Từ “Tượng hình quyền pháp chân thuyên” xem xét Vương Hương Trai và Tiết Điên

Nguồn: internet

Biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân
从《象形拳法真诠》看王芗斋与薛颠    

Chú: Việc Tiết Điên tiền bối truyền “Tượng hình thuật”, vốn là một thứ mê hoặc – vì việc giả bái sư Ngũ đài sơn Hư Vô thượng nhân, đắc quyền đạo chân ý – nội hàm không rời Hình ý, nhưng vẫn khác biệt rõ rệt với các môn Hình ý quyền  khác. Thế thì “Tượng hình thuật” của Tiết Điên (Tiết Quốc Hưng) tiền bối cùng Ý quyền của Vương Hương Trai có liên hệ hay không?

5 năm trước, Thiên tân Trương Ân Quý lão tiên sinh từng nói chuyện với chúng tôi về thành tựu của Tiết Điên tiên sinh, rằng “trình độ quyền thuật Tiết Điên vốn là bình thường, về sau ông ta học Vương Hương Trai tiên sinh nhất bộ phân thân pháp, mới sáng tạo ra “Tượng hình thuật”, nhưng ông ta không nói theo Hương Trai tiên sinh học”. Kỳ thực, đương thời Vương Hương Trai tiên sinh từng chỉ dạy rất nhiều đồng môn Hình ý, nhiều vị có danh phận sư đồ, kỹ nghệ của ông ta được giới võ thuật đương thời công nhận và tôn sùng. Họ thừa nhận Hương Trai tiên sinh hay không, khả năng trong đó có ẩn tình, không tiện công khai!

Cho nên, nay chúng ta xem nguyên nhân “Tượng hình thuật” của Tiết Điên tiên sinh, vì sao tương tự luận thuật “Ý quyền chính quỹ” kinh người của Vương Hương Trai! Chúng tôi khách quan nói, Tiết Điên tiên sinh đã được Hương Trai tiên sinh chân truyền!

Cao thần cẩn thức

Trước đây, xem Ý quyền, Vương Hương Trai tới Thiên tân hiển thần kỹ, giật mình cố sự Tiết Điên quen biết đồng môn, cho rằng Tiết Điên bất học vô thuật, đến khi xem “Tượng hình quyền pháp chân thuyên” của Tiết Điên, mới giật mình tỉnh ngộ, kính Tiết Điên như nhất đại đại sư!

Từ “Tượng hình quyền pháp chân thuyên” xem Vương Hương Trai và Tiết Điên

“Giả tá” vốn không phải là “Giả tưởng” trong nguyên tác của Vương Hương Trai tiên sinh, “Giả tá” cơ bản cùng “Tinh thần ám thị” là đồng nghĩa, nói trắng ra là “Giả tưởng.” Như Vương Hương Trai tiên sinh viết “Tinh thần đa ám thị, giả tá vô cùng ý”, “Tinh thần giả tá “, “lực giả tá có thể trở thành sự thực hay không”, “nó như hư vô giả tá các loại lực vô cùng”, “các loại lực lượng giả tá hữu hình vô hình”, “Vô cùng giả tá vô cùng tượng”… đều là giảng tinh thần ám thị sinh ra sức mạnh – thuộc về phạm trù huấn luyện tâm lý. Dụng “Giả tá” thay thế “Ý niệm” hoặc “Ám thị”, thỏa mãn về ngữ nghĩa, nhưng “Giả tá” của  Vương Hương Trai tiên sinh có vẻ thần bí, “Ý niệm” có vị đạo của huấn luyện tâm lý hiện đại.

“Giả tá” của Tiết Điên là gì, “Tượng hình quyền pháp chân thuyên” có định nghĩa, chỉ tá lực hoặc thế của đối phương, là lợi dụng sức mạnh hữu hình và động thế. Ông viết: “Giả tá là thừa thế đến của địch nhân, vận dụng cơ mưu của ta, hốt tung hốt hoành, tung hoành nhân thế mà biến thiên… Bỉ cương ngã nhu, bỉ nhu ngã cương, nhậm tha cự lực hùng vĩ hán, nhất chỉ vận động phân thiên cân, đó là ý nghĩa của giả tá”, điều này cùng quyền lý của Thái cực quyền là nhất mạch tương thừa, gọi là tá lực đả lực, tá thế phá thế. Đó là nguyên ý của “Giả tá” trong quyền lý truyền thống.

“Luyện tập cân cốt” đều từ truyền thống quyền học. Vương Hương Trai tiên sinh trong “Ý quyền  chính quỹ” có tiết “Luyện tập cân cốt”, không phải là duy nhất. “Tượng hình quyền pháp chân thuyên” cũng có chương cùng tên. Khiến người ta giật mình là nội dung của chúng tương tự, liên dụng từ đều đại thể tương đồng:

Luyện tập cân cốt trong “Tượng hình quyền pháp chân thuyên” viết: “Dục cầu thân thể kiện khang, yếu luyện tập cân cốt, cốt  sinh tinh khí, do cân nối liền, cân thân súc tắc tăng lực, cốt chính tắc tủy đầy, cân co duỗi, cốt linh hoạt, toàn hệ luyện tập, đầu vi ngũ dương chi thủ, vĩ lư vi đốc mạch chi môn, đầu nghi thượng đỉnh, vĩ lư trung chính tắc tinh khí thấu tam quan nhập nê hoàn, bối hung viên khai, khí tự trầm hạ quy đan điền, lưỡng quăng bão xanh, kiên oa thổ khí, khai hợp thân súc, lực đạt chỉ tâm, tượng kỳ hình, long tồn mục chi tinh, trảo chi uy, hổ tọa, dao thủ nộ mục, khoa tọa đỉnh tất yêu, yêu tự xa luân chuyển, thân hữu bình chuẩn tuyến, lưỡng túc tâm hàm hư, trảo địa như toản toản, lưỡng cổ hình tự cung, tiến thối yếu liên hoàn, cốt linh hà xa chuyển, cân lạc thân súc như cung huyền, thân kình động phát nhược huyền mãn, xuất thủ như phóng tiễn, vận động như trừu ti, lưỡng thủ như tê miên, thủ túc đỉnh kình lực, khấu xỉ cốt tự kiên, hình kỳ ý, dao thủ giảo vĩ lư, động như phi long thăng thiên, tiễn tự mãnh hổ xuất lâm, tung khiêu linh không tượng viên hầu, bộ pháp khinh diệu như miêu hành, đắc thử yếu tố thần hồ kỳ kỹ hĩ”.

Từ “Tượng hình quyền pháp chân thuyên” khán Vương Hương Trai và Tiết Điên

Có người nói “Kiên xanh trửu hoành” là Vương Hương Trai tiên sinh thủ xướng, nếu vậy, “Tượng hình quyền pháp chân thuyên” không nói: “Lưỡng quăng bão xanh, kiên oa thổ khí, khai hợp thân súc, lực đạt chỉ tâm”. Đây không phải là kiên xanh trửu hoành sao?

< Ý quyền  chính quỹ > luyện tập cân cốt vân: Lực sinh vu cốt, nhi liên vu cân, cân trường lực đại, cốt trọng cân linh. Cân thân cốt yếu súc, cốt linh tắc kình thực. Thân cân oản hạng (thủ túc tứ oản và bột hạng) tức cân lạc của toàn thân đều khai triển, đầu đỉnh xỉ khấu, túc căn hàm súc (hàm hữu nhược đạn hoàng chi băng lực), lục tâm tương ấn (thủ tâm túc tâm bản tâm đỉnh tâm dã), hung bối nghi viên (khoát bối cân đại hùng cân hữu lực dị thường) tắc khí tự nhiên khai triển, lưỡng quăng hoành xanh yếu bình, dụng đâu bão khai hợp thân súc kình, lưỡng thối dụng đề hiệp bát súc thảng băng ninh quả kình, kiên xanh khoa trụy, vĩ lư trung chính thần quán đỉnh, giáp tích tam quan thấu hoàn cung, cốt trọng như cung bối, cân thân tự cung huyền, vận kình như huyền mãn, phát thủ tự phóng tiễn, dụng lực như trừu ti, lưỡng thủ như tê miên, tứ oản đỉnh kình lực tự thực, trầm khí khấu xỉ cốt tự kiên. Tượng kỳ hình, long đôn, hổ tọa, ưng mục, viên thần, miêu hành, mã bôn, kê thối, xà thân, cốt tra kỳ kình, đỉnh yêu trầm khí, tọa khoa đề tất, xanh tiệt quả trụy, niêm định hóa tùy. Nhược năng đắc thử yếu tố, như ngộ địch thời tự năng tùy cơ nhi động, biến hóa vô cùng. Nhậm địch cự lực hùng vĩ hán, vận động nhất chỉ bát thiên cân. Gọi là thân tự bình chuẩn, yêu tự xa luân, khí như hỏa dược, quyền như đạn, linh cơ vi động điểu nan đằng. Lại lấy tâm tiểu đảm đại, diện thiện tâm ác, tịnh tự thư sinh, động nhược long hổ, tổng dĩ hư thực vô định, biến hóa vô tung làm chuẩn tắc, tự năng đắc biến huyễn thần diệu. Nên Quách Vân Thâm đại tiên sư thường nói: Hữu hình hữu ý đô thị giả, kỹ đáo vô tâm thủy kiến kỳ – là ý này.

Văn của 02 người tương tự, trong  “Nhậm địch cự lực hùng vĩ hán, vận động nhất chỉ bát thiên cân ” của < Ý quyền  chính quỹ > và định nghĩa giả tá của “Tượng hình quyền pháp chân thuyên” chỉ sai 01 chữ, 02 người sao đồng nhất quyền phổ. < Ý quyền  chính quỹ > phát hành năm 17 Dân quốc, “Tượng hình quyền pháp chân thuyên” phát hành năm 21 Dân quốc, đối với đương thời, không thể coi là “Kinh điển quyền luận”, khả năng sao chép của nhau không lớn. Tức tiện thị hỗ sao, dã túc kiến lưỡng vị đại sư đích kiến thức tương đồng. Đương kim đích nhất ta thân cân bạt cốt đích huấn luyện phương pháp dã đa do thử phát huy xuất lai.

“Trạm trang ” chính là “Trang pháp mạn luyện” và “Đan điền sung thực pháp “

“Tượng hình quyền pháp chân thuyên” có “Trang pháp mạn luyện” và “Đan điền sung thực pháp”:

1, trang pháp mạn luyện: “Quan phu thế chi tiến hóa, mỗi chủng sự nghiệp, vô bất tiên lập cơ sở nhi hậu tiến triển, cơ sở cố, tắc tiến bộ tốc, quyền thuật chi đạo, vưu nghi tiên lập cơ sở, cố sơ học, dĩ xuân pháp vi thủy, nhất viết giáng long xuân, nhị viết phục hổ xuân, luyện thử xuân pháp, tiên yếu hư kỳ tâm, hàm dưỡng bản nguyên, dĩ hô hấp chi khí hạ quán đan điền, nhi sung thực kỳ phúc, mạn mạn dĩ thần ý vận động, thư triển chi thể, sử khí huyết tuân hoàn chu thân, lưu thông bách mạch, tạng phủ thanh hư, cân lạc thư sướng, cốt kiện tủy mãn, tinh khí sung túc, nhi thần kinh mẫn nhuệ, cố vị chi dưỡng cơ lập bản, thử xuân pháp mạn luyện tăng lực chi diệu pháp dã, ngạn vân, bản cố chi vinh, nho vị bản lập nhi đạo sinh, dĩ hậu vô luận thao diễn hà chủng quyền thế, tinh ý mạc bất bản thử, tuy khởi sơ bất đắc diệu cảnh, cửu nhi cửu chi tâm lĩnh ngộ hội, bất nan diệu cực thần minh, phủ tắc bất y quy củ, thao chi quá cấp, tứ chi tất sinh tỏa chiết chi khổ, tuy phí thần lao lực nhi bất đắc giai quả, xuân pháp mạn tính chi đoán liên, hệ thuận thiên mệnh chi tính, hợp hồ tự nhiên chi đạo, nhất động phát ô tính, nhất tịnh tồn ô mệnh, kệ nhật, tịnh vi bản thể, động tắc tác dụng, chính thị hội ý hình tượng chi pháp môn, nhi đạo uẩn tàng kỳ trung hĩ, cấp luyện cầu chi giả, nan đắc kỳ trung thực ích dã. “

Từ “Tượng hình quyền pháp chân thuyên” khán Vương Hương Trai và Tiết Điên luận và Vương Hương Trai tiên sinh trang pháp lý luận đồng xuất nhất triệt. < Ý quyền  chính quỹ > “Trang pháp hoán kình ” vân: “Dục cầu kỹ kích diệu dụng, tu dĩ trạm trang hoán kình vi căn thủy, sở vị sử kỳ nhược giả chuyển vi cường, chuyết giả hóa vi linh dã. Nhược thiền học giả, thủy vu giới luật nhi hậu tinh vu định tuệ, chứng vu tâm nguyên, liễu ngộ hư không, cùng vu cực xử, nhiên hậu phương khả học đạo. Thiền công như thử, kỹ kích do nhiên. Cái sơ học thời trang pháp pha phồn, như giáng long trang, phục hổ trang, tử ngọ trang, tam tài trang đẳng. Tư khứ phồn tựu giản, thái thủ các trang chi trường, hợp nhi vi nhất, danh viết hồn nguyên trang, lợi vu sinh kình, tiện vu thực bác, tinh đả cố, thông khí học, học giả luyện tập tuần nhật, tự hữu hiệu quả, diệc phi bút mặc sở năng biểu kỳ thần diệu dã. Phu trang pháp chi học, tối kị thân tâm dụng lực, dụng lực tắc khí trệ, khí trệ tắc ý đình, ý đình tắc thần đoạn, thần đoạn tắc thụ ngu. Vưu kị dương đầu chiết yêu, trửu thối quá vu khúc trực, tổng dĩ tự khúc phi khúc, tự trực phi trực vi nghi, cân lạc thân triển vi thị. Đầu nghi đỉnh, hồn thân mao khổng tự tùng phi tùng, như thị tắc nội lực ngoại phát, nhược điểm hoán vi cường kình, tự bất nan đắc kỳ yếu lĩnh dã. “

Vương Hương Trai tiên sinh tướng giáng long trang, phục hổ trang… giản hóa thành sơ học thời hồn nguyên trang, lý đồng nhất.

2, đan điền sung thực pháp: Từ sổ tức pháp khai thủy quy chí tự nhiên hô hấp. Phối hợp trang pháp mạn luyện, khả đạt Vương Hương Trai tiên sinh “Trang pháp ” cảnh giới. Vương Hương Trai tiên sinh tướng sổ tức pháp trực tiếp giản hóa vi tự nhiên hô hấp, ưu liệt nan dĩ phán định. “Tượng hình quyền pháp chân thuyên” trung hoàn hữu vân, phi, hoảng, dao, toàn ngũ pháp, tướng kỳ thị vi lục diện thí lực dã vô bất khả.

Đánh giá tương đồng của hai vị sư phụ đối với lịch sử và hiện trạng dưỡng sinh thuật

Trong tự tự của “Tượng hình quyền pháp chân thuyên”viết: “Gian duy đoán liên thân tâm thuật diệc đa hĩ, sang vu cổ giả vi hùng kinh điểu thân, hô hấp đạo dẫn, Hoa Đà thị chi Ngũ cầm hí thị dã, thịnh ô kim giả vi các hạng vận động, tôn đường thị chi thể thao pháp, cương điền thị chi tịnh tọa pháp thị dã, nhiên tiền giả khứ cổ di viễn, cửu thất chân truyền, hậu giả phu thiển bình dung bất túc vi huấn. “

Vương Hương Trai < dưỡng sinh trang mạn đàm > giảng nguồn gốc và phát triển của dưỡng sinh trang: “Ngã quốc dưỡng sinh chi thuật lịch sử du cửu, đan phạp thư tạ kê khảo, dã vô văn tự ký lục, ngẫu hoạch phiến chỉ, dã đa tàn khuyết bất toàn… Đông hán dĩ tiền, ngận đa văn nhân võ sĩ binh đô hội tịnh dưỡng, hành trạm tọa ngọa giai khả dụng công, thành vi nhất chủng phổ thông đích kiện thân thuật, hậu lương võ đế thời, đạt ma hành giáo du hán thổ (thử thời đạt ma niên lục thập thất tuế, thị thiên trúc quốc vương đệ tam tử phiên vương chi tử, kiến cao tăng truyền, đông lưu tiểu truyền, lương võ đế, chiếu văn, tế văn), truyền lai tẩy tủy dịch cân đẳng pháp, đường đại hữu lâm tế, mật tông lưỡng phái, tương kế truyền xuất sáp điều, nhu cống, tam chiết, tứ chi công, bát đoạn cẩm, kim cương thập nhị thức, la hán thập bát pháp — ấn độ thống danh chi viết nhu cống, hậu hựu hữu xá phái, phái biệt điệt xuất, bất khả mai cử, cư sĩ vưu đa, tiêu tân lập dị, hoa dạng phồn đa, phương pháp cực loạn, dị luận tạp xuất, toại sử thử thuật một hữu phát triển phản nhi hữu phân liệt tình huống, tảo tại ngũ bách niên tiền, dĩ hình thành bão tàn thủ khuyết.  tống đại chi hậu, đa biến vi thiền tọa đẳng pháp, dã thị môn hộ điệt xuất, hỗ hữu dị đồng, nhi thả tọa pháp đa bất cú tự nhiên, dã bất cú cụ thể, xá tinh hoa nhi thủ tao phách, bất cận đạt ma sư truyền nhân một dĩ tận, nhi ngã lịch đại tiên triết di sản xuất tùy chi câu phế, đại hảo học thuật vô hình tiêu hủy, thù vi khả tích. Nhật bản tương cận thử thuật giả bất thiếu, mỗi tại dụng công chi tiền thủ tiên ngưng thần trạm lập dĩ định thần tư, tịnh đắc đáo các phương diện đích đề xướng chi trì, dã xác hữu thâm tạo độc chuyên tinh trì cửu đích công phu, đan diệc hệ chi ly phá toái, chỉ lân phiến trảo. “

Trên đây là bình giá của hai vị đại sư về Ngũ cầm hí làm chủ, cùng dịch cân công pháp và tịnh tọa dưỡng tính công pháp, còn có đương thời lưu hành Nhật bản dưỡng sinh pháp, đại thể tương đồng. Đồng thời lưỡng vị đại sư, đều cho rằng truyền thống kiện thân thuật đều có nguồn gốc từ phương pháp luyện tập tượng hình cổ đại, từ hùng kinh điểu thân ―― Ngũ cầm hí ―― Dịch cân kinh ―― Thiếu lâm ngũ quyền, Tâm ý quyền , cho nên tinh tủy củ truyền thống quyền thuật cũng là tinh túy của Tượng hình quyền thuật. Về sau tham bác văn hóa truyền thống Trung quốc, như Nội kinh, âm dương, Nho Đạo… phát triển diễn biến sung thực.

“Tượng hình quyền pháp chân thuyên” khai thiên vân:

Âm khang đại vũ dân thể kiện khang  hoàng trửu nội kinh khước bệnh lương phương

Đạo gia thổ nạp thiền định tọa vong  khổng ngôn thiên mệnh ngữ cực tinh tường

Hán thị Hoa Đà tượng lý áp dương  ngũ cầm du hí tỉ nhân kiện cường

Tượng hình thủ nghĩa đạo khải khang trang  mệnh dĩ thuật diên đạo dĩ nhân xương

Vật vong vật trợ chí đại chí cương  tinh tu tính mệnh vân hồ bất tang

“Tượng hình quyền pháp chân thuyên” là bao quát tổng kết lý luận của Tượng hình quyền pháp, Thiếu lâm ngũ quyền, Tâm ý quyền…

Tư tưởng quyền học Vương Hương của Trai tiên sinh cũng vậy, là cùng một nguồn.

Trên đây là cảm tưởng khi đọc sách, không phải là khảo chứng học thuật. Tuyệt không có tâm ý, đại thành luận chiến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *