Luận căn cứ triết lí của Đại thành quyền

Trích dịch Luận trang công và Tứ hình.

Tác giả: Vương Hương Trai

Biên dịch: Nguyễn Hoàng Quân

Liên quan tới căn cứ triết lí của của Đại thành quyền, tôi không muốn dụng nhiều bút mực, chỉ lấy hình thức mệnh đề triết học mệnh để so sánh đối chiếu, sẽ không khó nhìn ra diện mạo chân chính của Đại thành quyền.

Nhất, Trang Tử viết: “Vật vật giả phi vật” 物物者非物. Ý là vật chất thành vật chất rồi, cũng không phải là vật chất. Đại thành quyền chủ trương mọi sức mạnh đều là tập hợp của tinh thần, cũng có thể nói “lực giả phi lực dã”. Nói cách khác, sử lực thành là lực cũng không phải là lực, mà là tinh thần, ý niệm. Đây cũng là nguyên nhân Đại thành quyền từng được gọi là Ý quyền.

Nhị, Lão Tử viết: “Vô vi nhi vô bất vi” 无为而无不为. Đại thành quyền chủ trương “hữu vi chi vi xuất vu vô vi, bất động chi động nãi sinh sinh bất dĩ chi động”. Trong Đại thành quyền, cái gọi là vô vi và bất động, là trang công; cái gọi là hữu vi và động là thí lực và phát lực. Đại thành quyền trọng thị trang công, cũng nghĩa là vô vi. Khi xưa, có người khen tặng Đại thành quyền quyền là tĩnh công của Đạo gia cổ, điều đó cũng không sai.

Tam, Lão Tử viết: “Phản giả đạo chi động”反者道之动. Đại thành quyền chủ trương lực sinh hữu lưỡng, lưỡng giả năng nhất, tức sự đối lập và thống nhất của lực tác dụng và lực phản tác dụng. Nói là mâu thuẫn đan xen cần thống nhất vậy.

Tứ, Thiền tông của Phật môn viết: “Vạn pháp giai không, tức vi thực tượng” 万法皆空,即为实象, lại viết : “Bất tư thiện, bất tư ác, hoàn ngã phụ mẫu vị sinh thời chi diện mục lai”. “Phụ mẫu vị sinh thời chi diện mục” tức là không, là vô. Đại thành quyền chủ trương các loại sức mạnh đều do hỗn nguyên khuếch đại không động vô ngã sản sinh ra, do vậy dạy người “hư vô cầu thiết thực”, “vận dụng tại hư không”.

Ngũ, Thiền tông viết: “Vô pháp vô chấp” 无法无执. Đại thành quyền chủ trương “nhất pháp bất lập, vô chấp phá chấp”. Khi kĩ kích ta vô chấp khiến đối phương cũng vô chấp. Không chỉ kháng kình dụng lực là hữu chấp, sử dụng chiêu thuật phương pháp cũng là hữu chấp. Lấy vô chấp phá hữu chấp, phá chấp mà vô chấp vậy.

Lục, đời Minh học giả Vương Thủ Nhân đề xuất thuyết “trí lương tri” 致良知, Đại thành quyền chủ trương luận “phát huy lương năng” 发挥良能. Vương Thủ Nhân thuyết: “Thật như thủy lưu thấp, hỏa tựu táo.” Đó là xu thế tự nhiên. Do đó nhìn lại điều tôi đã nói trong “Đại thành quyền luận” rằng Đại thành quyền như cẩn trọng mọi học lí, danh xưng của Lão Trang Phật Thích, đó chẳng phải lời nói lừa đời lấy tiếng. Trong lí luận của Đại thành quyền, sở dĩ tôi dụng pháp “họa long điểm tình” để nói rõ triết lí của Đại thành quyền, muốn nói với người học một chân lí, tập Đại thành quyền mà không tiếp thụ triết lí này, thì không khác gì con gà mái ấp trứng đá mà mong trời sáng thành gà trống con, cuối cùng không thành công. Người học không thể không hiểu đạo lí này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *