Thái cực quyền miêu thuật về “Khí”

Sưu tầm và biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

Không ai có thể phủ nhận, Thái cực quyền là một môn động công tốt nhất trong khí công, Thái cực quyền đối với “Khí”, có tương đối nhiều miêu thuật, tư liệu như sau:

(nhất) “Hư linh đỉnh kình, khí trầm đan điền ” (Vương Tông Nhạc < Thái cực quyền luận >)

(nhị) “Khí biến thân khu bất thiếu si ” (Vương Tông Nhạc < Thập tam thế hành công ca quyết >)

(tam) “Phúc nội tùng tịnh khí đằng nhiên ” (Vương Tông Nhạc < Thập tam thế hành công ca quyết >)

(tứ) “Chân nhân chi tức dĩ chủng ” Trang Tử “Đại tông sư ” thiên: “… Chân nhân chi tức

Dĩ chủng, chúng nhân chi tức dĩ hầu. “

(ngũ) “Dĩ tâm hành khí, vụ lệnh trầm trứ, nãi năng thu liễm nhập cốt; dĩ khí vận thân, vụ lệnh

Thuận toại, nãi năng tiện lợi tòng tâm. ” (Võ Vũ Tương < Thập tam thế hành công tâm giải >)

(lục) “Năng hô hấp, nhiên hậu năng linh hoạt ” (Võ Vũ Tương < Thập tam thế hành công tâm giải >)

(thất) “Khí dĩ trực dưỡng nhi vô hại, kình dĩ khúc súc nhi hữu dư ” (Võ Vũ Tương < Thập tam thế

Hành công tâm giải >)

(bát) “Tâm vi lệnh, khí vi kỳ, yêu vi đạo ” (Võ Vũ Tương < Thập tam thế hành công tâm giải >)

(cửu)”Khí thiếp bối, liễm nhập tích cốt ” (Võ Vũ Tương < Thập tam thế hành công tâm giải >)

(thập) “Toàn thân ý tại tinh thần, bất tại khí, tại khí tắc trệ ” (Võ Vũ Tương < Thập tam thế hành công tâm giải >)

(thập nhất) “Hữu khí giả vô lực, dưỡng khí giả thuần cương, khí nhược xa luân, yêu như xa trục. ” (Võ Vũ Tương < Thập tam thế hành công tâm giải >)

(thập nhị) “Khí nghi cổ đãng, thần nghi nội liễm ” (Võ Vũ Tương < Thập tam thế hành công tâm giải >)

(thập tam) “Ý khí tu hoán đắc linh, nãi hữu viên hoạt chi thú ” (Võ Vũ Tương < Thập tam thế hành Công tâm giải >)

(thập tứ) “Tam viết khí liễm. Khí thế tản mạn, tiện vô hàm súc, dịch tản loạn, vụ sử khí liễm nhập tích cốt, hô hấp thông linh, chu thân võng gian. Hấp vi hợp vi súc, hô vi khai vi phát. Cái hấp tắc tự nhiên đề đắc khởi, diệc đoạt đắc nhân khởi, hô tắc tự nhiên trầm đắc hạ, diệc phóng đắc nhân xuất. Thử thị dĩ ý vận khí, phi dĩ lực sử khí dã. ” (Lý Diệc Xa < ngũ tự quyết >)

(thập ngũ) “Lực tòng nhân tá, khí do tích phát, hồ năng khí do tích phát, khí hướng hạ trầm, do lưỡng kiên thu ô tích cốt, chú ô yêu gian, thử khí chi do thượng nhi hạ dã, vị chi hợp. Do yêu hình ô tích cốt, bố ô lưỡng bạc, thi ô thủ chỉ, thử khí chi do hạ nhi thượng dã, vị chi khai. Hợp tiện thị thu, khai tức phóng, đổng đắc khai hợp, tiện tri âm dương… ” (Lý Diệc Xa < ngũ tự quyết >)

(thập lục) Dương Lương Phương: Tùng trầm yếu dĩ nội khí vi hậu thuẫn.

(thập thất) thôn thiên chi khí, tiếp địa chi lực, thọ nhân dĩ nhu. (Trịnh tông sư đại sư)

Dục sử cước tâm thiếp ô địa diện, nhi khí hữu căn dã. (Trịnh tông sư đại sư)

Thái cực quyền khí dữ kình chi vận dụng; tại hồ miên miên bất đoạn, chu nhi phục thủy, viên nhi thần thông. (trịnh tông sư)

Yếu cầu băng kình năng quán xuyến quyền giá chi trung; dĩ hậu tài tái tiến hóa đáo khí trầm đan điền, khí đạt tứ chi. (Trịnh tông sư đại sư)

(thập thất) Thái cực hành công Thái cực quyền thuật chi thể dụng tại hồ tinh, khí, thần. (dương thị Thái cực quyền thuật thuyên chân)

(thập bát) Thái cực quyền luyện tập đáo liễu chân chính tùng liễu đích giai đoạn, toàn thân đô hữu khí bố mãn, tiền hậu tả hữu đô xanh mãn bão viên. Lý Nhã Hiên tại < Thái cực quyền tùy bút >

一、太極拳對於「氣」的描述

沒有人會否認,太極拳是氣功中最好的動功之一,太極拳對於「氣」,有相當多的描述,資料如下:

(一)「虛靈頂勁,氣沉丹田」(王宗嶽《太極拳論》)

(二)「氣遍身軀不少痴」(王宗嶽《十三勢行功歌訣》)

(三)「腹內鬆淨氣騰然」(王宗嶽《十三勢行功歌訣》)

(四)「真人之息以踵」 莊子「大宗師」篇:「… …真人之息

以踵,眾人之息以喉。」

(五)「以心行氣,務令沉著,乃能收斂入骨;以氣運身,務令

順遂,乃能便利從心。」(武禹襄《十三勢行功心解》)

(六)「能呼吸,然後能靈活」(武禹襄《十三勢行功心解》)

(七)「氣以直養而無害,勁以曲蓄而有餘」(武禹襄《十三勢

行功心解》)

(八)「心為令,氣為旗,腰為纛」(武禹襄《十三勢行功心

解》)

(九)「氣貼背,斂入脊骨」(武禹襄《十三勢行功心解》)

(十)「全身意在精神,不在氣,在氣則滯」(武禹襄《十三勢

行功心解》)

(十一)「有氣者無力,養氣者純剛,氣若車輪,腰如車軸。」

(武禹襄《十三勢行功心解》)

(十二)「氣宜鼓盪,神宜內斂」(武禹襄《十三勢行功心解》)

(十三)「意氣須換得靈,乃有圓活之趣」(武禹襄《十三勢行

功心解》)

(十四)「三曰氣斂。氣勢散漫,便無含蓄,易散亂,務使氣斂

入脊骨,呼吸通靈,周身罔間。吸為合為蓄,呼為開

為發。蓋吸則自然提得起,亦奪得人起,呼則自然沉得

下、亦放得人出。此是以意運氣,非以力使氣也。」

(李亦畬《五字訣》)

(十五)「力從人借,氣由脊發,胡能氣由脊發,氣向下沉,由

兩肩收於脊骨,注於腰間,此氣之由上而下也,謂之

合。由腰形於脊骨、布於兩膊,施於手指,此氣之由下

而上也,謂之開。合便是收,開即放,懂得開合,

便知陰陽……」(李亦畬《五字訣》)

(十六)楊良方:鬆沉要以內氣為後盾。

(十七)吞天之氣,接地之力,壽人以柔。(鄭曼青大師)

欲使腳心貼於地面,而氣有根也。(鄭曼青大師)

太極拳氣與勁之運用;在乎綿綿不斷,周而復始,圓而

神通。(鄭宗師)

要求掤勁能貫串拳架之中;以後才再進化到氣沉丹田、

氣達四肢。(鄭曼青大師)

(十七)太極行功太極拳術之體用在乎精、氣、神。(楊氏太極

拳術詮真)

(十八)太極拳練習到了真正鬆了的階段,全身都有氣佈滿,前

後左右都撐滿抱圓。李雅軒在《太極拳隨筆》

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *