Thập tam thế ca

Tác giả: Vương Tông Nhạc

Chú giải: Tạ Hoa

Biên dịch: Mr. Nguyễn Hoàng Quân

Thập tam tổng thế mạc khinh thị, mệnh ý nguyên đầu tại yêu khích. Biến chuyển hư thực cần lưu ý, khí biến thân khu bất thiếu trệ. Tịnh trung xúc động động do tịnh, nhân địch biến hóa thị thần kỳ. Thế thế quỹ tâm nhu dụng ý, đắc lai bất giác phí công phu. Khắc khắc lưu ý tại yêu gian, phúc nội tùng tịnh khí đằng nhiên. Vĩ lư trung chính thần quán đỉnh, mãn thân khinh lợi đỉnh đầu huyền. Tử tế lưu tâm hướng thôi cầu, khuất thân khai hợp thính tự do. Nhập môn dẫn lộ cần khẩu thụ, công phu vô tức pháp tự cần. Nhược ngôn thể dụng hà vi chuẩn, ý khí quân lai cốt nhục thần. Tưởng thôi dụng ý chung hà tại, ích thọ diên niên bất lão xuân. Ca hề ca hề bách tạp tự, tự tự chân thiết ý vô di. Nhược bất hướng thử thôi cầu khứ, uổng phí công phu di thán tức.

< thập tam thế ca > chú giải

 1. “Thập tam tổng thế mạc khinh thị, mệnh ý nguyên đầu tại yêu khích”.

Thái cực quyền còn gọi là Thập tam thế trường quyền. người tập chớ nên khinh là tổng thể tiết tấu và yêu cầu  tổng thể của Thái cực quyền, đó chính là “Yêu khích” hoặc nói là phụ cận của “Yêu khích” là nơi nguồn mệnh của người tập Thái cực quyền, đồng thời cũng là nơi tập trung ý niệm.

 • “Biến chuyển hư thực tu lưu ý, khí biến thân khu bất sảo trệ”.

Đoạn này yêu cầu  người tập khi hành quyền cần lưu ý hư thực chuyển hoán, đồng thời “Ý khí ” lưu chuyển khắp toàn thân, không được đình trệ.

 • “Tịnh trung xúc động động do tịnh, nhân địch biến hóa thị thần kỳ”.

Đoạn này là nói Thái cực quyền dĩ tịnh vi bản, tịnh trung hàm động, động trung ngụ tịnh, động tịnh kết hợp. Binh pháp viết: “Dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng”. Giữa biến hoán động tịnh, có thể chiến thắng địch nhân.

 • “Thế thế tồn tâm quỹ dụng ý, đắc lai bất giác phí công phu”.

Tâm là gốc của ý. Người tập cần dụng tâm ý nghiên cứu quyền. Khi hành quyền, đặt “Ý” tại thủ vị, mỗi một động tác, mỗi chuyển chiết đều cần dụng ý dẫn đạo, kiên trì như vậy có thể đạt được công phu Thái cực.

 • “Khắc khắc lưu tâm tại yêu gian, phúc nội tùng tịnh khí đằng nhiên”.

Đoạn này hô ứng với câu 1 và câu 2. Chỉ cần người tập tập trung chú ý vào eo, đồng thời duy trì trạng thái tùng tịnh, khí của phúc bộ sẽ hồi chuyển thăng đằng, lưu chuyển khắp toàn thân.

 • “Vĩ lư trung chính thần quán đỉnh, mãn thân khinh lợi đỉnh đầu huyền”.

“Vĩ lư trung chính” và “thần quán đỉnh” là yêu cầu khi luyện tập, Vĩ lư cần trung chính, cột sống từ eo tới đỉnh cần ngay ngắn,  đồng thời ý niệm đỉnh đầu như treo lên. Thân hình cần trung chính, an thư, đỉnh bạt, ý niệm cần lĩnh khởi đỉnh đầu. “Đỉnh đầu huyền” giúp cho toàn thân được khinh khoái mẫn tiệp, không được có trạng thái nặng nề, đình trệ.

 • “Tử tế lưu tâm hướng thôi cầu, khuất thân khai hợp thính tự do” .

“Khuất thân khai hợp” chỉ động tác của Thái cực quyền. Người tập cần nhận chân thể nghiệm, lĩnh hội và nghiên cứu tác dụng của “Ý” trong Thái cực quyền. Khi ý được vận dụng phù hợp với yêu cầu  của Thái cực quyền, người tập Thái cực quyền mới có thể đạt đến cảnh giới tự tại tự do, tùy tâm sở dục.

 • “Nhập môn dẫn lộ tu khẩu thụ, công phu vô tức pháp tự tu”.

Người tập Thái cực quyền tại giai đoạn nhập môn tất cần tìm và theo “minh” sư – người thầy hiểu rõ quyền lý, cần bái sư học tập. Đồng thời, cần có hằng tâm, cần kiên trì, tập luyện Thái cực quyền không gián đoạn, như vậy tự nhiên sẽ tu đắc Thái cực quyền “chính quả”, thủ đáo chân kinh.

 • “Nhược ngôn thể dụng hà vi chuẩn, ý khí quân lai cốt nhục thần”.

Đoạn này là nói về phương pháp và chuẩn mực trong học và luyện Thái cực quyền. Tập luyện và vận dụng thuần thục “ý khí” mới là vấn đề căn bản và nâng cao chủ yếu  của Thái cực quyền. Đối với thân thể, luyện tập cân cốt và các phương diện ngoại tại với việc nâng cao là thứ yếu, có tính phụ thuộc.

 1. “Tường thôi dụng ý chung hà tại, ích thọ diên niên bất lão xuân”.
 2. Đoạn này là nói về mục đích cuối cùng của việc luyện tập luyện tập Thái cực quyền. Tuyệt đối không phải để thủ thắng trong tranh đấu hay thi đấu, mà là là để mọi người được “Diên niên ích thọ”, mãi mãi thanh xuân. Phục vụ cho sức khỏe của nhân loại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *