Sư phụ chân truyền của Dương Lộ Thiền là ai?

Nguồn: http://www.sohu.com/a/194931172_647783

Lược dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

Dương gia coi Trần Trường Hưng là sư phụ, vì sao Dương thức Thái cực và Trần thức Thái cực không giống nhau? Vì sao các đời Dương gia tôn Trương Tam Phong là tổ sư?

Tại Hà bắc Vĩnh niên và Dương môn nhất trực thuyết: Dương Lộ Thiền sơ học Trần Trường Hưng , đắc chân truyền Đạo gia Trần Ấm Xương (陈荫昌). Vì sao Dương gia Thái cực với Trần gia Thái cực  tuyệt nhiên bất đồng? Tuy Dương gia gọi Trần Trường Hưng là sư phụ, nhưng Lộ Thiền công kiên trì tôn Võ đương Trương Tam Phong là tổ sư? !

Sự thực Dương Lộ Thiền tuy “tam hạ Trần gia câu”, học Trần Trường Hưng chỉ đạt được bì mao, sau được minh sư đạo trưởng Trần Ấm Xương chỉ điểm mới đạt được Võ đương Đạo gia Thái cực chân truyền! Dương gia tự cổ trung hiếu, Lộ Thiền công không phế tiền sư. Nhưng sư phụ chân truyền của Dương Lộ Thiền là Võ đương đạo trưởng Trần Ấm Xương lại không muốn mọi người biết. Trần Ấm Xương đạo trưởng truyền thừa lược thuật như sau:

Võ đương Thái cực  quyền Trương Tam Phong tổ sư — Trương Tùng Khê (đạo hiệu Đan Nhai Tử, Thái cực  Nam phái, hoạt động tại Chiết đông Tứ minh sơn )– Triệu Thái Bân (đạo hiệu Đan Vân Sơn Tiều)– Vương Cửu Thành (chân chính kiếm tiên đạo sĩ)– Nhan Tích Thánh (đạo hiệu Định Đan Tẩu, Hồ nam nhân)– Lữ Tứ Nương (hiệu Đan Hà Khách)– Lý Đại Niên (hiệu kim đan Xích Tử)– Trần Ấm Xương đạo trưởng (đạo hiệu Đan Vân Lữ Trá — Trương Dã Hạc (hiệu Hoàn Đan Tử).

Còn một chi:

Võ đương Thái cực quyền Trương Tam Phong tổ sư — Khưu Huyền Tĩnh — Triệu Thái Bân, Hà Cửu Thiên;

Triệu Thái Bân — Nguyên Hư Tử đạo nhân — Trần Huyền Minh đạo trưởng — Liên Trì đạo nhân — Lý Phượng Tường đạo trưởng — Thượng Đạo Minh đạo trưởng (hiệu Vô Cực Tử)– Trần Ấm Xương đạo trưởng (đạo hiệu Đan Vân Lữ Trá).

Trần Ấm Xương đạo trưởng công thâm bác học đệ tử chúng đa, chủ yếu gồm:

(nhất) truyền Dương Lộ Thiền

(nhị) truyền Minh Liễu đạo nhân

(tam) truyền Trương Hạc Đình (đạo hiệu Dã Hạc đạo nhân)

Minh triều vạn lịch niên, Hà Cửu Thiên (hiệu Cửu Hoa lão nhân), vân du thiên hạ đến Cửu hoa sơn định cư. Hà Cửu Thiên tự ấu học tập Võ đương phái bí học, về sau thành tổ sư của Tự nhiên môn.

Truyền thừa đạo phái của Trương Tam Phong tổ sư, có 17 chi, Vương ốc sơn Lạp tháp phái, Tự nhiên phái, Tam Phong phái, Nhật tân phái, Bồng lai phái, Đàn tháp phái, Ẩn tiên phái, Võ đương đan phái, Do long phái…

Khi đạo sĩ Trần Ấm Xương tổ sư tại Cửu hoa sơn bế quan luyện đan, được hai vị cao nhân là Nhan Tích Thánh đạo trưởng và Thượng Đạo Minh đạo trưởng chân truyền. Trong lịch sử truyền thừa của Võ đương đan phái, xưa nay không thiếu cao nhân thánh thủ, Trần Ấm Xương tổ sư cũng là người thân mang tuyệt học.

Thanh triều đại, Dương Lộ Thiền danh tiếng lẫy lừng cũng là cao đồ của Trần Ấm Xương, đắc Võ đương Tam Phong phái Thái cực  quyền chân truyền. Sở dĩ tại Hà bắc Vĩnh niên Dương môn nội có thuyết: Dương Lộ Thiền sơ học Trần Trường Hưng , đắc chân truyền Đạo gia Trần Ấm Xương, có thể thấy Dương thức Thái cực  quyền và Võ đương Thái cực  quyền phong cách giống nhau. Dương gia Thái cực và Trần gia Thái cực (pháo chùy quyền) tiệt nhiên bất đồng. Tuy Dương Lộ Thiền gọi Trần Trường Hưng là sư phụ! Nhưng Lộ Thiền công kiên trì tôn Võ đương Thái cực tổ sư Trương Tam Phong. Đó chính là nguyên nhân Dương gia Thái cực quyền truyền nhân một mực cung phụng Thái cực  tổ sư Trương Tam Phong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *