thai cuc tam ngu

Thái cực tâm ngữ

Thái cực: Từ ngoài mà luyện, là luyện tập; Từ trong mà luyện, là tu hành! …