Hành công luận

王宗岳行功论
Tác giả: Vương Tông Nhạc

Dĩ tâm hành khí, vụ lệnh trầm trước, nãi năng thu liễm nhập cốt. Dĩ khí vận thân, vụ lệnh thuận toại, nãi năng tiện lợi tòng tâm. Tinh thần năng đề đắc khởi, tắc vô trì trọng chi ngu, sở vị đỉnh đầu huyền dã. Ý khí tu hoán đắc linh, nãi hữu viên hoạt chi thú, sở vị biến hóa hư thực dã. Phát kình tu trầm trước tùng tịnh, chuyên chú nhất phương. Lập thân tu trung chính an thư, chi xanh bát diện. Hành khí như cửu khúc châu, vô vi bất đáo, vận kình như bách luyện cương, vô vô kiên bất tồi. Hình như bác thỏ chi cốt, thần như bổ thử chi miêu. Tịnh như sơn nhạc, động nhược giang hà. Súc kình như trương cung, phát kình như phóng tiễn. Khúc trung cầu trực, súc nhi hậu phát, lực do tích phát, bộ tùy thân hoán, thu tức thị phóng, đoạn nhi phục liên, vãng phục tu hữu chiết điệp, tiến thối tu hữu chuyển hoán. Cực nhu nhuyễn nhiên hậu cực kiên cương, năng hô hấp nhiên hậu năng linh hoạt. Khí dĩ trực dưỡng nhi vô hại, kình dĩ khúc súc nhi hữu dư. Tâm vi lệnh, khí vi kỳ, yêu vi đạo. Tiên cầu khai triển, hậu lai khẩn tấu, nãi khả trăn vu chẩn mật hĩ.

Hựu viết: Bỉ bất động, kỷ bất động, bỉ vi động, kỷ tiên động. Động tự tùng phi tùng, tướng triển vị triển, kình đoạn ý bất đoạn.

Hựu viết: Tiên tại tâm, hậu tại thân, phúc tùng tịnh khí liễm nhập cốt, thần thư thể tịnh, khắc khắc tại tâm, thiết ký nhất động vô hữu bất động, nhất tịnh vô hữu bất tịnh. Khiên động vãng lai, khí thiếp bối, liễm nhập tích cốt, nội cố tinh thần, ngoại thị an dật, mại bộ như miêu hành, vận kình như trừu ti, toàn thân ý tại súc thần bất tại khí, tại khí tắc trệ, hữu khí giả vô lực, vô khí giả thuần cương, khí như xa luân, yêu nhược xa trục.

Vương tông nhạc hành công luận tường giải

Dĩ tâm hành khí, vụ lệnh trầm trước, nãi năng thu liễm nhập cốt.

Giải: Bình thời dụng công, luyện thập tam thế thời, dụng tâm sử khí, hoãn hoãn hành vu cốt nhục nội ngoại chi gian, ý vi hướng đạo khí tùy hành. Luyện quyền tư thế yếu trầm thư, tâm ý yếu quý tịnh, tâm bất tịnh bất năng trầm trước, bất năng trầm trước tắc khí bất thu nhập cốt, tức thị ngoại kình phi nội kình hĩ. Luyện thái cực quyền tu năng liễm nhập cốt, thử chân chính thái cực kình dã.

Dĩ khí vận thân, vụ lệnh thuận toại, nãi năng tiện lợi tòng tâm.

Giải: Dục sử khí hồn thân lưu thông, tất tu tướng thập tam thức hiệu chính vụ thác, tư thế thượng hạ thuận toại, kình bất nghịch nữu, phương năng sử khí lưu thông. Như tư thế thuận toại, thủ cước vận dụng tòng tâm sở dục hĩ.

Tinh thần năng đề đắc khởi, tắc vô trì trọng chi ngu. Sở vị đỉnh đầu huyền dã.

Giải: Tinh thần vi nhất thân chi chủ, bất đan luyện quyền, vô luận tố hà sự, hữu tinh thần tắc tấn tốc, vô chi tắc trì mạn, cố đàm quyền tất dĩ đề khởi tinh thần vi tiên. Dục yếu đề khởi tinh thần, tu đầu dung chính trực đỉnh kình, nê hoàn cung hư linh kình thượng thăng, thử pháp ngộ thông, tức đề khởi tinh thần chi pháp dã.

Ý khí tu hoán đắc linh, nãi hữu viên hoạt chi thú, sở vị biến hóa hư thực dã.

Giải: Ý khí tức cốt nhục nội lưu động vật dã, chí vu luyện quyền đả thủ, dục đắc mạc khả danh trạng chi giai thú, tu sử thử chủng lưu động vật lưu hành toàn thân. Ý tả tức tả, ý hữu tức hữu. Tư vi thái cực hữu hư thực chi biến hóa, ý khí chi hoán pháp, do như bán bình thủy, tả trắc tắc tả đãng, hữu trắc tắc hữu đãng. Năng như thị, bất đan đắc viên hoạt chi thú, canh hữu thủ vũ túc đạo chi nhạc, chí thử cảnh địa, tung hữu nhân trở ngã luyện quyền, khủng dục bãi bất năng dã.

Phát kình tu trầm trước tùng tịnh, chuyên chú nhất phương.

Giải: Dữ nhân địch, tiên tướng đối phương trị trụ, khuy kỳ dịch thất trọng tâm chi phương hướng, phát kình đả chi. Phát kình vô luận xuất hà thủ, kiên trửu yếu trầm hạ, tâm trung yếu tùng tịnh. Ngã kình bất tản, chuyên chú nhất phương, địch bất nan điệt xuất trượng ngoại hĩ.

Lập thân tu trung chính an thư, chi xanh bát diện.

Giải: Đầu dung chính trực vĩ lư trung chính, thân tức bất thiên, nội tâm yếu thư triển, dĩ tịnh đãi động. Yêu thối như lập trục, thủ bạc như ngọa luân, hồi chuyển như ý, phương năng chi xanh bát diện.

Hành khí như cửu khúc châu, vô vi bất đáo.

Giải: Cửu khúc châu giả, tức nhất cái châu nội hữu cửu khúc loan dã, nhân thân thí như châu, tứ chi bách hài vô bất loan dã. Năng hành khí đạt tứ chi, vô xử bất đáo giả, công thành hĩ.

Vận kình như bách luyện cương, vô kiên bất tồi.

Giải: Vận kình như bách luyện cương tức nội kình, phi nhất triều nhất tịch chi công dã. Tu kinh nhược can tuế nguyệt luyện tập, mạn mạn ma luyện nhi thành, do như hoang thiết nhất khối, mạn mạn luyện thành thuần cương, dụng tác đao kiếm tắc kỳ phong lợi vô tỉ hĩ. Do thái cực quyền luyện thành tinh tế như cương chi công, thiết nhân diệc năng đả hoại, hà huống đối địch giả vi huyết nhục chi khu hồ? Cố viết vô kiên bất tồi dã.

Hình như bác thỏ chi cốt, thần như bổ thử chi miêu.

Giải: Cốt giả, ưng loại dã, đông liệp dụng chi. Thử ngôn dữ nhân đối địch, ngã hình thức như ưng cốt, kiến ngã cầm lai, nhãn yếu chú thị địch nhân, nhất đáp thủ tựu khả tướng địch cầm đáo, như cốt bác thỏ chi trạng. Miêu hình tiêu hổ, kỳ bổ thử dã, phục thân tọa hậu thối dĩ đãi, toàn thần quán chú thử động, thử xuất tắc đột kế bổ chi. Thái cực hữu hàm hung bạt bối chi thế, như miêu bổ thử chi thần thái, súc cơ nhi phát dã.

Tịnh như sơn nhạc, động nhược giang hà.

Giải: Dụng công nhật cửu, thối hạ hữu căn, trạm lập như sơn, nhân lực bất khả động dao dã. Giang hà chi dụ, ngôn các chủng biến hóa vô cùng. Nhất thủ biến thập thủ, thập thủ biến thiên bách thủ, thao thao bất tuyệt, như trường giang đại hà dã.

Súc kình như trương cung, phát kình như phóng tiễn.

Giải: Súc giả tàng dã. Thái cực kình bất tại ngoại nhi tàng vu thể nội. Dữ địch đối thủ thời, nội kình như trương cung tướng xạ chi viên mãn, do bì cầu hữu khí sung chi. Địch nhân phục ngã bạc, tuy giác miên nhuyễn nhi bất năng án hạ, sử địch mạc danh kỳ diệu, địch phương hồ nghi bất định, bất tri ngã cung dĩ dẫn mãn đãi phát hĩ. Ngã như cung, địch như tiễn, phát kình thần tốc, địch như tiễn điệt xuất hĩ.

Khúc trung cầu trực, súc nhi hậu phát, lực do tích phát, bộ tùy thân hoán, thu tức thị phóng, đoạn nhi phục liên.

Giải: Khúc trung cầu trực, tức tùy khúc tựu thân chi ý. Súc nhi hậu phát, lực do tích phát, nhất lý dã. Dữ thần như bổ thử chi miêu chi lý đồng, sổ ngữ đạo tận hĩ.

Vãng phục tu hữu chuyển điệp, tiến thối tu hữu chuyển hoán.

Giải: Dữ nhân đối địch, hoặc lai hoặc vãng, chiết điệp tức khúc trửu loan quăng chi thức. Thử hệ cận thân sử dụng pháp, ly viễn vô dụng. Tiến thối vật nê nhất thức, tu hữu chuyển hoán, tùy cơ nhi biến hóa dã.

Cực nhu nhuyễn nhi hậu cực kiên cương, năng hô hấp nhiên hậu năng linh hoạt.

Giải: Luyện thập tam thức yếu dụng nhu pháp, công thành hậu sinh xuất nhu trung hàm cương nội kình. Hô hấp giả, hấp năng đề đắc nhân khởi, sử địch túc cân ly địa. Hô tắc tòng tích nội phát xuất toàn thân chi kình, phóng đắc nhân viễn xuất. Hô hấp linh thông, thân pháp phương năng linh hoạt vô trệ dã.

Khí dĩ trực dưỡng nhi vô hại, kình dĩ khúc súc nhi hữu dư.

Giải: Luyện thái cực thị dưỡng khí chi pháp, phi vận khí chi pháp dã. Hà vị vận khí? Miễn cường xuất lực sử khí, khí tất tụ vu nhất xử, bất năng hành vu tứ chi. Thử pháp vi phản tự nhiên, dịch thương nội tạng. Hà vị dưỡng khí? Mạnh tử vân: Ngã thiện dưỡng ngô hạo nhiên chi khí, bất cấp bất táo, tiên thiên khí sinh, tịnh tâm dưỡng tính. Luyện quyền sử tinh khí thần hợp nhất, hành khí như cửu khúc châu, kế vị hoạch ích, diệc vô hại dã. Dữ nhân đối địch, vật sử bạc thân trực, tu thượng hạ tương tùy, bộ tùy thân hoán, bạc vị trực nhi lực hữu dư, địch giả kích tức điệt xuất, thử tức kình dĩ khúc súc nhi hữu dư dã.

Tâm vi lệnh, khí vi kỳ, yêu vi đạo.

Giải: Thái cực chi lý, do hành quân chiến sự, tất hữu lệnh kỳ chỉ huy khu sử. Luyện thái cực diệc nhiên, tâm vi lệnh giả, dĩ tâm hành khí dã, năng sử khí như kỳ, ý chi sở chí khí tức tùy chi, thị tức tâm như lệnh khí như kỳ. Yêu vi đạo giả, tức quân trung đại đạo kỳ dã. Tiểu kỳ chủ động, đại kỳ chủ tịnh. Quyền pháp yêu khả tác xa trục chi chuyển, bất năng đảo liệt đại đạo kỳ dã.

Tiên cầu khai triển, hậu cầu khẩn tấu, nãi khả trăn vu chẩn mật hĩ.

Giải: Khai triển đại dã, sơ học luyện quyền, tiên cầu tư thế khai đại, dĩ tùng kỳ cân nhục, sở vị thư cân hoạt huyết dã, năng chuyển nhược vi cường, cường nhi hậu, nghiên cứu ngoại năng cân cốt nhục hợp nhất, nội hữu tinh khí thần tương tụ, vị chi khẩn tấu. Nội ngoại kiêm tu, gia dĩ động tịnh biến hóa, tự khai triển nhi cập khẩn tấu, do kiện thể nhi cập thực dụng, nãi trăn chẩn mật chi cảnh. Như thuyết quyền hữu đại luyện tiểu luyện tắc ngộ hĩ.

Bỉ bất động, kỷ bất động, bỉ vi động, kỷ tiên động.

Giải: Ngôn dữ địch đáp thủ, tự kỷ bất động, tinh thần yếu chú ý cảnh giới. Đãi đối thủ dục động chi tế, ngã thủ dĩ động chi tại tiên hĩ.

Kình tự tùng phi tùng, tướng triển vị triển, kình đoạn ý bất đoạn.

Giải: Thái cực quyền xuất thủ, tự tùng thực phi tùng, thân xuất dĩ tướng trực vị trực vi độ. Luyện quyền nghi bất đoạn, như nhất tuyến xuyến thành, cập hồ sử dụng đối địch. Tiện vô nhất định chi phương thức, phát kình chi tư thức, ngoại hình tự đoạn nhi ý vị thiếu giải dã, do như liên ngẫu chiết đoạn nhi tế ti thượng liên yên. Lão chấn sư phó thưởng ngôn: Kình đoạn ý bất đoạn, ngẫu đoạn ti liên, cái thử ý dã.

Tiên tại tâm, hậu tại thân.

Giải: Sơ học đối địch dụng tâm chi chuyên, khủng bất năng thắng. Luyện thành chi hậu, vô tu hữu tâm chi biến hóa, thân khu thụ kích, tự năng tùy cơ ứng địch. Tâm trung bất tri nhi địch dĩ điệt xuất hĩ. Thử tức vi bất tri thủ chi vũ chi. Sơ học chi tâm, thành công hậu tại thân, do như sơ học châu toán, tâm tiên niệm ca nhi hậu thủ thao chi, thục dụng hậu tâm tuy bất ca, nhi thủ diệc năng vận dụng như ý dã. Thị tiên tại tâm hậu tại thủ, quyền lý diệc nhiên.

Phúc tùng tịnh, khí liễm nhập cốt, thần thư thể tịnh.

Giải: Phúc tuy chú ý do tùng thư, vật cổ động, khí liễm nhập cốt, tắc cốt nhục trầm trọng, ngoại như miên hoa, nội tự cương điều, do miên hoa quả thiết, ngoại nhu nhi nội cương.

Khắc khắc tại tâm, thiết ký nhất động vô hữu bất động, nhất tịnh vô hữu bất tịnh.

Giải: Khắc khắc do thời thời dã, cẩn ký nhất động tắc toàn thân hữu xích thốn cân tùy nhi động, kị toàn thân linh toái loạn động. Do như hỏa xa, xa đầu động tắc chư xa sương tùy yên. Thái cực động thời kình yếu chỉnh, tuy chỉnh nhi hựu hoạt, thân tuy động, tâm quý tịnh. Tâm tịnh tắc toàn thân giai tịnh, tịnh trung hựu ngụ động yên.

Khiên động vãng lai, khí thiếp bối, liễm nhập tích cốt, nội cố tinh thần, ngoại thị an dật.

Giải: Khiên động vãng lai, tức thu phóng chi nghĩa. Khí thu nhập thiếp tàng vu tích bối, súc nhi đãi phát. Tinh lực nội cố, ngoại biểu văn nhã an dật, tuy luyện võ nhi do văn dã.

Mại bộ như miêu hành, vận kình như trừu ti.

Giải: Thái cực quyền hành tẩu, đại đa túc cân tiên trước địa, như miêu hành chi khinh linh, hàm hữu súc thần chi ý. Luyện quyền vận kình như trừu ti, quân vân bất đoạn. Vận nội kình thời, tự hạ do thối thuận chuyển nhi thượng, tòng ca bạc thuận ninh nhi xuất, như tướng nhất bả sinh ti thuận nữu. Phản phóng chi, tức đảo chuyển do thượng tướng kình thu hồi thân nội, thử tức vi triền ti kình.

Toàn thân ý tại súc thần bất tại khí, tại khí tắc trệ, hữu khí giả vô lực, vô khí giả thuần cương.

Giải: Nhân thân hữu tam bảo viết tinh, khí, thần, thái cực quyền dĩ ý vận kình, nhiên phi cố ý vận khí, như vận khí bành trướng, tắc trệ nhi bất linh. Hữu khí giả vô lực, hữu trọc khí giả tự giác hữu lực, nhân giác ngã vô lực, vô khí giả thuần cương, vô trọc khí giả tức sinh miên lực. Ý đáo tắc lực chí. Thiết dụng lực đáp tại địch nhân bạc thượng, như dụng bì điều tướng bỉ đáp trụ, ngã tuy vị dụng lực, đối phương tắc giác ngã thủ bạc trọng như thái sơn. Bất dụng trực lực tắc sinh xảo, vô trọc khí giả vi thuần cương.

Khí như xa luân, yêu như xa trục.

Giải: Toàn thân ý khí như xa luân lưu động, yêu vi nhất thân chi chủ tể. Yêu như xa trục năng viên chuyển, sở dĩ biến hóa tại yêu gian dã.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *