dật thì thân thể tự nhiên khinh linh. Nên không thể chuyên một thuật. Lâu dài, thân thể tự nhiên khỏe mạnh, tự nhiên có trể trừ bệnh, tăng tuổi thọ. Trong học tập, cần theo phép tắc mà tuần tự tiệm tiến. Tuy có thể không thành danh gia, nhưng tránh được việc lạc đường.

.

Nhất, Hình ý quyền, Bát quái chưởng, Thái cực quyền vốn cùng một nguồn, mà thức dụng khác nhau. Người mới học theo tính tương cận, chọn một môn mà luyện tập.

Nhị, sau khi chọn một môn quyền, học được một thức thì cần chăm chỉ tự tập. Chớ tham nhiều ngại ít. Cần biết, mỗi thức đều có diệu của nó, người học cần lĩnh ngộ tỉ mỉ.

Tam, đến trường luyện tập, cùng ôn tập. Cần biết luyện thêm một lượt, thân thể sẽ thu được ích lợi một lần. Chớ nên phải thúc giục mới luyện tập.

Tứ, trong luyện tập quyền thuật, việc học có thứ tự trước sau. Người mới học cần bắt đầu học từ khởi điểm, không được so sánh với người tập trước.

Ngũ, ôn tập quyền thuật nếu có chỗ không hiểu, cần tùy thời mà hỏi. Để tránh như ăn mà không tiêu. Khi nghỉ ngơi, cần quan sát người khác luyện tập, để tăng hiệu quả lĩnh ngộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *