Tinh tủy của Thái cực quyền truyền thống là gì?

传统太极拳的精髓是什么呢?

Vì sao nói Thái cực quyền mà chúng tôi nghiên cứu và tập luyện là Thái cực quyền truyền thống?

Bởi vì nguyên lý vận động của Thái cực quyền hoàn toàn có nguồn gốc từ văn hóa truyền thống Trung hoa, mỗi động tác quyền pháp đều phù hợp với triết lý truyền thống, Thái cực quyền lấy dưỡng khí súc thần làm  chủ, không có hình thế cố định, động là thế, tĩnh thành hình. Tĩnh trung sinh động, tuy động do tĩnh. Trong ứng dụng sùng thượng vô hình vô chiêu, không trung hữu vật. Gọi là: “Hồn thân thị thủ thủ phi thủ” – toàn thân là tay, tay không phải là tay.

Những triết lý văn hóa truyền thống nào là căn nguyên của quyền lý, quyền pháp trong Thái cực quyền truyền thống?

Thứ nhất là “Dịch”, Dịch tức Thái cực, đại biểu cho mọi không gian, thời gian cùng động năng trong vũ trụ. “Dịch” từ vận hành của thiên địa, âm dương biến (biến: Vật cực tất phản) hóa (hóa: Chính thường sinh trường) và vạn sự vạn vật trong quá trình phát triển dựa vào nhau cùng tại và chế ước, noi theo tinh thần của thiên địa sinh nhi bất hữu, trường nhi bất tể, sinh sinh bất tức, tiến tới thông quyền đạt biến xu cát tị hung. Thứ nhì, là hai trụ lớn của tư tưởng văn hóa Trung hoa: tư tưởng của Nho gia và Đạo gia. Thái cực quyền truyền thống chính là lấy học thuyết Khổng Mạnh Trung dung chi đạo làm  trung tâm, lấy tư tưởng của Lão Trang (vô vi, hư tĩnh, bất tranh, thị nhược, xử hạ, trì hậu, tri kỷ, tích khí) làm  đại dụng. Lại thêm Phật (phật: là ngộ vậy), Thiền học (ví dụ: không linh, xá kỷ, vô tương), y lý (như: quan hệ của khí huyết với trí trung hòa), binh pháp… làm  phụ trợ, mà dung hợp làm một.

Đặc điểm chủ yếu trong vận động của Thái cực quyền truyền thống là gì?

1, bất động thủ: tay không tự động, mỗi một cử động đều từ chân – đùi – eo, hoàn chỉnh nhất khí.

2, mỹ nhân thủ: môn quyền này lấy luyện khí làm  chủ, cho nên tay và cổ tay thư trực mới có thể hành khí đến đầu ngón tay.

3, ác cố: quyền của Thái cực quyền là không tâm quyền, mẫu chỉ khinh xúc thực chỉ trung tiết, kỳ dư tứ chỉ khấu hướng chưởng tâm.

4, hạ diện chỉ huy thượng diện: Mỗi một cử động đều do cước tâm dũng tuyền tiên phát động, lấy khí quán xuyến mỗi quan tiết do hạ vãng thượng thôi động.

5, lý diện chỉ huy ngoại diện: Tại nội là khí, tại ngoại là hình, mỗi một cử động đều do nội khí thôi động ngoại hình.

6, hư tĩnh chỉ huy thực động: Thái cực quyền dụng ý bất dụng lực, ý là hướng đạo khí tùy hành, do tĩnh mà động, tuy động do tĩnh. Động lấy tĩnh làm căn; thực lấy hư làm bản.

7, khinh linh: Khinh linh là linh hồn của Thái cực quyền, như hà diệp thừa lộ, hữu khuynh tức tả, bất thụ ti hào chi lực. Khi luyện quyền cần trung chính viên mãn, ổn tĩnh an thư, hoãn mạn quân vân, bất cấp bất táo, phóng tùng trung định, tiết tiết quán xuyến, động như trừu ti quải tuyến, thân như hành vân lưu thủy.

8, âm dương tương tế: Thái cực quyền lấy phân thanh hư thực làm đệ nhất yếu nghĩa. Như trọng tâm tại hữu cước thì hữu cước trọng như sơn nhạc, tả cước thì khinh như hồng mao. Toàn thân mỗi bộ vị đều cần phân thanh âm dương hư thực. Chú ý âm tại dương chi nội, bất tại dương chi đối, âm dương đồng thời bất đồng vị. Âm động dương ứng, âm yếu tùng trầm, dương yếu khinh linh.

Đạo ứng dụng của Thái cực quyền truyền thống là dĩ nhu khắc cương, dĩ tĩnh chế động, hậu phát tiên chí, nhược tiểu thắng cường đại.

T tinh tủy của Thái cực quyền truyền là gì?

Trước tiên là tùng. Tùng phân làm “Thể” và “Tâm”. Thể năng tùng thì khí huyết lưu sướng, cân mạch hòa sướng, ngũ tạng được cân bằng, tam tiêu thượng, trung không bị trở ngại, bệnh không xâm hại cơ thể? Toàn thân cân lạc tùng khai, trạng thái các quan tiết thân thể như đạn hoàng tiết tiết quán xuyến, nơi nơi lạc duẩn, mà có thể lạc địa sinh căn. “Tâm” năng tùng, tức năng tùy khí mà tùng trầm, tâm sẽ ngày càng cường kiện, mà tâm tình có thể khinh tùng du khoái thì bách bệnh bất xâm; cổ nhân gọi là “thượng y y vị bệnh”, Thái cực quyền truyền thống nói là “thượng y chi lương dược”.

Tại ứng dụng, động tác của Thái cực quyền truyền thống chủ yếu tùng hóa với bất đâu bất đỉnh, ngộ kình thì quyển mà tùng hóa, tùy kình dẫn tẩu, khiến lực không nơi dụng, là dĩ lấy nhu khắc cương. Dưỡng khí tích khí. Mạnh tử viết: Thiện dưỡng ngô hạo nhiên chi khí, khí dĩ trực dưỡng nhi vô hại. Lão tử thuyết: Chuyên khí trí nhu năng anh nhi hồ? Thái cực quyền thông thường giảng khí trầm đan điền, mà Thái cực quyền truyền thống thì nhấn mạnh cần tâm với ý, khí tương thủ tại đan điền, vật vong vật trợ (không quên không gắng), như gà ấp trứng; khi luyện quyền khí nghi cổ đãng, thần nghi nội liễm, coi không khí như nước, ý đáo khí đáo, lâu dài tự nhiên thủy đáo cừ thành.

Nếu không hiểu tùng và dưỡng khí tích khí thì không phải là luyện Thái cực quyền truyền thống.

Tóm lại, Thái cực quyền truyền thống dựa vào đạo tự nhiên của thiên địa, tự nhiên nhi nhiên chính là tinh thần chân chính của Thái cực quyền truyền thống. Lão tử thuyết: “Vi học nhật ích, vi đạo nhật tổn”. Quá trình học tập là một quá trình tăng lên mỗi ngày, mà hiểu được đạo lý của tự nhiên là một quá trình tinh luyện, là một quá trình ngày càng giảm thiểu.

Học tập Thái cực quyền, không tại học thêm kĩ năng, mà học làm thế nào buông bỏ, bất dụng lực, là “nhật tổn”, không phải là “nhật ích”. Có thể dụng ý bất dụng lực, thì tự nhiên sẽ thủ trung, tự nhiên sẽ  âm dương tương tế, không phí tâm cơ, tưởng mà không tưởng, tự nhiên phản ứng đạt âm dương tương tế, khinh khinh tùng tùng ném người đi, vô vi nhi vô sở bất vi.

Thái cực quyền vốn không thần kỳ. Nhưng công phu đến trình độ cao, xác thực khiến người ta cảm thấy thần kỳ, đó là do sai biệt giữa công phu và nhận thức, do nguyên lý của Thái cực quyền vượt qua phạm vi của người bình thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *