Lí Tử Minh lão sư

Lí Tử Minh lão sư tại 《 Lương chấn phổ Bát Quái Chưởng 》 viết: “Muốn lí giải tinh nghĩa của Bát Quái, đạt đến nội ngoại nhất gia, công phu thượng thân, tối thiểu cần hai ba năm. Phương pháp luyện tập cụ thể cần:

  1. Đa khán. Trước tiên xem lão sư giáo luyện thế nào, bắt chước theo; xem người khác luyện, phân tích chính xác hay không, học cái hay, sửa cái dở của mình; xem nhiều lí luận để nâng cao bản thân.
  2. Đa thính. Nghe lão sư giảng, học kinh nghiệm luyện tập của bạn, cần hư tâm thính, từ đó phân tích tiêu hóa để ta dụng.
  3. Đa tưởng. Đó là tồn tinh, phương pháp tốt nhất để tự nâng cao.
  4. Đa luyện. Là quá trình thực tiễn tất yếu. Luyện tập Nội gia quyền là quá trình phức tạp, không có đường tắt, không thể vội vàng, không thể không nghiên cứu thêm. Cho nên luyện Nội gia quyền cần trường kì. Quyền ngạn viết: “luyện quyền dễ, quyền lí khó hiểu rõ’, hay: “quyền luyện nghìn lần tự nhiên thuần thục’. Đổng tiên sư cùng các tiền bối Bát Quái chuyển chưởng ca quyết là: “yếu đắc sở học thuần công đáo, kỷ nhân tam niên thí nghiệm thâm”, “thủy đáo cừ thành tam tái lực, cương tu hữu luyện thủy tước kiên”.

2 thoughts on “Lí Tử Minh lão sư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *